Länk till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för en lärmiljö som eleverna kan utvecklas positivt i. Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Ofta arbetar också andra i hälsoarbetet, i och utanför skolan.

Man mår bra av att lära sig och för att lära sig behöver man må bra! För att göra detta arbetar vi med olika hälsofrämjande och förebyggande insatser. Vi arbetar till exempel med hälsobesök, motverkar frånvaro i skolan, bidrar med stöd och anpassningar, sprider kunskap om hälsa och sunda levnadsvanor, och arbetar mot kränkande behandling.

Skolan, i samarbete med vårdnadshavare, har möjlighet att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Då är det viktigt att våga fråga, reagera och agera. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har alla vuxna på skolan en viktig roll.

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på din skola.

Här hittar du alla skolor och deras kontaktuppgifter:

Förskolor i Lund

Grundskolor i Lund

Gymnasieskolor i Lund

Alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet. Det innebär att vid oro eller misstankar om att ett barn far illa, ska en anmälan till Socialtjänsten göras.

Misstanke om att barn far illa

Skolsköterska och skolläkare bidrar med medicinsk kunskap och omvårdande insatser. Skolsköterskan erbjuder alla elever flera hälsobesök under skoltiden. Hälsobesöken består av hälsokontroller och samtal om hälsa, levnadsvanor, skolsituation och fritid. Det som får eleven att må bra ska stärkas. Brister i skolmiljön kan uppmärksammas och åtgärdas.

Längd, vikt, utveckling, syn, hörsel och rygg undersöks. Vaccinationer erbjuds i enlighet med nationella riktlinjer.

Öppen mottagning

Eleverna är välkomna att besöka skolsköterskans öppna mottagning för stöd och rådgivning.

Vid behov kan elev och vårdnadshavare hjälpas vidare till annan instans för ytterligare utredning, stöd eller behandling.

Skolsköterska och skolläkare har sekretess

Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds kommun. Överlämnande av skolhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan mognad att hen kan ta ställning ensam eller tillsammans med vårdnadshavare.

Både elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta skolsköterskan på skolan!

Alla besök hos och kontakter med skolsköterska och skolläkare dokumenteras enligt lag i elevens datajournal. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare finns registrerade och följer datajournalen under hela skoltiden.

Skolpsykolog bidrar med kunskap om barn och ungas utveckling, psykisk hälsa och psykologiska insatser.

Skolpsykologen handleder lärare, ger verktyg och råd till lärarna så att de kan anpassa undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar. Om rektor begär det kan skolpsykologen göra utredningar och bedömningar för att öka förståelsen kring elevers lärandesituation. Med sin specifika kunskap bidrar skolpsykologen med information och stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Vi behov kan elev och vårdnadshavare hjälpas vidare till annan instans för ytterligare utredning, stöd eller behandling.

Skolpsykologen har sekretess. Både elever och vårdnadshavare kan kontakta skolpsykologen via skolan.

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan främst för elever men också för vårdnadshavare och personal. Skolkuratorn kan ge råd och vägledning i många olika frågor, till exempel om:

  • skolsituation
  • stress
  • mobbning och utanförskap
  • relationer
  • psykiskt mående
  • missbruk

Skolkuratorn arbetar med frågor om hur skolan bäst ska bemöta elever, hur man ser, når och får med alla. Uppstår konflikter eller andra händelser som berör mer än en enskild elev har kuratorn möjlighet att arbeta med både klasser och personal.

Genom sin specialistkunskap är kuratorn en av huvudpersonerna i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete när det gäller sociala frågor.

Vid behov hjälper kuratorn till att slussa vidare till rätt person eller myndighet.

Kuratorn har sekretess.

Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta kuratorn på skolan.

Lärare med specialpedagogisk kompetens fungerar som stöd i undervisningen av barn och unga i behov av särskilt stöd. Lärarna med specialpedagogisk kompetens gör kartläggningar av elevers skolsituation. Kartläggningarna är grundläggande för att skolan ska kunna identifiera och analysera orsaker till hinder i undervisnings- och lärandemiljöer.

Rektor, skolpersonal, elever och vårdnadshavare organiserar och anpassar tillsammans undervisningen utifrån elevers behov och förutsättningar. I det här arbetet är kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återkoppling viktiga delar.

Lärare med specialpedagogisk kompetens har sekretess.

Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta skolan.


Den samordnande skolhälsovården i Lunds kommun erbjuder kommunens grund- och gymnasieskolor stöd och utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen. Vi utvecklar vårt arbete tillsammans med skolledningen, pedagoger och elevhälsans personal.

Därefter utbildar vi skolpersonalen för att

  • Fördjupa personalens kunskaper.
  • Tydliggöra innehållet.
  • Förbättra undervisningsmetoderna.
  • Öka kontinuiteten i sex- och samlevnadsundervisningen.

Rektorn leder och organiserar elevhälsan på skolan. Rektorn följer upp skolans mål och resultat och leder kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Beslutar om elevers rätt till särskilt stöd.

Du är alltid välkommen att kontakta rektorn på din skola.

Egenvård i förskola och skola

Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin tid i förskolan eller skolan, till exempel hjälp att ta sin medicin eller rörelseövningar. En legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården (till exempel en läkare eller fysioterapeut) kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det innebär att till exempel en förälder, en personlig assistent, skolpersonal eller barnet själv kan utföra åtgärden efter instruktion.

Hälso- och sjukvården bedömer, planerar och dokumenterar

När ditt barn börjar i förskolan eller skolan måste hälso- och sjukvården göra en medicinsk bedömning utifrån de nya förutsättningarna. Det är legitimerad sjukvårdspersonal som bedömer om egenvården kan utföras i skolan/förskolan. Bedömningen kan alltså inte göras av dig som vårdnadshavare. Bedömningen måste därefter dokumenteras och dokumentationen lämnas av dig som vårdnadshavare till skolan.

Vem ansvarar?

Skolan/förskolan har ansvaret för att ditt barn får hjälp med sin egenvård under skoltid, till exempel att ta sin medicin men kan göra detta först då en dokumentation om egenvård från legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården finns för barnet. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skolan/förskolan får rätt information om barnets egenvårdsbehov genom sådan dokumentation.

Det är inte elevhälsans medicinska del (till exempel skolsköterskan) som har ansvar för att utföra egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter

En bedömning av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård finns reglerat i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har publicerat ett meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?