Länk till startsidan

Särskilda behov, extra stöd

Alla elever ska få stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som det är möjligt. Om du som elev behöver särskilt stöd ansvarar rektorn på skolan för att utreda hur ditt behov ser ut. Detta gäller även om du riskerar att inte nå kunskapsmålen.

Stöd i grundskolan

Skolan har ett ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Skolan ska utforma stödet med hänsyn till individens egna behov och förutsättningar. De barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet kan därför aldrig utformas lika för alla.

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet? För att prata om detta ska du i första hand vända dig till ditt barns mentor för att diskutera ditt barns skolsituation.

Vilket stöd kan du få i grundskolan?

Den enklaste och snabbaste formen av stöd kallas för extra anpassningar och kan införas av undervisande lärare. Om de extra anpassningar inte är tillräckliga och eleven riskerar att inte nå målen som minst ska nås enligt läroplanen, behöver rektor besluta om en utredning som klarlägger elevens stödbehov.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet kan innehålla insatser som är mer omfattande och långvariga än de extra anpassningarna.

Stöd på gymnasiet

Det finns kompletterade bestämmelser om en elevs rätt till stöd i gymnasieförordningen. Som elev i gymnasieskolan kan du, under vissa förutsättningar, ha rätt till att:

  • Gå om en kurs.
  • Få ett individuellt anpassat program.
  • Få ett program reducerat.
  • Få förlängd undervisning.
  • Få gå i specialklass.
  • Få studiehandledning på sitt modersmål.

I gymnasiesärskolan har elever, som har behov av extra stöd i skolarbetet, rätt till stödundervisning. Om en elev behöver särskilt stöd kan specialundervisning anordnas.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?