Länk till startsidan

Öppna uteservering

Om du vill öppna en uteservering behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Du behöver också ha markägarens tillstånd. Använder du kommunens mark för din uteservering behöver du följa de råd och riktlinjer för uteservering som finns i Lunds kommun.

Varje år blommar staden upp och människor får naturliga mötesplatser på våra gator och torg. Många av dessa mötesplatser är just uteserveringar, har stor betydelse för upplevelsen av stadsrummet. Utemiljön i Lunds stadskärna är värdefull både ur kulturhistorisk synpunkt och också för att många människor lever och rör sig i staden.

Det är viktigt att uteserveringarna skapas på ett sätt som ansluter till stadsmiljön i övrigt och samspelar med platsens karaktär. Självklart behöver även placering och utformning av uteserveringen ta hänsyn till personer med funktionshinder.

Ansökan

Du behöver ansöka om uteservering inför varje säsong. Ansökan görs till polisen.

Polisens webbplats

Alla ansökningar görs till Polisen, som sedan lämnar ansökan vidare till kommunen. Vi tittar då på att ansökan följer de råd och riktlinjer som vi satt upp. Markupplåtelse för uteserveringar beviljas för en säsong i taget från 1 april till 31 oktober. Du kan även söka tillstånd för andra delar av året. Det är inte möjligt att få något förhandsbesked från oss.

Eventuell markhyra debiteras av kommunen.  

Avgift för markupplåtelse Pdf, 605 kB.

Utformning, råd och riktlinjer

Att ge uteserveringen en god design där helheten och detaljerna harmonierar med omgivningen är inte alldeles enkelt. Ta därför hjälp av professionella designers, som kan hjälpa dig med utformningen av uteserveringen. Goda råd behöver inte vara dyra.

 • Uteserveringarnas utseende bör varieras i staden. Någon enhetlig utformning eftersträvas inte.
 • Gemensamt för dem alla bör vara en ljus och lätt elegans.
 • Vid utformningen av din uteservering kan du hämta inspiration från husets karaktär, färger, material och fasadindelning samt från gatumiljön.
 • Val av material, stil och färg ska ske utifrån stadsmässiga förutsättningar. Tänk på att serveringen är en del av stadsrummet. Sätt inte dit trädgårdsmöbler.
 • Låt uteserveringen vara så öppen som möjligt, ha inte mer avskärmning än vad som är absolut nödvändigt och låt trottoaren utgöra golv.
 • Så kallade ”gatupratare”, får inte placeras utanför uteservering.
 • På trottoar där utrymmet är begränsat krävs i regel hägnad. Hägnad kan krävas för serveringstillstånd. Eventuella blomsterarrangemang och blomsterlådor ska placeras respektive hängas på insidan av uteserveringen.

Uteserveringen skall som regel ligga i direkt anslutning till fasaden och bör utformas så att närboende inte blir störda i sin boendemiljö av vare sig ljud eller ljus. Högtalare får inte förekomma på uteserveringen.
Avståndet mellan uteserveringen och gatan ska vara tillräckligt stort för att gångtrafikanter och personer i rullstol ska ha fri passage. Detta är en huvudregel som sedan kan kombineras med nedanstående regler för fria passagemått för gångtrafiken.

 • Trottoarer smalare än 2,0 meter medger inga ytor för placering av uteserveringar.
 • Trottoarer bredare än 2,0 meter kan förses med uteserveringar om fritt passagemått för gångtrafik är 1,5 meter för små gångströmmar och 2,2 meter för stora gångströmmar.

Stadens gågator, torg och platser har så skilda förutsättningar att generella placeringsregler inte kan utformas. Ansökningarna kommer därför att prövas från fall till fall.

Uteserveringen är en del av gatumiljön och den ska placeras direkt på trottoaren och utformas utan upphöjda däck. Om uteserveringen ligger på en kraftigt lutande trottoar kan undantag göras. Serveringen skall vara tillgänglig för alla, även för personer i rullstol.

Välj möbler som passar till inhägnaden och som passar in i stadsmiljön. Välj gärna en kombination trä och järn (eventuellt plast och järn), nätta rottingmöbler eller korgmöbler. Anpassa färgen på möblerna till hägnadens: svart, mörkgrön, grå eller naturfärg. Välj inte plastmöbler, särskilt inte helgjuten plast.
Vita möbler bör undvikas. Uteserveringen bör ha några karmstolar för att även personer som behöver stöd att resa sig ska kunna besöka den.

Inhägnadens detaljutformning och proportionering är en känslig sak. Noggranna studier måste göras, då ett par centimeters skillnad i dimension och placering kan vara skillnaden mellan ett vackert och ett fult räcke. Lösa förankringar ovanpå marken förordas framför fasta förankringar av stolpar som skruvas eller bultas ner i betong- och naturstenplattor.

En uteserverings gränser ska göras tydliga för synskadade. Därför ska gavlarna helst göras i form av ramverk av metall eller smide där den undre avbäraren placeras högst 35 cm från markytan. Tag kontakt med tekniska förvaltningen, gatu- och trafikkontoret, tel 046-35 50 00 för instruktioner om fastsättning av gavlar.

 • Ramverk och pollare ska vara av metall eller smide och ges en traditionell färg; svart, grå eller ”Lundagrön”(lundagrön= RAL färgnummer 6012 schwarzgrün, alternativt NCS8010-B 70 G).
 • Pollare med tross eller kedja kan accepteras, men avbärare mellan pollare (placerad högst 35 cm från marken) ska finnas. Val av pollare ska göras med stor omsorg.
 • Inhägnaden ska vara väl genomsiktlig.
 • Inhägnadens höjd ska vara max 90 cm.
 • Inhägnaden får inte vara tät, reklambehängd eller reklambemålad.
 • Avskärmning med glasrutor, plexiglas eller genomskinlig plast med bärande ram som gör att uteserveringen förvandlas till en veranda kräver bygglovsprövning.

Sommarens rika och färgsprakande utbud är ett välkommet tillskott till gaturummet. Låt plantorna stå i vackra kärl och krukor. Kontakta gärna tekniska förvaltningen med hänsyn till stadens grönplanering. Spaljéer tillåts i allmänhet inte. Vita planteringskärl bör undvikas.

Ljusa och lätta parasoller eller markiser gör trottoarerna och väggarna ljusa och färgåtergivningen korrekt samt temperaturen behaglig. Husets karaktär kan ge dig inspiration och vägledning om material och färgsättning. Studera husets rytm, fasadindelning och skala när du väljer markis.

 • Reklam som förekommer på parasoller och markiser bör placeras på deras nedhäng.
 • Markiser får inte bäras upp av stödväggar eller ha ”stödben”.
 • Markiser får en lättare karaktär om gavlarna är öppna.
 • Observera att fasta markiser, så kallade baldakiner är bygglovspliktiga.

Ytterligare tillstånd du kan behöva söka till din uteservering

Bygglov

I vissa fall behöver du söka bygglov för din uteservering, det kan till exempel vara om du vill bygga ett tak, göra en inglasning eller bygga altan till uteserveringen. Du får inte börja bygga förrän du fått bygglov.

Bygglov

Mat och dryck

Starta en livsmedelsmedelsanläggning

När det gäller servering av alkohol för en uteservering vänder du dig till tillståndsenheten.

Gasolbrännare

Tillstånd för uppställning av gasolbrännare söks hos Räddningstjänsten Syd.
Hantering av gasol – Räddningstjänsten Syd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?