Länk till startsidan

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

För att få gräva och lägga en ledning eller kabel på en allmän platsmark, behöver du ha ett grävtillstånd från oss på tekniska förvaltningen. Om arbetet påverkar trafik eller gångbanor, behöver du även lämna in en trafikanordningsplan. Gäller det ett arbete nära spårvägen ställer det särskilda krav.

Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet.

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Avgift

Avgiften har en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften för grävtillstånd och trafikanordningsplan är 2500 kronor. Den rörliga delen täcker bland annat tekniska förvaltningens kostnader för eventuella skador. Enligt Skatteverkets regler anses grävningstillstånd inte utgöra myndighetsutövning och avgiften är därför belagd med moms. Läs mer om avgifter under länken Grävningsbestämmelser ovan.

Nå alla ledningsägare med Ledningskollen

Ledningskollen är en nationell webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt på Ledningskollen når alla ledningsägare som är med och du slipper ringa runt. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda.

Ledningskollen

Särskilda regler och tillstånd för arbete i och intill spårvägen

Regler för arbeten intill spårvägen
Inom det markerade området - inom 4 meters avstånd från spårmitt ut mot gatan - krävs skyddsjordning av arbetsmaskiner och material. Lyftkranar och grävmaskiner får inte svepa över spåret och lyftutrustningen ska spärras för att inte komma inom riskzonen.

Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen och där det finns risk för att människor och maskiner kan komma in i spårområdet eller komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från Lunds kommun. Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar, fäller eller planterar träd, gör höga lyft med kranbil eller liknande utmed spårvägsanläggningen.

Vid byggtrafik över och kring spårvägen ska gator och spår kunna nyttjas utan störningar för ordinarie trafik. Exempelvis får inget material av något slag lämnas i spårområdet.

Det är mycket viktig att rälsen hålls ren från lera, grus, sten med mera så att spårvägstrafiken kan köra där utan avbrott.

Lyftkranar och maskiner

Lyftkranar eller andra typer av lyftanordningar får inte lyfta eller svepa över riskzonen, vilket du behöver ha i åtanke när du planerar dina arbeten och din byggarbetsplats.

Maskiner och ledande material som används i arbetet ska jordas enligt Lunds kommuns elskyddsföreskrifter i de fall detta ställs som villkor i det tillstånd du får. Fasta anordningar så som, byggstaket, byggställningar, containrar eller liknande inom 4 meter från spårmitt eller inom 2,5 meter från annan jordad anordning ska jordas.

Elskyddsföreskrifter Lunds kommun Pdf, 457 kB.

Den viktiga vita linjen

Inget arbete på eller innanför vita linjen får utföras utan säkerhetspersonal på plats. Saknas vit linje är avståndet 1,5m från närmsta räl.

Inget material får placeras på eller innanför den vita linjen. Allt arbete som påverkar, eller där det finns risk att påverka, spårområdet, till exempel schaktning, rörtryckning eller liknande ska kontrollbesiktigas före, under och efter arbetet.

För riskbedömning, elsäkerhetsplanering samt säkerhetsmässiga åtgärder till exempel säkerhetspersonal, jordning/potentialutjämning, kontrollbesiktning och spärrning av kranar, kontaktas Lunds kommuns underhållsentreprenör för spårvägen.

E-post: lundsparvag@infranord.se

Elskyddsföreskrifter ISA110211

Dokumentet beskriver de lagar och krav som måste följas för arbete i anläggningen där risk finns för att komma i kontakt med el.

Elskyddföreskrifter Pdf, 457 kB.

 

Övriga dokument

Följande dokument finns att ta del av, som är viktiga i arbetet kring spårvägen. För att beställa dokumenten mejlar du oss namn på de dokument du önskar.

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se


Dokument som går att beställa

Dokumentnamn


Projekteringsanvisningar ICC110001 

Anvisningar om hur man har projekterat Lunds spårvägsinfrastruktur.

Säkerhetsstyrning ISA110010 

Tabell över alla dokument som ingår i säkerhetsbevisningen för tillståndet att driva spårvägsanläggningen

Rutin för internrevision och revisionsplan ISA110011 

Rutin för internrevision och revisionsplan för spårvägsanläggningen.

Teknisk säkerhetsstyrning Bana ISA110012 

Detta dokument beskriver Lunds kommuns processer för godkännande av banöverbyggnaden.

Teknisk säkerhetsstyrning Signal ISA110013

Detta dokument beskriver Lunds kommuns processer för godkännande av signalanläggningarna.

Säkerhetsbevisning Bana ISA110014

Dokumentet med bilagor utgör en mall för säkerhetsplanen vid planering och genomförandet av projektet

Säkerhetsbevisning Signal ISA110022

Dokumentet med bilagor utgör en mall för säkerhetsplanen vid planering och genomförandet av projektet

Trafiksäkerhetsinstruktion ISA110030

Detta dokument behandlar säkerheten inom spårvägsinfrastrukturen.

Utgivna säkerhetsmeddelanden

Här anges olika typer av förändringar i trafiksäkerhetsinstruktionen

Utgivna spårsäkerhetsmeddelanden

Här anges olika typer av förändringar i spårvägsinfrastrukturen.

Rutiner för Olyckor och tillbud ISA110040

Förteckning av rutiner för olyckor och tillbud i spårvägsinfrastrukturen

Rapportmall för Olyckor och tillbud ISA110041

Mall som fylls i när man rapporterar olyckor och tillbud inom spårvägsinfrastrukturen.

Bilaga Checklista för olycksplatsansvarig, OPA ISA110042

Checklistan är en bilaga till rutinen för rapportering av olyckor och tillbud för olycksplatsansvarig.

Bilaga Checklista för utredningsman, UM ISA110043

Checklistan är en bilaga till rutinen för rapportering av olyckor och tillbud för utredningsman.

Rutiner för systematiskt riskbedömningsarbete ISA110050

En rutin för systematiskt riskbedömningsarbete.

Riskvärdering väsentlig förändring ISA110051

Ett dokument som anger hur risker värderas vid en väsentlig förändring i spårvägsinfrastrukturen

Riskanalys vid förenklat riskhanteringsarbete ISA110052

Ett dokument som anger hur risker värderas vid en mindre förändring i spårvägsinfrastrukturen.

Rutiner om Kompetens och utbildning ISA110060

Rutiner för att kunna följa Transportstyrelsens ”Föreskrifter om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg”.

Utbildningsplan Grundutbildning till säkerhetstjänst Bevakare, Observatör, arbetsfordonsförare ISA110061

En plan för grundutbildning till säkerhetstjänsterna Bevakare, Observatör, Arbetsfordonsförare.

Utbildningsplan Förare av spårgående arbetsfordons ISA110062

En plan för vidareutbildning till Arbetsfordonsförare.

Utbildningsplan Besiktningsmän ISA110063

En plan för utbildning Besiktningsmän.

Rutiner för Hälsofordringar och hälsokontroll ISA110070

Dokumentet beskriver rutiner för att följa Transportstyrelsens gällande föreskrifter om hälsoundersökningar och hälsotillstånd för säkerhetspersonal.

Bestämmelser för arbetsfordon ISA110080

Dokumentet beskriver Transportstyrelsens gällande bestämmelser för besiktning, funktionskontroll och underhåll av arbetsfordon.

Bilaga Besiktningsprotokoll för arbetsfordon ISA110081

Bilaga till Besiktningsprotokoll för arbetsfordon.

Dokumentstyrning och Trafiksäkerhetsdokumentation ISA110090

Denna rutin är till för att kunna följa Transportstyrelsens krav på dokumenthantering och säkerhetsstyrning.

Delegationsordning, roller, ansvar och arbetsuppgifter ISA110110

Dokument som beskriver vilket ansvar som tilldelas vilken roll i spårvägsorganisationen.

Tekniska och funktionella krav,

spårväg Lund C – ESS ISA110210

Dokument som beskriver vilka krav som ställs på anläggningen för att kunna bedriva persontrafik i den.

Banstandard Spårväg Lund C - ESS ISA114100

Dokumentet syftar till att ge en snabb orientering och överblick om vad som gäller och har gällt för bansträckan Lund C - ESS.

Planering av arbete

Kontakta gärna tekniska förvaltningens i ett tidigt skede i din planering, för att stämma av regler och villkor för arbeten i spårvägens närhet.

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?