Länk till startsidan

Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillstånd är för dig som måste ha bilen nära ditt arbete inom Lunds kommun. Tillståndet kan sökas av yrkeskategorier som till exempel har verkstad i bilen eller forslar skrymmande/tung utrustning.

Så här fungerar det

 • Nyttoparkeringstillståndet gäller för ett fordon. Två fordon kan dela på ett tillstånd men observera att om båda bilarna används samtidigt i tjänsten så är det bara det ena fordonet som kan nyttja tillståndet. Det andra fordonet måste anpassa sig efter den reglering som finns i gatan eller området.
 • Nyttoparkeringstillstånd ger rätt att parkera högst 2 timmar i följd på gata eller plats med parkeringsförbud. Tillståndet ger också rätt till parkering utan avgift i avgiftsbelagd parkeringsplats och på plats med tidsreglering, dock maximalt 2 timmar i följd. Tillståndet ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordning är förbjudet att stanna o parkera (1998:1276).
 • Tillståndet får bara användas när du ska utföra ett uppdrag för den verksamhet som tillståndet utfärdats för, och som kräver att fordonet är på plats. Vid behov ska du kunna styrka att tillståndet använts på rätt sätt.
 • Nyttoparkeringstillståndet är papperslöst, det vill säga utan fysiskt bevis. Vid kontroll matchas registreringsnummer med gällande tillstånd. Krav på p-skiva gäller och med klockan korrekt inställd på ankomsttid. Finns ingen p-skiva godkänns även en handskriven lapp med klockslaget för ankomsttid angivet. Avrunda till närmast efterföljande hel- eller halvtimme.
 • Tillståndet gäller per kalenderår och maximalt ett år åt gången, såvida du inte har sökt månadsvis, då är det per kalendermånad som tillståndet gäller. Du behöver själv förnya din ansökan.
 • Varje tillstånd prövas från fall till fall. En inlämnad ansökan är inte detsamma som ett beviljat tillstånd.
 • Tillståndet kan återkallas om det används felaktigt och inte följer ovanstående regler.

Ansök om nyttoparkering

Avgift

 • Nyttoparkeringstillstånd kostar 6 000 kronor exkl. moms per tillstånd och år.
 • Det är möjligt att få tillstånd per månad, som då kostar 600 kronor per tillstånd och månad.
 • Avgiften faktureras och tillståndet gäller från och med när fakturan är betald. Glöm inte att ange eventuellt referensnummer i ansökan så att fakturan kommer rätt. För sökande inom Lunds kommun gäller tillståndet från ansökningsdatum.

Anmäl tillfälligt bilbyte

Du som har ett nyttoparkeringstillstånd kan anmäla tillfälligt bilbyte till exempel när din vanliga bil är på verkstad för reparation eller service.

Anmäl eller avanmäl tillfälligt byte

Om du har anmält ett tillfälligt bilbyte via e-tjänsten använder du samma e-tjänst för att avanmäla när du får tillbaka din ordinarie bil. Som påminnelse får du ett automatiskt sms en gång i veckan tills du har gjort en avanmälan i e-tjänsten.

Här gäller inte nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för stannande eller parkering:

 • Där det råder stannaförbud eller där det enligt trafikförordningen inte är tillåtet att parkera.
 • I körfält reserverat för fordon i linjetrafik, busshållplats, vändplats, taxiplats, lastplats eller annan plats som reserverats för särskilt ändamål eller reserverade parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade.
 • På privata parkeringsplatser.
 • Nyttoparkeringstillstånd gäller inte som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot fordon av visst slag.
 • Tillståndet gäller inte för regelbunden parkering utanför den egna verksamhetens kontor eller motsvarande.

Vem kan söka?

Ditt fordon ska uppfylla något av följande krav

 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
 • Du behöver ditt fordon för transport och förvaring av verktyg och material i samband med fastighetsskötsel.
 • Du behöver ditt fordon för budleveranser i betydande omfattning.
 • Du behöver ditt fordon för transport av tyngre eller ekonomiskt värdefullt gods i betydande omfattning.
 • Du kan visa att du måste ha ditt fordon för att utföra ett visst arbete av betydande omfattning.
 • Du behöver ditt fordon i akut eller annan uppsökande verksamhet inom social- eller sjukvården.

Vanliga frågor och svar

 • På kvartersmark gäller inte nyttoparkeringstillstånden. Kännetecknande för en parkeringsyta på kvartersmark är att det ibland sitter en tilläggstavla under vägmärket med villkor för parkering. På denna tavla kan det till exempel stå LKP AB eller Securitas, Aimo Park, följt av ett telefonnummer.
 • Gatumark är i huvudsak kantstensparkeringar. Med det menar man längs med gatan och intill trottoarkanten. Det finns dock ett par undantag och det är bland annat Mårtenstorget, Högevallsgatan, och Nöbbelövs torg och som ju också är gatumark. På gatumark finns ingen tilläggstavla under vägmärket.

Nej inte om det inte är på gatumark. LKP AB övervakar idag både allmän platsmark och kvartersmark.

På anmärkningen framgår det på vilken förseelsepunkt du blivit rapporterad.

Du ska vända dig till den enhet som har utfärdat parkeringsanmärkningen, det vill säga LKP AB. De förklarar för dig vilken reglering som gäller, var märket varit uppsatt och på vilka grunder man rapporterat. Bestridande av en parkeringsanmärkning ska alltid göras till närmaste polismyndighet. Polisen är besvärsmyndighet och det är bara de som kan och får bevilja rättelse.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?