Länk till startsidan

Markupplåtelse, reklamskylt, gatupratare och affischering

När du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning, affischer eller reklamskylt behöver du ansöka om tillstånd för markupplåtelse.

Ansök hos polisen

Alla ansökningar görs till polisen, som sedan lämnar ansökan vidare till kommunen. Det är inte möjligt att få något förhandsbesked från oss.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen

Lång handläggningstid hos Polisen

Just nu är det lång handläggningstid hos Polisen för ärenden som gäller markupplåtelse. Du kan behöva räkna med upp till 4–6 veckor innan du får besked.

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

När du vill göra något av följande behöver du ansökan om tillstånd hos polisen.

 • Försäljning från foodtruck.
 • Varuexponering på gångbana, gatupratare/skylt och liknande.
 • Privat tillställning på allmän plats, till exempel om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker med mera. Villkor för valborgsbål på offentlig plats finns längre ned på sidan.
 • Sätta ut en avfallscontainer.
 • Byggnadsställning, skylift.
 • Materialupplag vid ombyggnad.
 • Avgränsa ytan med staket eller plank.
 • Försäljningsstånd.
 • Julgransförsäljning.
 • Kiosker.
 • Uteserveringar.
 • Affischering, inklusive valaffischer.
 • Valbodar, valbockar/affischbockar eller liknande inför valet. På Stortorget tillåts valbodar och valbockar från och med någon månad före valet.

Uppställning av elsparkcyklar 

Avgifter

Det är olika taxor beroende på vilken zon i Lund det gäller.
Taxezonkarta Pdf, 2 MB.

Avgifter för markupplåtelse Pdf, 605 kB.

Ytterligare tillstånd

I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov för tillfällig etablering, byggnadsupplag, bodar och dylikt.

Bygglov för företagare

Du behöver söka tillstånd hos polismyndigheten i god tid före affischering på offentlig plats.

Tänk på att affischer inte får:

 • Sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • Placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Sättas upp på vägmärken eller på trafikanordningar.
 • Fästas på kommunens träd och staket.
 • Skapa nedskräpning i offentlig miljö och i naturen.
 • Placeras närmare än 15 meter från gatukorsning, 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och en meter från gatsten inom detaljplanerat område.

Den som affischerat ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter en tillsägelse.

Olovliga affischer utan polistillstånd kommer att tas ner, och skador som sker på kommunens egendom i samband med affischering ska ersättas av affischägaren.

Anvisningar för uppställning av reklamskyltar och varuvisning på offentlig plats:

 • En reklamskylt, med rund metallfot och en maximal bredd på 0,75 m, tillåts för varje affärsrörelse. Polistillstånd krävs.
 • Endast tillgänglighetsanpassade gatupratare med sarg godkänns. Äldre typ av vippskylt med utskjutande och liggande markstöttor eller snurrskylt godkänns inte.
 • Reklamskylt och varuvisning mm ska placeras intill husfasaden och framför respektive verksamhetslokal.
 • Reklamskylt och varuvisning mm får endast vara utställda under verksamhetens öppettider. Senast vid affärstidens slut skall skylt och varor vara avlägsnade från platsen.
 • Vid placering på gångbana ska kvarvarande område för fotgängare ska vara minst 2,5 meter brett. Vid mera frekventerat gångstråk kan detta mått vid tillståndsgivning bestämmas större.
 • När den fria gångbaneytan understiger 2,5 meter får skyltvaror och annan varuexponering placeras intill fasad om befintliga hinder (trappor mm) finns i gångbanan. Varorna får inte skjuta ut utanför trappor mm. Fria mötessträckor mellan butikernas varuexponering ska finnas.
 • Reklamskyltens information skall avse den verksamhet som bedrivs i verksamhetslokalen.
 • Disponerat område för varuvisning ska hållas städat.
 • Skyltar och varuvisning får inte försvåra framkomligheten för gående, särskilt inte för människor med funktionshinder som behöver åtkomst till ledstänger och ringanordningar.
 • Kommunala förvaltningar/entreprenörer ska lämnas tillträde till den aktuella ytan, för gatuarbete och dylikt.
 • Tillståndsbevis för reklamskylt och varuvisning ska finnas tillgängligt i verksamhetslokalen och kunna uppvisas vid förfrågan från polis eller tjänsteperson från Lunds kommun.
 • Tekniska förvaltningen debiterar en indexreglerad markupplåtelseavgift enligt särskild taxa.
 • Om villkoren inte följs kan tillståndet återkallas.
 • Dessa anvisningar gäller utöver antagen lokal ordningsstadga för Lunds kommun och lagen om offentlig plats (1993:1617).

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Lunds kommun har beslutat om nedanstående villkor för valborgsbål på offentlig plats. Ska du använda privat mark krävs tillstånd från markägaren.

Ansök om markupplåtelse hos Polisen

Det är Polisen som ger tillstånd att använda offentlig plats. Med tillståndet följer krav från Polisen, kommunen och Räddningstjänsten. Tillstånd och villkorsbilagor ska kunna visas upp på plats under arrangemanget. Tänk på att ta höjd för tid för förberedelser och efterarbete i ansökan.

Kostnader

Som arrangör står du för alla kostnader som följer med tillståndet och de krav som ställs för tillståndet. Detta gäller oavsett om arrangören är privat, förening eller företag. Vid behov av tjänster eller utrustning för arrangemanget hänvisar vi till privata aktörer.

Skicka foto från platsen innan den används

För att vi ska kunna kontrollera att platsen återställs i originalskick ska du ta foto innan något sätts upp eller etableras. Skicka bilderna till oss via mejl innan arrangemanget börjar. Ange
tillståndsnummer. Vid behov kan kommunen kalla arrangören för gemensam
syn på platsen innan och efter arrangemanget.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Allmän ordning

Tillståndet utgår från ordningslagen. Anlita så många funktionärer som krävs för ett tryggt och säkert arrangemang. Få med städning. Funktionärer ska vara minst 18 år och lätta att identifiera med väst eller liknande. Som arrangör ansvarar du för att skydda och återställa de ytor som används.

Framkomlighet

In- och utfarter får inte blockeras. Utryckningsfordon ska kunna ta sig fram, så även gående och andra trafikanter. Kabelbrunnar, brandposter, elskåp och liknande ska vara åtkomliga. Skyltar får inte täckas över eller skymmas. Fordon får inte köras eller parkeras inom området utan särskilt tillstånd.

Utrustning och möblering

All utrustning, såsom tält, grillar, möbler, vimplar och liknande ska anges i ansökan till Polisen och markeras i en kartskiss som bifogas ansökan. Om tillståndet inkluderar högtalare: anpassa ljudnivån enligt gällande regler.

Förbered bålet

Bygg bålet så sent som möjligt samma dag som det ska eldas. Skydda underlaget med ett 20 cm tjockt lager sand som läggs under bålet. Rishögen får inte vara större än 8 meter i diameter och 3 meter hög. Det ska vara minst 75 meter till närmaste byggnad och annat brännbart material.

Inför tändning

Observera vindförhållanden och följ eventuella vädervarningar från SMHI och Räddningstjänsten så du säkert vet att det är tillåtet att elda. Vattna gräskanten runt bålet strax innan tändning. Se till att det finns brandsläckningsutrustning med till exempel vattenslang eller vatten i tunna nära till hands tillsammans med brandsläckare och brandfiltar.

Elda säkert

Den som tänder och släcker ska ha tillräcklig kunskap för att kunna sköta elden på ett säkert sätt. En person ansvarar för att bevaka elden under hela arrangemanget. Den ansvarige ska se till att elden inte sprids och att den släcks senast klockan 24.00.

Släckning och återställning

Efter hand som elden falnar räfsas den ihop till en krympande hög med glöd, som får brinna ut/släckas. Aska som svalnat körs till lämplig avfallsanläggning. Hela området ska vara städat och återställt i ursprungligt skick innan avetablering.

Skicka foto som visar platsen efter återställning

För att vi ska kunna kontrollera att platsen återställts i originalskick, ta nya bilder som mejlas till oss så snart som möjligt efter tillståndets slut. Ange tillståndsnummer. Kommunen ska ges tillfälle att syna platsen och återställning tillsammans med arrangören.

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?