Länk till startsidan

Starta, ta över eller avsluta livsmedelsverksamhet

Du som vill driva en livsmedelsverksamhet, permanent, tillfällig eller mobil i Lunds kommun behöver registrera detta hos miljöförvaltningen. Här följer den information du behöver om du vill starta, ta över, ändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet.

Alla som planerar att bereda, bearbeta, behandla eller hantera livsmedel tillfälligt eller yrkesmässigt ska registrera sig hos miljöförvaltningen. Kravet för registrering gäller också för e-handel, matmäklare, dricksvattenanläggningar och kontaktmaterialverksamheter.

Att tänka på innan du börjar

 • För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.
 • En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.
 • Rutiner ska finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan växa till eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen. All mat ska förvaras, tillagas, serveras, beredas och hanteras vid en temperatur som inte medför bakterietillväxt.
 • Rutiner ska finnas för personalens klädsel och personliga hygien. Försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom måste också finnas.

Riskklassning

För att bedöma hur kontrollbehovet av din verksamhet ser ut gör vi en riskklassning utifrån Livsmedelsverkets riskklassningsmodell. Syftet är att det ska bli en likartad riskklassning och kontroll i hela landet.

Riskklassning

Gör din anmälan i god tid

Anmälan om registrering ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och kan inte överlåtas.

Förväxla inte kravet på registrering av livsmedelsverksamhet med det bevis som du får från exempelvis arrangörer för evenemangen i kommunen.

Du får inte starta verksamheten utan registrering

Notera att det är straffbart att påbörja en livsmedelsverksamhet utan att registrera verksamheten. En sanktionsavgift, som baseras på 1 procent av verksamhetens omsättning, tillfaller staten (livsmedelslag 2006:804, § 30a).

Hur lång tid tar registreringen?

Din verksamhet kan starta efter att anmälan har registrerats. Verksamheten får påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till miljöförvaltningen, även om vi ännu inte har registrerat anläggningen.

Vad kostar det?

Timtaxan för livsmedelskontroll är 1 400 kr per timme för 2024. För registrering debiteras en avgift motsvarande två timmars kontrolltid.

Kostnad för riskklassning

Efter att verksamheten har registrerats kommer en riskklassning av verksamheten göras vid den första kontrollen. Vid riskklassningen fastställs en kontrollfrekvens som anger det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras på en verksamhet under fem år. En administrativ avgift motsvarande en timmes kontrolltid tas ut för riskklassningsbeslut.

Kontroll av verksamheten

Miljöförvaltningen har rätt att kontrollera din verksamhet och dina rutiner som säkerställer livsmedelshanteringen. När du har verksamheten i gång måste du alltid kunna visa ett giltigt beslut om registrering. Om det vid kontroll visar sig finnas brister som vi måste följa upp tar vi betalt för merarbetet. Vi har även rätt att förbjuda din verksamhet vid konstaterade allvarliga brister.

När miljöförvaltningen utför livsmedelskontroll utgår de från riktvärden som Livsmedelsverket har tagit fram.

Det är riktvärden för hur lång tid en genomsnittlig kontroll tar om inga avvikelser hittas. Den faktiska kontrollen kan ta både längre och kortare tid än riktvärdet.

Du som företagare betalar i efterhand för den faktiska tid som kontrollen av just din verksamhet har tagit.

Ett riktvärde för kontrolltid består av flera olika delmoment som följer av ett kontrollbesök. I riktvärdet ingår tid för: förberedelser, administration, själva genomförande av kontrollen och dess efterarbete.

Starta livsmedelsverksamhet

Som livsmedelsföretagare ska du registrera din livsmedelsverksamhet till oss. Den information du lämnar om din livsmedelshantering är grundläggande för din verksamhets riskklassning.

Registrera livsmedelsverksamhet

I registreringen behöver du ange följande uppgifter

 • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer. Kontaktuppgifter till företaget och verksamhetens adress.
 • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
 • Uppgifter om vilka aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör. Exempel på aktiviteter är tillagning, tillverkning, servering och försäljning av livsmedel.
 • Verksamhetens omfattning, vilken storlek eller spridning som verksamheten har. Omfattningen kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.
 • Uppgift om hur länge livsmedelsverksamheten ska vara registrerad. Är det en tillfällig registrering?
 • En anmälan från en juridisk person bör vara undertecknad av behörig företrädare.

Det är Livsmedelsverket som godkänner alla verksamhet som omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Livsmedelsverket – registrera företag

Starta tillfälliga eller mobila verksamheter

För tillfälliga och/eller mobila livsmedelsverksamheter krävs antingen att verksamheten är registrerad hos miljöförvaltningen i Lund eller i någon annan kommun.

Tillfälliga tillstånd kan sökas vid arrangemang i centrum. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen. Företagare med befintliga tillstånd för foodtrucks har företräde.

Registrera livsmedelsverksamhet

Foodtrucks

Sälja gatumat – Foodtruck

Grundprincipen är att alla företag som hanterar livsmedel ska registreras hos kommunen.

Om det finns en viss kontinuitet och viss grad av organisation i din verksamhet räknas det som ett livsmedelsföretag. Då ska det registreras och stå under kommunens livsmedelskontroll.

Exempel på vad som menas med ”viss kontinuitet eller viss grad av organisation” kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats.
Livsmedelsanläggning, livsmedelsföretag, livsmedelsföretagare – Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har information till den som vill starta ett UF-företag.

Starta UF-företag med livsmedelshantering

Registrera livsmedelsverksamhet i Lunds kommun

Registrera kontaktmaterialverksamhet

Du som tillverkar, importerar eller säljer kontaktmaterial/produkter, omfattas av miljöförvaltningens kontroll. Därför måste du registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen senast den 1 juli 2024.

Registrera livsmedelsverksamhet

Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig till de företag som tillverkar eller släpper ut dessa material/produkter på marknaden, och inte till livsmedelsföretagare som använder kontaktmaterialen. Du som till exempel har en restaurang eller annan verksamhet där ni använder köksmaskiner och förpackningar behöver inte göra någon särskild registrering för kontaktmaterial.

Verksamheter som inte behöver registrera

Följande verksamheter är undantagna från registreringsplikten:

 • Verksamheter som dels under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor och dels som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Restauranger och andra verksamheter som hanterar kontaktmaterial.

Läs mer om registrering av kontaktmaterialverksamheter hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket – registrering av kontaktmaterialverksamhet


Ta över livsmedelsverksamhet

När en verksamhet byter ägare eller verksamhetsutövare måste den registreras på nytt. Det går inte att ta över en befintlig registrering. Registreringen är knuten till den som är ansvarig för verksamheten och upphör därför att gälla om annan verksamhetsutövare ta över ansvaret.

Registrera livsmedelsverksamhet

Verksamheten ska upphöra/ändring av verksamhet

Verksamhetsutövaren är skyldig enligt lag (EG-förordning 852/2004, art. 6.2) att informera miljöförvaltningen om ändringar i sin verksamhet. Sådana ändringar kan till exempel vara ägarbyte, ändring av sortiment, organisationsnummer eller nedläggning.

Vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering göras av den som tar över en befintlig verksamhet eller ändrar organisationsform. Använd vår e-tjänst för ändringar i din verksamhet

Om en verksamhet upphör ska detta meddelas till oss så att registreringen kan tas bort från vårt register.

Avregistrera livsmedelsverksamhet

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?