Länk till startsidan

Riskklassning för livsmedelsverksamhet

Från och med 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningsmodellen ska på ett bättre sätt ta hänsyn till de olika aktiviteterna som sker inom verksamheten och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen.

Riskklassningsmodell från och med 2024

Den nya riskklassningsmodellen utgår från andra uppgifter än den tidigare.

Den nya riskklassningen utgår från följande uppgifter om verksamheten:

Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om. Några av inriktningarna är livsmedel till privatpersoner, livsmedel till livsmedelsföretag, och dricksvatten.

Aktiviteter är det som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör. Exempel på aktiviteter är tillagning, tillverkning, servering och försäljning av livsmedel.

Livsmedel som omfattas av specialregler är till exempel livsmedel med skyddade beteckningar eller livsmedel med närings- och hälsopåståenden.

Verksamhetens omfattning handlar om vilken storlek eller spridning som verksamheten har. Omfattningen kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Beräkning av riskklass och kontrollfrekvens

Utifrån uppgifterna om verksamheten som miljöförvaltningen har samlat in beräknas ert företags riskklass och kontrollfrekvens. Kontrollfrekvens anges som det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras vid en verksamhet under fem år.

Kontrollmyndigheten fastställer kontrollfrekvensen. Om riskklassningsmodellen skulle ge en kontrollfrekvens som kontrollmyndigheten inte bedömer motsvarar verksamhetens verkliga kontrollbehov finns det en möjlighet för kontrollmyndigheten att justera frekvensen, både uppåt och nedåt.

Vad ingår i riktvärdet för kontroll?

Ett riktvärde för kontrolltid består av flera olika delmoment som följer av ett kontrollbesök. I riktvärdet ingår tid för: förberedelser, administration, själva genomförande av kontrollen och dess efterarbete.

Riktvärden för kontrolltid för respektive inriktning.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljöförvaltningen efterhandsdebitering för alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort kontrollen hos dig. Debitering sker utifrån den kontrolltid som vi lagt på kontrollbesöket, administration, registerhållning och annat förarbete.

Riktvärden för kontrolltid för respektive inriktning kan variera något beroende på verksamhetens omfattning och art.

Tabell för tiddebitering

Huvudsaklig inriktning

Riktvärde för kontrolltid

Livsmedelsanläggning i sista led (restauranger, butiker, kaféer)

3-4 timmar

Livsmedelsanläggning i tidigare led (grossister, tillverkare, transportörer)

5 timmar

Huvudkontor livsmedelsverksamhet

5 timmar

Dricksvattenanläggningar

4 timmar

Bakgrund – så säger lagen

Kontrollmyndigheterna ska regelbundet utföra riskbaserad kontroll av livsmedelsverksamheter. Att kontrollen är riskbaserad betyder bland annat att kontrollmyndigheten tar hänsyn till:

  • Kända risker kopplade till varor och verksamheter
  • Uppgifter som tyder på att konsumenter sannolikt vilseleds.
  • Resultat av tidigare kontroller.
  • Tillförlitligheten hos och resultatet av de egenkontroller som utförts av verksamheterna eller av tredje part på deras begäran.
  • Eventuella avsiktliga överträdelser som begåtts genom vilseledande eller bedrägligt agerande.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?