Länk till startsidan

Starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information för dig som vill starta en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund.

Det första du ska göra är att starta till exempel ett företag eller en förening. För att ansöka bör du ha ett organisationsnummer från Bolagsverket. På webbplatsen Verksamt.se finns information till dig som vill starta företag eller förening.

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och fristående fritidshem

För enskild som vill bli huvudman för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem krävs godkännande enligt skollagen (2010:800). Utbildningsnämnden är den instans som prövar ansökningar om godkännande av enskilda som huvudmän för ovan nämnda skolformer. För
att få ett godkännande måste vissa krav i skollagen vara uppfyllda. Därutöver har Lunds kommun dessa riktlinjer för att utbildningsnämnden ska kunna pröva ansökan. Riktlinjerna innehåller även viss information till sökande.

Godkännande

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg eller fristående fritidshem ansöker hos utbildningsförvaltningen. Det är den sökande som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta verksamheten. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Fullständig ansökan med bilagor ska lämnas senast sex månader före verksamhetens start.
Ansökan görs på de för ändamålet särskilda blanketter som finns på Lunds kommuns hemsida.

Efter att en komplett ansökan inkommit är det utbildningsförvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst fyra månader. När ansökan registreras hos utbildningsförvaltningen betraktas den som en behandling av sökandens personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 § i personuppgiftslagen. Sökandens personuppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål.

Sökanden ska, i samband med ansökan, i de för ändamålet avsedda lokalerna, ha fått följande nödvändiga tillstånd/godkännande:

  • Yttrande från miljöförvaltningen efter miljöprövning av lokalerna
  • Inspektionsmeddelande från brandskyddsmyndigheten
  • Hyreskontrakt, intyg från hyresvärd eller liknande som visar att sökande har lokaler för att bedriva den verksamhet som ansökan gäller.

Utbildningsnämnden gör också en bedömning av om utbildningen kommer innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för motsvarande kommunal verksamhet.

  • Ändring av sökande kan inte ske efter insänd ansökan, det vill säga sökande kan till exempel inte ändra från ett bolag till ett annat. Detta ses om en ny ansökan.
  • Verksamheten ska bedrivas i Lunds kommun och så långt möjligt baseras på Lunds kommuns tillämpningsanvisningar för förskola eller fritidshem, som finns att tillgå på Lunds kommuns hemsida.
  • Ett beslut om godkännande kan inte överlåtas.
  • Ett beslut om godkännande förutsätter att verksamheten pågår löpande. Om verksamheten inte har startat senast två år efter den första tidpunkt som godkännandet avser eller befintlig verksamhet inte har bedrivits under en sammanhängande tid av två år, så kan
    godkännandet komma att återkallas.

Vid förändringar

Om förutsättningarna för godkännande ändras kan beslut om godkännande upphävas. Därmed upphör även rätt till bidrag. Önskar huvudmannen ett nytt godkännande och rätt till bidrag ska en ny ansökan göras. Om en verksamhet avser att byta lokala inom Lunds kommun skall
detta, i förväg, meddelas utbildningsförvaltningen, så att en bedömning kan göras inom ramen för befintligt godkännande. Byte av huvudman medför att en ansökan om nytt godkännande behöver göras. En huvudman
som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till utbildningsnämnden inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts. Den enskilde huvudmannen kan begära att godkännandet ska avslutas om verksamheten upphör.

Ansökan – handlingar

Ansökan görs på avsedd blankett, Ansökan om godkännande för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ansökningsblankett finns på Lunds kommuns hemsida. Sökanden behöver utse en kontaktperson. Under handläggningstiden kommer utbildningsförvaltningens kontakter att ske med denna person. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan.

Övrig information - ansökan

Särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap. 9 § skollagen). Om behov av särskilt stöd framkommer skall rektor säkerställa att sådant stöd ges. Kommunens grundbelopp inkluderar kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd. Om barnet har ett extraordinärt stödbehov kan huvudmannen ansöka om tilläggsbelopp. Ansökan skall göras av huvudman.

Barnsäkerhet

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet. Det är den enskilde huvudmannens uppgift att ombesörja erforderligt försäkringsskydd för verksamheten. Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring omfattar samtliga inskrivna barn, elever och ungdomar i kommunal och fristående förskola, grundskola, gymnasieskola samt fritidsverksamhet (hela året, hela dygnet).

Information om skador och försäkringar i skolan

Den som vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lund måste ansöka om att bli godkänd hos utbildningsförvaltningen.

För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter och begärda bilagor finns med. När vi har tagit emot din ansökan utreder vi om din verksamhet har de förutsättningar som krävs för att leva upp till lagstiftningen. Du är skyldig att själv sätta dig in i lagstiftningen. Beslut fattas i utbildningsnämnden och målsättningen är att processen inte ska ta längre tid än fyra månader. Ansök i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Från det att du fått tillstånd har du två år på dig att starta verksamheten.

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola, enskild pedagogisk omsorg och fristående fritidshem Pdf, 224 kB.

Ansökan om godkännande av huvudman för fristående förskola Pdf, 250 kB.

Ansökan om godkännande av huvudman för fritidshem Pdf, 270 kB.

Ansökan om godkännande av huvudman för pedagogisk omsorg Pdf, 266 kB.

När du som enskild vill starta pedagogisk omsorg, en fristående förskola eller fritidshem gör vi en så kallad ägar- och ledningsprövning.

Anmäl ägar- och ledningsprövning

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start, utan gäller löpande. De ingår därför i vår tillsyn av pedagogisk omsorg, fristående förskolor och fritidshem.

Det kan krävas bygglov från byggnadsnämnden om du ska bygga om en lokal, om lokalen får ändrad användning eller om det ska sättas upp en skylt på fasaden eller dylikt. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett bygglov.

Läs mer om bygglov här

Du som vill bedriva pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem måste anmäla detta till kommunens miljönämnd.

Anmälningsplikten finns för att miljönämnden ska få information nya verksamheter och ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det finns möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

Anmäl lokal för barnomsorg och undervisning Pdf, 1 MB.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen genom medborgarcenter.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Du behöver också registrera att verksamheten hanterar livsmedel. Det gör du till kommunens miljönämnd.

Läs mer om tillstånd för livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelslokal

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?