Länk till startsidan

Du som har en odlingslott

Här hittar du som har en odlingslott allt du behöver veta. Finns det alltid vatten? När skickas fakturan? Och om jag vill säga upp min lott – hur gör jag då?

Vatten under odlingssäsong

Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten på alla områden. Vattnet sätts på när tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost, men det finns inget fast datum.

Kostnad och avtal för en odlingslott

Arrendeavgiften för odlingslotter i Lunds kommun för 2023 är 5,88 kr per kvm och år. Faktura för årets arrende skickas ut till den postadress du angett till Lunds kommun vid kontraktsskrivning. Arrendeavgiften betalas per år, kan inte delas upp per månad och betalas inte tillbaka vid uppsägning. Får du däremot din odlingslott efter den 20 augusti, när odlingssäsongen går mot sitt slut, betalar du ingen arrendeavgift första kalenderåret.

Avtalet gäller ett år i taget. Du behöver säga upp din odlingslott senast den 31 december om du inte vill ha kvar lotten efter årsskiftet.

Särskilda bestämmelser gäller på följande odlingsområden:

 • På Råbylunds odlingsområde betalar du som odlare arrendeavgift till föreningen som arrenderar området av Lunds kommun. Som odlare betalar du även en medlemsavgift på 150 kr per år.
 • På Källby Möllas odlingsområde tillkommer en medlemsavgift som avgörs av antalet kvadratmeter på din odlingslott.
 • På Källbytäppans odlingsområde tillkommer en medlemsavgift på 200 kr per år.
 • På Brunnshögsodlingen förväntas alla som nyttjar områdets förråd med verktyg vara medlemmar vilket kostar 100 kr per år.

På Råbylund har det bildats en förening som arrenderar marken av Lunds kommun. Odlingsföreningen har som mål att "främja ekologisk odlingsverksamhet i Råbylund samt att skapa ökad förståelse för småskalig odling och därmed förenlig verksamhet."

Odling på området sker enligt föreningens regler och du som odlar betalar avgift till föreningen. Avgiften per kvadratmeter är samma som för andra områden, plus en föreningsavgift på 150 kr.

Föreningen ansvarar för fördelning av lotter till de som står i kommunens kö. Det är också föreningen som ansvarar för skötsel och inspektioner. Medlemmarna i föreningen hjälps åt att sköta gemensamma ytor.

Träd, buskar – och ogräs?

Vi sågar ner högväxande träd på lotter innan vi delar ut dem, med undantag för fall där trädets placering är fördelaktig för att ge skugga till exempelvis en sittplats. Vi rotfräser inte efter träd och vi tar inte bort några befintliga träd eller buskar. Det är tillåtet för dig som arrendatorn att själv ta bort oönskade träd.

Återkommande underhåll på områdets lähäckar sker vartannat till vart tredje år. I vissa fall finns begränsningar på hur mycket träd kan tas ner eller beskäras då de ingår i en trädrad eller annan plantering som är viktig för landskapsbilden. Kontakta oss om växtligheten gör att du får problem att odla.
Om du upplever att din odlingsgranne har mycket ogräs, som tar sig in på din odling kan du ta kontakt med oss, så gör vi en besiktning av lotten.

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Invasiva arter

Som odlare behöver du känna till hur du bekämpar eller tar bort olika invasiva arter.

Till invasiva arter hör parkslide, jättebjörnloka och gudaträd, Alianthus aslissima.

Invasiva arter är främmande arter som sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället.

Vad du behöver veta om din odlingslott

 • Det är inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö.
 • Du övertar din lott i befintligt skick.
 • Du kan bara arrendera en lott i taget.
 • Odlingslotterna besiktigas minst två gånger per säsong. Då tittar vi på hur lotterna ser ut. Är det någon lott som inte sköts så tar vi kontakt med som har lotten.
 • Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler kan den sägas upp. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till oss via felanmälan.
  Felanmälan
  Synpunkter som gäller odlingsområdet på Råbylund lämnas till föreningens styrelse.
 • På odlingslotterna får du inte bygga något större än exempelvis redskapslådor eller drivbänkar, vilket innebär att du inte får anlägga något som kräver bygglov. Du ansvarar själv för eventuell utrustning på lotten.
 • Koloni- och odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy.
  Ordningsregler Pdf, 643 kB.

  Odlingsområdet på Råbylund har separata regler.
  Råbylunds ordningsregler Pdf, 560 kB.
 • Vi har inte möjlighet att leverera kompostjord till odlingslottområden och fräser inte odlingslotter annat än i undantagsfall.

Byte av odlingslott

Om du själv hittar en annan odlare som vill byta lott med dig så kan ni kontakta oss för att få byta med varandra. Vi hjälper inte till att hitta någon att byta med.

Du kan också ställa dig i kön på nytt och göra en intresseanmälan på en ledig lott när du får erbjudande om detta. När du har blivit tilldelad en ny lott måste din nuvarande lott sägas upp. Det kan dröja flera år innan erbjudande om ny lott kommer.

Ställ mig i kö till odlingslott

Jag vill säga upp min lott

Odlingslotterna arrenderas ut ett kalenderår i taget. Arrendetiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast 31 december. Om uppsägningen kommer in senare måste du betala även för det nya året. Arrendeavgiften återbetalas inte. Lunds kommun har också möjlighet att säga upp avtalet, till exempel om odlingslotten inte sköts.

Vill du inte odla längre? Använd vår e-tjänst för att anmäla att lotten ska slutbesiktigas. Kommunen bekräftar uppsägningen via e-post när slutbesiktningen är klar och godkänd.

Jag vill säga upp odlingslotten

 

Om du odlar på Råbylunds odlingsområde, kontakta föreningens styrelse för att säga upp ditt avtal.

Lotten ska vara städad och röjd när du lämnar tillbaks den. Det innebär:

 • Gräs ska vara klippt.
 • Perennplanteringar ska vara rensade från ogräs.
 • Sly ska vara bortgrävt eller nedklippt. Vid större slybuskage ska även stubbarna täckas med kartong och flis.
 • Kanterna på lotterna ska vara rensade och inget sly i staketen.
 • Angränsande gångar utanför lotten ska vara rensade.
 • Odlingsytor ska antingen rensas från ogräs eller täckas med antingen organiskt material (15 cm hö, halm, löv eller gräsklipp) eller markduk eller kartong.
 • Alla konstruktioner (Staket, redskapslådor, kompostbehållare, drivbänk, odlingstunnlar, växtstöd och markplattor m.m.) som är trasiga eller i dåligt skick ska tas bort. Detta gäller även konstruktioner som eventuellt tagits över från tidigare arrendator.
 • Lösa föremål som möbler, krukor, redskap m.m. tas bort. Skänk gärna vidare till en lottgranne.

Du kan få lämna kvar på lotten

Dessa konstruktioner kan få lämnas på lotten efter slutbesiktning, om de är i gott skick. Meddela i samband med uppsägning vad du vill lämna, så fattar vi beslut om detta godkänns.

 • Staket.
 • Redskapslåda max 3 m2, höjd högst 130 cm.
 • Kompostbehållare (ska vara tömd).
 • Drivbänk, höjd högst 130 cm.
 • Odlingstunnel, höjd högst 130 cm.
 • Växtstöd.
 • Markplattor.

Förändringar som kan komma att påverka

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och vi arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni-och odlingsområden. Koloni-och odlingslotter har traditionellt placerats på allmän mark. Den här marken kan komma att användas för andra ändamål i framtiden. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid.

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i vår översiktsplan, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner för enskilda områden. Det är kommunens stadsbyggnadskontor som arbetar med planarbetet.

Översiktsplan Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?