Länk till startsidan

FÖP Källby i sydvästra Lund

Källby och sydvästra Lund är ett spännande utvecklingsområde! På lång sikt kommer här finnas mer av både arbetsplatser, rekreation, idrott och bostäder.

Kommunfullmäktiges beslut om att reningsverket i Källby ska vara kvar innebär att arbete med den fördjupade översiktsplanen har pausats.

Så fort vi vet mer hur tidplanen och inriktningen ser ut berättar vi det här. Nästa steg i processen är den så kallade granskningen.

Mer om Källby reningsverk

I december 2023 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha fyra till sex avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya arbetsplatser, service och bostäder kommer att byggas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Lunds kommun håller på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund och tittar på frågor som exempelvis vad och var ska vi bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla.

Tidshorisonten är tjugo år framåt, det innebär att det kommer att dröja många år innan det kommer att synas stora förändringar i området. Efter att fördjupningen har beslutats ska till exempel detaljplaner tas fram innan nya hus kan byggas.

Mer om Källby, Klostergården och Sankt Lars som stadsutvecklingsområde

Tidplan för FÖP Källby

Under hösten 2019 var det samråd. Då hade Lunds invånare, föreningar, företag, formella remissinstanser och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget.

Sedan dess har synpunkter sammanställts och analyserats för att se hur de kan påverka den fortsatta planeringen. En rad nya, fördjupade utredningar görs också för att komplettera underlaget.

Nästa steg i arbetet är det som kallas granskning av förslaget, då har Lundabor, fastighetsägare och andra berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter. Det kommer dock inte att ske redan hösten 2022 som tidigare har meddelats.

Anledningen till att processen tar längre tid än vad vi först trodde är bland annat att kommunen vill komma längre i sitt färdigställande av områden som är startade, som Brunnshög och Västerbro. Arbetet påverkas också i hög grad av kommunfullmäktiges beslut att reningsverket ska vara kvar i området. Lunds förslag till utbyggnads- och boendeplan visar på en utbyggnad av Källby först efter 2030.

Inriktningsbeslut med tydligare ramar

Den 11 mars 2021 fattade byggnadsnämnden ett så kallat inriktningsbeslut, vägval som är värdefulla i det fortsatta arbetet att utveckla förslaget till fördjupning av översiktsplan.

Huvuddiskussionen handlade om den mark som kommunen äger. Nämnden tog ställning till några principiellt viktiga frågor, som att skapa ett avstånd mellan ny bebyggelse och Källby dammar för att gynna Höjeådalen för rekreation.

Samtliga handlingar i byggnadsnämnden ärende mars 2021 (nr 9)

Samrådsförslaget i sin helhet

Vill du ta del av hela samrådsförslaget från 2019 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen kontaktar du stadsbyggnadskontoret

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Huvudfrågan i detta samrådsförslag är hur Lund bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation i ett av Lunds mest attraktiva lägen, nära stadskärnan och nära Höje å – Lunds stads vattendrag.
Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – nya bostäder, service och kontor kommer att byggas och idrotts- och rekreationskvalitéer utvecklas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i den nyligen antagna översiktsplanen. Detta förslag utgår också från översiktsplanens tre målområden om ett växande, grönare, mer nära och levande Lund.
Målbilden för området är ”Höje å stationsområde – en förtätad, naturnära och historisk livsmiljö för boende, verksamma och besökare”. De viktigaste strategierna för att
uppnå detta är:

  • Bygg blandad stad utifrån stationen.
  • Utveckla och prioritera Höjeådalens friluftsliv och naturvärden.
  • Koppla ihop området.
  • Etablera aktivitetsstråket mellan Arenan och Källbybadet.

Förslaget utreder ett antal nyckelfrågor som är väsentliga i den fortsatta planeringen – hur man rör sig i området idag och hur man vill röra sig i framtiden, hur nära man kan bygga järnvägen och hur behovet av idrott och rekreation ser ut i ett Lund som växer. Andra viktiga delar som vägs in är hur man kan använda marken som blir tillgänglig när reningsverket flyttar och hur snabb utbyggnadstakten ska vara i området.

Två förtätningsalternativ har tagits fram för att vara underlag till diskussion om hur Lund ska nyttja marken. Båda visar hur det blir plats för fler bostäder och verksamheter samtidigt som rekreation är en mycket viktigt del i Källby och västra Klostergården. Skillnaden mellan de två alternativen är bland annat var man väljer att utveckla idrotten – nära stationen eller närmare Höje å, hur utbyggnadsområdet väster om järnvägen knyter an till befintlig bebyggelse och hur nära Höje å och Källby dammar man låter staden komma.

Förtätningsalternativen visar ytor för blandad bebyggelse på 42 respektive 44 hektar som beräknas rymma cirka 3000–4000 bostäder. Inom utbyggnadsdelen Källby och västra Klostergården (37–39 hektar) ryms cirka 3000 bostäder. Med en utbyggnadstakt som samspelar med övriga utbyggnadsområden i Lunds kommun skulle cirka 2000 bostäder (26 hektar) behövas inom Källby och västra Klostergården fram till 2040.

Som underlag för samrådsdiskussion finns också en mobilitetskarta, som är samma för båda förtätningsalternativen. Kartan visar hur man kan röra sig till, från och inom området, där cykel är det prioriterade färdmedlet. Sunnanväg förlängs med en passage under järnvägen till den västra sidan som är öppen för gång, cykel och kollektivtrafik. Förslaget visar också en entrégata i Högbovägens förlängning och möjligt läge för en ny entrégata till området, från väg 108, Staffanstorps kommun och över Höje å.
Alternativen analyseras i miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen där det även finns specifik data för förutsättningar – ett uppslagsverk för fakta om området.

Om processen

Uppdraget att ta fram ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området fick stadsbyggnadskontoret 2014. 2017 beslutade byggnadsnämnden om en inriktning som innebar att planeringen ska utgå från att reningsverket ska flytta. 2018 antogs Lunds kommuns översiktsplan, där området närmast stationen visas som blandad bebyggelse och då nystartade också arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Källby. Under hösten 2019 är det samråd för detta planförslag. Slutsatserna från samrådet kommer att ligga till grund för det vidare arbetet i planprocessen.

Frågor och svar om FÖP Källby

Här hittar du vanliga frågor och svar om utvecklingen av Källby i sydvästra Lund.

I slutet av 2023 kommer en ny station öppna i området, Station Klostergården, då kommer ännu fler vilja bo och ha företag i området.

Samrådshandlingen för fördjupning av översiktsplanen för Källby beskriver förutsättningar för området och presenterar två förtätningsalternativ som underlag till diskussion om hur vi vill nyttja marken i det nya sammanhanget med ett stationsnära läge och vid Höje å.

Under varje steg i planeringsprocessen finns flera möjligheter att lämna synpunkter, det regleras av plan- och bygglagen, och processen ger oss möjlighet att göra ett bättre planeringsarbete.

Under samrådet har vi arrangerat möten med möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Efter samrådet bearbetas förslaget och sedan kommer de en ny möjlighet att lämna synpunkter på det som kallas utställningshandling.

Själva innehållet i en fördjupning av översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan du överklaga om du anser att den inte tagits fram på rätt sätt enligt lag.

Under hösten 2019 var det samråd. Då samlade vi in synpunkter från boende, verksamma, fastighetsägare, förvaltningar, myndigheter med flera. Synpunkterna sammanställs och besvaras i en ”samrådsredogörelse” som används som ett underlag i det fortsatta arbetet.

Nästa steg blir så kallad granskning då ett nytt förslag ska presenteras. När kommunfullmäktige nu har fattat beslut om att reningsverket ska finnas kvar är det inte längre aktuellt med granskning under hösten 2022. Slutligen kommer en antagandehandling som antas av kommunfullmäktige.

Rent allmänt så brukar man i markplanering successivt öka detaljeringsgraden. Man börjar med regional planering och därefter följer översiktsplan för kommunenen som helhet och olika fördjupningar av översiktsplanen (det som nu görs för Källby). Utifrån det arbetet kan man sedan ta fram detaljplaner och slutligen enskilda bygglov – det är alltså en process som sträcker sig över många år.

Området runt Höje å är oerhört värdefullt och kommer att värnas i utvecklingen av stadsdelen. Området är numera ett naturreservat och det tar vi självklar med i planeringen.

Mer om naturreservatet

I FÖP-arbetet undersöks möjligheten att flytta en del av kolonierna, men det är ett av flera alternativ och det finns inga beslut på att det kommer att bli så. Innan det kan bli aktuellt med en flytt behöver först politiskt beslut på fördjupningen, därefter behöver detaljplanen ändras. Med andra ord ligger en sådan möjlig förändring i så fall många år in i framtiden.

Avtalen med koloniägarna och kommunen gäller idag fram till 2029, anledningen till tidsbegränsade avtal är just att marken kan komma att användas för andra ändamål. Ersättning till befintliga kolonister vid en eventuell flytt styrs av arrendeavtalet. Generellt gäller att när arrenden upphör löser markägaren, det vill säga kommunen, ut arrendatorn enligt regelverket i jordabalken.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta Charlotte Hägg Reader, arkitekt,

E-post: charlotte.haggreader@lund.se

Telefon: 046-359 60 95.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?