Länk till startsidan

Framtida avloppsrening

Kommunfullmäktige i Lund beslutade vid sammanträdet i mars 2021 om inriktningen att avloppsvattnet i framtiden ska renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Fram tills att den nya lösningen är i bruk ska Källby avloppsreningsverk fortsätta vara i drift. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige 2022.

Källby och Klostergården från söder, flygbild
Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Enligt ett inriktningsbeslut ska Lunds avloppsvatten i framtiden renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Ett slutgiltigt beslut ska fattas under 2022.

Framtida avloppsrening i Lunds kommun

Ett fungerande vatten- och avloppssystem är en förutsättning för vår hälsa och miljö. Det ställs skarpare och högre krav på framtida avloppsrening för att ytterligare minimera risken för smittspridning och minska miljöpåverkan.

Lunds kommun renar idag stora delar av sitt avloppsvatten på reningsverket i Källby vid Höje å. Källby avloppsreningsverk är gammalt och kräver stora investeringar i framtiden. Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i Va syds utredning om vår framtida avloppsrening.

Va syds ansvar

Kommunalförbundet Va syd, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne.
Utredningen tittar på två alternativa framtida lösningar: att uppgradera avloppsreningsverket i Källby eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Slutgiltigt beslut

Lunds kommuns fullmäktige beslutade i mars 2021 om inriktningen att avloppsvattnet i framtiden ska renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. (Projektet kallas även för Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne). Fram tills att den nya lösningen är i bruk ska Källby avloppsreningsverk fortsätta att vara i drift.

Slutgiltigt beslut om var Lunds framtida avloppsvatten ska renas kommer att fattas av kommunfullmäktige år 2022.

Miljökrav och befolkningsprognos avgörande

Frågan om Lunds framtida avloppsrening är mångsidig och komplex. Det som behöver beaktas är både de tekniska frågorna kring framtida vattenrening, men också frågor om miljö, om området där avloppsreningsverket idag ligger och om samhällsekonomi.

Höga miljökrav på avloppsvattenrening

Avloppsvattenrening är en miljöfarlig verksamhet som kräver miljötillstånd. Tillståndet ges utifrån skarpa miljökrav. Ju mindre och känsligare recipient – vattendraget där man släpper ut det renade avloppsvattnet – desto skarpare är kraven som ställs. Höje å, recipienten för vattnet som Källby avloppsreningsverk släpper ut, har idag inte tillräckligt bra vattenkvalitet för att uppnå god ekologisk status. Miljölagstiftningen kräver att god ekologisk status ska vara uppnådd senast 2027.

Lund växer

Enligt befolkningsprognosen kommer det att bo 140 000 invånare i Lunds kommun år 2030. 20 år senare, år 2050, räknar vi med 175 000 kommuninvånare. Befolkningsmängden är viktig att ta i beaktning när man dimensionerar vatten- och avloppssystemet. Fler invånare kräver högre kapacitet i ledningsnätet och större avloppsreningsverk.


För att möta framtida behov behöver vatten- och avloppsreningssystemet byggas ut. Under hösten 2021 genomförde Va syd ett samråd, som är en del av processen i ansökan om miljötillstånd för det utbyggda Sjölunda avloppsreningsverket i Malmö. Om Lunds kommun beslutar att rena sitt framtida avloppsvatten på Sjölunda avloppsreningsverk kommer det att dimensioneras utifrån vår befolkningsprognos. Om Källby avloppsreningsverk ska byggas om och dimensioneras för vår framtida befolkningsmängd behövs nya miljötillstånd.


Om Källbyområdet

Källby och sydvästra Lund pekas ut i kommunens översiktsplan som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort, utan att expandera över jordbruksmark. Mot slutet av 2023 öppnar en ny järnvägsstation vid Klostergården. Stationen kommer att ge dem som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling – bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet. Visionen är en blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Fördjupad översiktsplan

Lunds kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund, och tittar på frågor som exempelvis vad och var det ska byggas, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt. Det innebär att det kommer att dröja många år innan förändringar syns i området. Efter att fördjupningen har beslutats ska detaljplaner tas fram. Därefter kan nya hus byggas.

En grön korridor

Lunds kommun arbetar även med bildandet av Höjeådalens naturreservat. Den varierande naturen längs Höje å skapar en sammanhängande grön korridor på 68 hektar mellan Värpinge och Höjebromölla vid E22, och utgör ett natur- och rekreationsområde vid Lunds stads södra gräns. Beslutet om naturreservatets bildande fattas av kommunfullmäktige i slutet av 2021.

En komplex fråga

Att säkra kommunens framtida avloppsrening kräver stora investeringar, oavsett vilket alternativ som väljs. Den framtida lokalisering av vårt avloppsreningsverk är en komplex fråga; den handlar inte bara som sanitet, utan också om Höje ås ekologiska status, om det kommande naturreservatets verksamhet samt om Källbyområdets framtida utveckling.

Lunds kommuns fullmäktige beslutade under sammanträdet i mars 2021 att Lunds kommun ska ha som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda. Beslutet innebär att Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av utredningskostnaden och att befolkningsprognosen för Lunds kommun fastställs till 140 000 personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050.

För att säkra avloppshanteringen fram till att en ny lösning tas i bruk kommer Källby avloppsreningsverk, som drivs av VA SYD, fortsätta att vara i drift under tiden. VA SYD ska i samråd med medlemskommunerna utarbeta förslag till projektplan som innehåller organisation, ansvar, roller, tidsplan och kostnader, samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet.

Eftersom projektet innebär ett stort ekonomiskt åtagande för Lunds kommun och kommer påverka området kring Källby reningsverk ska en förhandlingsdelegation utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppgiften för delegationen kommer bli att tillvarata Lundabornas intressen.

Beslut om att upprätta ett genomförandeavtal kommer att fattas av kommunfullmäktige under 2022. Fram till dess kommer Källbyalternativet att finnas kvar, samtidigt som kostnader och fördelning av kostnaderna utreds. Beslutet 2022 kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.

Kommunstyrelsen har beslutat om en utredning som ska titta på ett antal scenarier gällande Lunds framtida avloppsrening och ska göra de olika alternativen jämförbara avseende tillstånd, teknik och ekonomiska- och miljömässiga effekter.

De fullständiga direktiven för utredningen är:

 • Fördjupning av möjlig utveckling av nuvarande Källbyverk, utformning, investeringsbehov och driftkostnader.
 • Bedömning av tillståndstid och teknisk livslängd av Källbyverket – framtida investeringar.
 • Redovisning av nödvändiga åtgärder vid befintligt Källbyverk fram till möjlig avveckling.
 • Redovisning av konsekvenserna för ekologisk status och flöden av de båda alternativen för recipienten Höje å.
 • Redovisning av konsekvenser för miljön vid ett avvecklat kontra bibehållet Källbyverk för avloppsreningsdammarna.
 • Redovisa förslag till åtgärder för avloppsreningsdammarna.
 • Beskriva konsekvenserna för naturvärden och rekreation vid de båda alternativen.
 • Vilka begränsningar kan inrättandet av ett naturreservat ha för en fortsatt verksamhet på längre sikt vid Källby avloppsreningsverk.
 • Avloppsreningsverkets påverkan på naturreservat, skyddsavstånd mm för båda alternativen.
 • Redovisning av detaljerad projektplan, uppdaterade kostnadsberäkningar samt kostnad för Lunds kommun och dess VA-abonnenter av Sjölunda-alternativet.
 • Redovisa de ekonomiska konsekvenserna och kostnadsfördelning – för de olika alternativen.
 • Redovisa driftskonsekvenser för VA SYD (två verk i stället för ett + uppgradering i stället för nytt).
 • Redovisa de båda alternativens konsekvenser.

Kommunstyrelsen beslutade också att utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala kostnaderna för de olika alternativen och att utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta tidplanen från VA SYD kan efterlevas. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att finansiera kostnaden för utredningsarbetet om 200 000 kronor 2020 och 500 000 kronor 2021 via kommunstyrelsens reserverade medel.

Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp.

Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA Syds utredning om framtidens avloppsrening.

Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Utredningen som pågår nu tittar på två alternativa framtida lösningar: att uppgradera avloppsreningsverket i Källby eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Stora investeringskostnader

Våren 2020 presenterade VA SYD en rapport som visar kostnader för dessa två alternativ. Kostnaderna som presenteras beräknas på byggandet av helt nya reningsverk med högre standard än dagens. Beräkningarna tar höjd för ett helt övertäckt avloppsreningsverk i Källby med högre reningskrav, till exempel möjlighet till att rena läkemedel, något som inte görs där idag. Båda alternativen handlar om miljardbelopp – 2,4 miljarder att investera i Sjölundaverket och 1,8 miljarder att riva och bygga ett nytt uppgraderat Källbyverk. VA SYD ser Sjölundalösningen som huvudalternativ och vill få svar från medlemskommunerna i januari 2021 om en fortsatt planering för detta alternativ.

Lunds kommun utreder

Som en del i kommunens beredningsarbete och prövningen av den nya regionala lösningen har Lunds kommun beställt en extern konsultgranskning. Syftet var att utreda om vi har tillräckliga underlag för vårt kommande beslut i januari 2021. Konsulterna har även tittat på den faktiska kostnaden att uppgradera det befintliga Källbyverket – utan att riva och bygga nytt. Konsulterna har gjort en bedömning av VA SYDs underlag och i sin rapport visat på att Källby avloppsreningsverk kan uppgraderas till en avsevärd lägre kostnad än den som VA SYD pekar på i sin rapport. Rapporten konstaterar att det inte är aktuellt med rivning och nybyggnation, utan det som behövs är en uppgradering. Kostnaden för uppgraderingen, enligt konsulterna, är 400 miljoner kronor.

Fortsatt utredningsarbete

Innan Lunds kommun fattar beslut om ett fortsatt deltagande i planeringen för den regionala lösningen i Sjölunda avloppsreningsverk behöver utredningen fördjupas gällande båda alternativen.

Källby och sydvästra Lund är utpekade i översiktsplanen som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lund, med en ny tågstation, en blandad stad och gröna områden för idrott och rekreation.

Det som behöver utredas vidare är bland annat effekterna för Höje å och Källbyområdet. Hur påverkas området och dess framtida utbyggnad om avloppsreningsverket finns kvar där, alternativt – hur blir det utan ett avloppsreningsverk? Även tillståndsnivån behöver säkras.

Den externa konsultgranskningen har presenterats för Lunds kommuns beslutsfattare. Förslaget för nästa steg är en fördjupad utredning som tittar vidare på kostnaderna och effekterna för Källbyområdet. Det slutgiltiga beslutet om Lunds framtida avloppsrening kommer fattas av Lunds kommunfullmäktige.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?