Länk till startsidan

Framtida avloppsrening

Kommunfullmäktige i Lund beslutade i mars 2022 att Källby avloppsreningsverk ska renoveras för att hålla ytterligare i ett antal år, men för att Källby reningsverk ska kunna användas i framtiden krävs ett förnyat miljötillstånd. Därför har kommunstyrelsen i maj 2023 beslutat att det behövs tydligare beskrivningar av alternativen för att kunna fatta beslut om var kommunens avloppsvatten bör renas i framtiden.

Källby vattenreningsverk
Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å.

Framtida avloppsrening i Lunds kommun

Ett fungerande vatten- och avloppssystem är en förutsättning för vår hälsa och miljö. Det ställs skarpare och högre krav på framtida avloppsrening för att ytterligare minimera risken för smittspridning och minska miljöpåverkan.

Lunds kommun renar idag stora delar av sitt avloppsvatten på reningsverket i Källby vid Höje å. Källby avloppsreningsverk är gammalt och kräver stora investeringar i framtiden. Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA SYDs utredning om vår framtida avloppsrening.

VA SYDs ansvar

Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne.
Utredningen tittar på två alternativa framtida lösningar: att uppgradera avloppsreningsverket i Källby eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Kommunfullmäktige i Lund beslutade i mars 2022 att Källby avloppsreningsverk ska uppgraderas för att hålla ytterligare i ett antal år.

Miljökrav och befolkningsprognos avgörande

Frågan om Lunds framtida avloppsrening är mångsidig och komplex. Det som behöver beaktas är både de tekniska frågorna kring framtida vattenrening, men också frågor om miljö, om området där avloppsreningsverket idag ligger och om samhällsekonomi.

Höga miljökrav på avloppsvattenrening

Avloppsvattenrening är en miljöfarlig verksamhet som kräver miljötillstånd. Tillståndet ges utifrån skarpa miljökrav. Ju mindre och känsligare recipient – vattendraget där man släpper ut det renade avloppsvattnet – desto skarpare är kraven som ställs. Höje å, recipienten för vattnet som Källby avloppsreningsverk släpper ut, har idag inte tillräckligt bra vattenkvalitet för att uppnå god ekologisk status. Miljölagstiftningen kräver att god ekologisk status ska vara uppnådd senast 2027.

Lund växer

Enligt befolkningsprognosen kommer det att bo 140 000 invånare i Lunds kommun år 2030. 20 år senare, år 2050, räknar vi med 175 000 kommuninvånare. Befolkningsmängden är viktig att ta i beaktning när man dimensionerar vatten- och avloppssystemet. Fler invånare kräver högre kapacitet i ledningsnätet och större avloppsreningsverk. Ombyggnaden av Källby avloppsreningsverk dimensioneras för vår framtida befolkningsmängd och utifrån nya miljötillstånd.

Om Källbyområdet

Källby och sydvästra Lund pekas ut i kommunens översiktsplan som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort, utan att expandera över jordbruksmark. Mot slutet av 2023 öppnar en ny järnvägsstation vid Klostergården. Lunds kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund, och tittar på frågor som exempelvis vad och var det ska byggas, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla.

Mer om arbetet med den fördjupade översiktsplanen

Höjeådalens naturreservat – en grön korridor

Lunds kommun inrättade Höjeådalens naturreservat i december 2021. Den varierande naturen längs Höje å skapar en sammanhängande grön korridor på 68 hektar mellan Värpinge och Höjebromölla vid E22, och utgör ett natur- och rekreationsområde vid Lunds stads södra gräns.

Läs mer om Höjeådalens naturreservat

En komplex fråga

Att säkra kommunens framtida avloppsrening kräver stora investeringar, oavsett vilket alternativ som väljs. Den framtida lokalisering av vårt avloppsreningsverk är en komplex fråga; den handlar inte bara som sanitet, utan också om Höje ås ekologiska status, om det kommande naturreservatets verksamhet samt om Källbyområdets framtida utveckling.

Den 3 maj 2023 tog kommunstyrelsen beslut om att det behövs tydligare beskrivningar av alternativen för att kunna fatta beslut om var kommunens avloppsvatten bör renas i framtiden.

För att Källby reningsverk ska kunna användas i framtiden krävs ett förnyat miljötillstånd. Sedan länsstyrelsen signalerat att det kan bli svårt att få ett sådant togs ärendet åter upp av kommunstyrelsen den 3 maj. Länsstyrelsen har motiverat sitt besked med att Höjeå, som får ta emot det vatten som renats i Källby, har en låg vattenkvalitet. Det begränsade vattenflödet i ån innebär också att avloppsvattnet står för en förhållandevis stor del av åns vatten. Kommunkontoret, som utrett frågan, bedömer att ett förnyat miljötillstånd sannolikt kommer att kräva en mer utvecklad rening än den som sker i dag, bland annat vad gäller ämnen som ammoniak, nitrat och läkemedelsrester. Dessa förändringar av avloppsreningen riskerar att leda till både ökade kostnader och att reningsverket behöver växa över en större yta än dagens. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte att tydligare beskrivningar behöver tas fram vad gäller miljö, juridik och ekonomi innan det går att fatta beslut om vilket alternativ blir bäst. Ärendet återremitterades därför till kommunkontoret, som får i uppdrag att i dialog med VA Syd beskriva förutsättningarna för fortsatt rening i Källby respektive anslutning till Sjölunda. Kommunstyrelsen beslutade också att samtliga partier i kommunfullmäktige ska bjudas in till en hearing som anordnas tillsammans med VA Syd.

Källby renoveras för fortsatt avloppsrening till 2050

Källby avloppsreningsverk ska renoveras för att hålla ytterligare i ett antal år, har kommunfullmäktige beslutat. Därmed skrotas planerna på att ansluta Lunds avloppssystem till det framtida reningsverket Nya Sjölunda i Malmö.

VA Syds medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala har tidigare fattat inriktningsbeslut om att gå samman om gemensam avloppsrening i Nya Sjölunda i Malmö. Dit skulle Lunds avloppsvatten ledas i en nedgrävd tunnel. Totalkostnaden har beräknats till 12,2 miljarder kronor, varav Lunds del skulle bli knappt 2,8 miljarder kronor.

I december 2021 presenterade Lunds kommun och VA Syd en fördjupad studie över förutsättningarna för att i stället uppgradera Källby avloppsreningsverk för att klara den väntade belastningen fram till 2050. Renoveringsarbetet bedömdes ta nio år att genomföra och kostnaden beräknades till 1,2 miljarder kronor. Samtidigt gjordes bedömningen att ett helt nytt reningsverk kommer att behövas efter 2060.

Kommunfullmäktige har nu ändrat det tidigare inriktningsbeslutet om att i framtiden rena Lunds avloppsvatten i Nya Sjölunda. I stället uppmanas VA Syd att i samverkan med Lunds kommun skyndsamt påbörja planeringen för fortsatt drift av Källby reningsverk.

Lunds kommuns fullmäktige beslutade under sammanträdet i mars 2021 att Lunds kommun ska ha som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda. Beslutet innebär att Lunds kommun förbinder sig att stå för sin del av utredningskostnaden och att befolkningsprognosen för Lunds kommun fastställs till 140 000 personer år 2030 samt 175 000 personer år 2050.

För att säkra avloppshanteringen fram till att en ny lösning tas i bruk kommer Källby avloppsreningsverk, som drivs av VA Syd, fortsätta att vara i drift under tiden. VA Syd ska i samråd med medlemskommunerna utarbeta förslag till projektplan som innehåller organisation, ansvar, roller, tidsplan och kostnader, samt principer för hur budgetavvikelser ska hanteras i projektet.

Eftersom projektet innebär ett stort ekonomiskt åtagande för Lunds kommun och kommer påverka området kring Källby reningsverk ska en förhandlingsdelegation utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppgiften för delegationen kommer bli att tillvarata Lundabornas intressen.

Beslut om att upprätta ett genomförandeavtal kommer att fattas av kommunfullmäktige under 2022. Fram till dess kommer Källbyalternativet att finnas kvar, samtidigt som kostnader och fördelning av kostnaderna utreds. Beslutet 2022 kan bli ett annat om förutsättningarna ändras avsevärt.

Kommunstyrelsen har beslutat om en utredning som ska titta på ett antal scenarier gällande Lunds framtida avloppsrening och ska göra de olika alternativen jämförbara avseende tillstånd, teknik och ekonomiska- och miljömässiga effekter.

De fullständiga direktiven för utredningen är:

 • Fördjupning av möjlig utveckling av nuvarande Källbyverk, utformning, investeringsbehov och driftkostnader.
 • Bedömning av tillståndstid och teknisk livslängd av Källbyverket – framtida investeringar.
 • Redovisning av nödvändiga åtgärder vid befintligt Källbyverk fram till möjlig avveckling.
 • Redovisning av konsekvenserna för ekologisk status och flöden av de båda alternativen för recipienten Höje å.
 • Redovisning av konsekvenser för miljön vid ett avvecklat kontra bibehållet Källbyverk för avloppsreningsdammarna.
 • Redovisa förslag till åtgärder för avloppsreningsdammarna.
 • Beskriva konsekvenserna för naturvärden och rekreation vid de båda alternativen.
 • Vilka begränsningar kan inrättandet av ett naturreservat ha för en fortsatt verksamhet på längre sikt vid Källby avloppsreningsverk.
 • Avloppsreningsverkets påverkan på naturreservat, skyddsavstånd mm för båda alternativen.
 • Redovisning av detaljerad projektplan, uppdaterade kostnadsberäkningar samt kostnad för Lunds kommun och dess VA-abonnenter av Sjölunda-alternativet.
 • Redovisa de ekonomiska konsekvenserna och kostnadsfördelning – för de olika alternativen.
 • Redovisa driftskonsekvenser för VA SYD (två verk i stället för ett + uppgradering i stället för nytt).
 • Redovisa de båda alternativens konsekvenser.

Kommunstyrelsen beslutade också att utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala kostnaderna för de olika alternativen och att utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta tidplanen från VA Syd kan efterlevas. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att finansiera kostnaden för utredningsarbetet om 200 000 kronor 2020 och 500 000 kronor 2021 via kommunstyrelsens reserverade medel.

Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp.

Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA Syds utredning om framtidens avloppsrening.

Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Utredningen som pågår nu tittar på två alternativa framtida lösningar: att uppgradera avloppsreningsverket i Källby eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Stora investeringskostnader

Våren 2020 presenterade VA SYD en rapport som visar kostnader för dessa två alternativ. Kostnaderna som presenteras beräknas på byggandet av helt nya reningsverk med högre standard än dagens. Beräkningarna tar höjd för ett helt övertäckt avloppsreningsverk i Källby med högre reningskrav, till exempel möjlighet till att rena läkemedel, något som inte görs där idag. Båda alternativen handlar om miljardbelopp – 2,4 miljarder att investera i Sjölundaverket och 1,8 miljarder att riva och bygga ett nytt uppgraderat Källbyverk. VA Syd ser Sjölundalösningen som huvudalternativ och vill få svar från medlemskommunerna i januari 2021 om en fortsatt planering för detta alternativ.

Lunds kommun utreder

Som en del i kommunens beredningsarbete och prövningen av den nya regionala lösningen har Lunds kommun beställt en extern konsultgranskning. Syftet var att utreda om vi har tillräckliga underlag för vårt kommande beslut i januari 2021. Konsulterna har även tittat på den faktiska kostnaden att uppgradera det befintliga Källbyverket – utan att riva och bygga nytt. Konsulterna har gjort en bedömning av VA Syds underlag och i sin rapport visat på att Källby avloppsreningsverk kan uppgraderas till en avsevärd lägre kostnad än den som VA Syd pekar på i sin rapport. Rapporten konstaterar att det inte är aktuellt med rivning och nybyggnation, utan det som behövs är en uppgradering. Kostnaden för uppgraderingen, enligt konsulterna, är 400 miljoner kronor.

Fortsatt utredningsarbete

Innan Lunds kommun fattar beslut om ett fortsatt deltagande i planeringen för den regionala lösningen i Sjölunda avloppsreningsverk behöver utredningen fördjupas gällande båda alternativen.

Källby och sydvästra Lund är utpekade i översiktsplanen som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lund, med en ny tågstation, en blandad stad och gröna områden för idrott och rekreation.

Det som behöver utredas vidare är bland annat effekterna för Höje å och Källbyområdet. Hur påverkas området och dess framtida utbyggnad om avloppsreningsverket finns kvar där, alternativt – hur blir det utan ett avloppsreningsverk? Även tillståndsnivån behöver säkras.

Den externa konsultgranskningen har presenterats för Lunds kommuns beslutsfattare. Förslaget för nästa steg är en fördjupad utredning som tittar vidare på kostnaderna och effekterna för Källbyområdet. Det slutgiltiga beslutet om Lunds framtida avloppsrening kommer fattas av Lunds kommunfullmäktige.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?