Länk till startsidan

Cykelparkering och cykelvägar

Cykel är ett oerhört bra transportmedel – smidigt, miljövänligt och lätt att parkera. Här berättar vi om de olika parkeringslösningarna och hur du enklast tar dig runt på cykeln. Kom även ihåg att se över din cykel då och då, så att den är säker att använda.

Regler för cykelparkering

 1. Parkera i cykelstället, inte utanför
  Cyklar som står utanför cykelställ kan skapa problem för personer med olika former av funktionshinder samt utryckningsfordon.
 2. 24-timmarsregeln
  Enligt lag får en cykel inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, inom tättbebyggt område.
  Felparkerad eller bortforslad cykel
 3. Långtidsparkering
  Vid Lund C kan du parkera 14 dygn på två ställen: i nordvästra hörnet av Clemenstorget, och på del av cykelparkeringen mellan Västra Stationstorget och Lokföraregatan. Vill du parkera längre än 14 dygn, eller under tak, välj låst cykelparkering i vid Västra Stationstorget.

Cykelparkering Lund C

Det finns cykelställ i två våningar på både östra och västra sidan om järnvägen. Som regel är det 24-timmarsparkeringar, men för den som vill parkera sin cykel längre tid finns också cykelgarage och två mindre långtidsparkeringar i anslutning till stationen.

Cykelgarage vid Lund C

Det låsta cykelgaraget ligger vid Västra Stationstorget i anslutning till Lund C och är öppet dygnet runt. Här kan du parkera din cykel längre än 24 timmar.

Du får prova på att använda cykelgaraget i 10 dagar utan kostnad. Därefter kostar det 80 kronor för 30 dagar. Det är ett abonnemang som förlängs automatiskt med 30 dagar i taget. Du får ett mejl inför varje förlängning. Du kan när som helst avsluta abonnemanget för nästkommande månadsperiod, dock senast två dagar innan det gamla löper ut.

 • Vi använder oss av betaltjänsten Triply, som har hand om abonnemangen. Du skapar ett medlemskap genom att registrera dig på triply.se/lund. Du behöver ett mobilt bank-id och ett betalkort.
  Har du några frågor kan du kontakta medborgarcenter.
  Telefon: 046-359 50 00
  Här beställer du ditt abonnemang för låst cykelparkering
 • För att kunna nyttja din låsta parkeringsplats behöver du koppla ett passerkort till ditt abonnemang. Det fungerar med de flesta kort som har en blipp-funktion (du kan till exempel använda ditt gamla Jojo-kort eller ett annat kort).

Kommer du inte in i garaget?

 1. Kontrollera att du använder rätt passerkort.
 2. Kontrollera ditt medlemskap på Triplys webbplats
 3. Om problemet kvarstår, mejla till Triply
  E-post: support@triply.se.

Allmänna villkor för låst cykelparkering vid Lund C,

2020-02-25.

Dessa villkor och förutsättningar gäller avtal som kunden ingår med Tekniska förvaltningen i Lunds kommun i samband med nyttjandet av det låsta cykelgaraget vid Västra station i Lund. Betaltjänsten Triply som vi använder tillhandahålls av företaget Thinktrain AB på uppdrag av Lunds kommun.

Tekniska förvaltningen

§1.1 Tekniska förvaltningen förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i villkoren och rutinerna kring tjänsten.

§1.2 Tekniska förvaltningen har rätt att med en månads förvarning avsluta tjänsten.

§1.3 Tekniska förvaltningen ansvarar för tillsyn, drift och underhåll av anläggningen samt omhändertagande av kvarlämnade cyklar eller cyklar för vilken den betalda perioden utgått.

§1.4 Tekniska förvaltningen förbinder sig att inte upplåta fler platser än vad som finns tillgängliga i anläggningen.

§1.5 Tekniska förvaltningen ansvarar inte för skador på eller förlust av cyklar eller annan utrustning som förvaras i anläggningen.

§1.6 Tekniska förvaltningen har rätt att kameraövervaka parkeringsanläggningen. Övervakningen sker i så fall enligt gällande lagar och förordningar.

§1.7 Tekniska förvaltningen förbehåller sig rätten att vägra personer, som påkommits att bryta mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten, ny registrering.

§1.8 Tekniska förvaltningen upplåter plats i låst cykelparkering mot abonnemang som tecknas i förväg för 80 kronor inklusive moms per 30 dagarsperiod. Varje kund erbjuds kostnadsfritt en pröva på-period på 10 dagar istället för ångerrätten.

Du som kund

§2.1 Tjänsten kräver abonnemang som kunden debiteras för månadsvis. Förlängning av abonnemanget sker automatiskt månadsvis tills användaren säger upp avtalet via Triply.

§2.2 Abonnemanget kopplas till tagg eller kort med blipp-funktion.

§2.3 Ett abonnemang ger tillgång till cykelparkering i den låsta delen av Västra stationsgaraget dygnet runt under den betalda perioden.

§2.4 Abonnemanget kopplas till personnummer och vid tecknande av abonnemang krävs uppvisande av giltig legitimation eller legitimering via BankID. Personuppgifter registreras i samband med tecknande av första abonnemanget. Dessa uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

§2.5 Abonnemanget börjar gälla den dag det tecknas och gäller till och med det datum som abonnemanget avser. Abonnemanget kan ej återköpas.

§2.6 Parkeringsabonnemanget gäller för att parkera en (1) cykel per registrerad användare.
§2.7 Kunden är personligen ansvarig för att parkera cykeln på för ändamålet avsedd plats, det vill säga i befintliga cykelställ samt att ta cykeln in och ut från parkeringsanläggningen.

§2.8 Kunden är personligen ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna utrustning när cykeln avlägsnats. Vid eventuell stöld eller skadegörelse av parkerad cykel utgår ingen ersättning. Allmänna skadeståndsrättsliga regler gäller dock.

§2.9 Personer har inte rätt att vistas längre i anläggningen än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln. Det är heller inte tillåtet att skräpa ner i anläggningen.

§2.10 Den som nyttjar anläggningen ansvarar för att ingen annan än den själv tar sig in samtidigt eller i direkt anslutning efter användaren har öppnat grinden. Om en användare uppmärksammar någon obehörig eller annan misstänksam verksamhet i anläggningen ska detta rapporteras till tekniska förvaltningen. Undvik att ingripa själv, kontakta polis eller vaktbolaget.

§2.11 Passerkortet (eller taggen) är personligt. Kunder som släpper in icke-registrerade användare eller på annat sätt missbrukar den låsta cykelparkeringen riskerar att förlora rätten att i fortsättningen använda låst cykelparkering.

§2.12 Vid förlust av tagg eller passerkort som är kopplat till låst cykelparkering ska
kunden snarast anmäla detta.
E-post: support@triply.se.
Kunden ska även spärra det förlorade passerkortet hos kortutgivaren om kortet används för fler ändamål. Kunden kan därefter själv registrera ny tagg eller passerkort på webbplatsen.

§2.13 Om kunden inte förlänger perioden måste cykeln hämtas ut innan sista giltighetsdatum.

§2.14 Om kunden inte hämtar ut sin cykel innan sista giltighetsdatum omhändertas cykeln. Eventuella skador på till exempel lås ersätts ej. Cykeln lämnas ut mot expeditionsavgift på 300 kronor samt mot uppvisande av legitimation och nyckel till det ursprungliga låset.

§2.15 Om kund ej hämtar cykel inom 30 dagar efter att perioden gått ut, har tekniska förvaltningen rätt att avlägsna den låsanordning som låser fast cykeln i cykelställ för att placera cykeln på annat ställe enligt förordningen om kort fordonsflyttning. Kunden är ansvarig att betala skäliga kostnader för avlägsnandet av cykeln. Kunden är ej berättigad till kompensation för skador på hans eller hennes egendom som eventuellt uppstått som ett resultat av avlägsnandet av cykeln.

§2.16 Tre (3) månader efter att parkeringens giltighet gått ut upphör äganderätten till cykeln om kunden dessförinnan inte informerat tekniska förvaltningen skriftligen att den inte kan hämta cykeln. I ett sådant brev måste kundens personnummer finnas med samt beskrivning av cykeln och dess placering.
§2.17 Lådcyklar eller liknande skrymmande cyklar måste parkeras på för dem särskilt avsedda platser. Vanliga cyklar får ej parkeras på plats avsedd för lådcyklar eller liknande skrymmande cyklar.

§2.18 Användningen avser endast den person som undertecknat villkoren och den låsta cykelparkering som föranmäldes vid registreringen.

§2.19 Genom att registrera sig och förlänga abonnemanget ges samtycke till att tekniska förvaltningen och Triply AB hanterar personuppgifterna i register. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i registret och även begära rättelse eller strykning av dessa. Du kan när som helst återta detta samtycke. Utan samtycke till hanteringen av personuppgifterna kan tjänsten inte erbjudas.

Cykelparkering i Brunnshög

I Brunnshög erbjuder LKP (Lunds kommunala parkeringsbolag) cykelboxar att hyra, på pendlarparkeringen, vid spårvägshållplats Brunnshögstorget.

Hyr cykelbox – LKP

Bike’n’Ride och lådcykelparkering

För att göra det enklare att byta mellan cykel och buss finns så kallade Bike’n’Ride-anläggningar i Lund, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Där finns cykelställ under tak med nära till tågstation och regionala busshållplatser. Lådcykelparkeringen i Lund finns på Bangatans östra sida i höjd med Lund C, med plats för 6 cyklar. Fler lådcykelparkeringar på olika platser planeras.

Cykelvägar och cykelkartor

Cykelkarta med cykelpumpar

Cykelkarta i handen

Naturskyddsföreningen i Lund har tagit fram två cykelkartor för vår kommun: en för centralorten Lund, och en som täcker området från Öresund i väster till Vombsjön i öster, samt från Malmö i söder till Kävlinge och Eslöv i norr.

Här kan du hämta Naturskyddsföreningens cykelkartor:

 • Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund
 • Stadsbiblioteket i Lund
 • Bibliotek i Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp

Malmövägen

Malmövägen är en av Dalbys huvudgator som kopplar till det regionala övergripande vägnätet. Här har vi gjort en utbyggnad av cykelstråket längs Malmövägen i Dalby, mellan Pumpvägen och Allégatan. Sträckan är en länk som binder samman det regionala cykelstråket från Staffanstorp och Kyrkheddinge med Dalbys centrala delar och cykelstråket österut mot Veberöd och Sjöbo. I anslutning till Malmövägen finns en ny pendlarparkering.

Lundavägen

Här har vi skapat en utbyggnad av cykelbana längs Lundavägen i Dalby, mellan Trekanten och anslutningen till supercykelstråket till Lund. Sträckan är en länk som binder samman det regionala supercykelstråket från Lund med Dalbys centrala delar. Den här cykelbanan underlättar för såväl de som cykelpendlar regionalt och de som cyklar lokalt i Dalby.

Ta hand om dig och din cykel

En stor andel av cykelolyckorna beror på en dåligt underhållen cykel. Att med jämna mellanrum serva din cykel är därför ett sätt för dig att vara säker i trafiken. Man kan lämna in sin cykel på service men för dig som vill pröva att gå igenom cykeln själv, kommer här en checklista. När du har gått igenom cykelns olika delar är du redo för cykelsäsongen. Lycka till!

1. Tvätta cykeln

Eftersom smuts sliter på din cykel är det viktigt att tvätta cykeln. Används en svamp eller borste med exempelvis såpa eller diskmedel för att rengöra ramen och däcken.

2. Kedjan

Rengör kedja och kassett för att minska slitage. En för lös kedja kan hoppa av så spänn cykelkedjan om det behövs. Smörj kedjan och vid behov kugghjul och drev.

3. Däcken

Se över däcken så att dem inte är alltför slitna och spruckna och pumpa däcken. Detta minskar risken för punktering.

4. Bromsarna

För att prova dina bromsar behöver du ta en cykeltur. Testa bromsarna så att de är lagom hårt spända och skruva åt vajrarna vid behov. Glöm inte att kolla skicket på bromsklossar/bromsbelägg.

5. Sadel, stänkskärm och pakethållare

Se så att sadel, stänkskärm och pakethållare sitter som det ska och skruva åt vid behov.

6. Utrustning

Kontrollera att din cykel har rätt belysning, reflexer och ringklocka.

Vill du låna verktyg och behöver någon som visar dig hur man servar sin cykel? Det kan du göra hos Bike Kitchen Lund på Stenkrossen.

Bike Kitchen Lund på Facebook

En illustration av en cykel sedd från sidan, där de delar av cykeln som behöver ses över regelbundet är markerade med en annan färg.
Nästan 20 procent av alla cykelolyckor hade kunnat förhindras med en bättre servad cykel och en rätt utrustad cykel.

Upptäcker du fel på cykelväg

Upptäcker du hål i cykelbanan, glaskross eller buskar som skymmer sikten? Gör en felanmälan till oss så att vi får vetskap om var det inte fungerar.

Till sidan för felanmälan

Vi frågade cyklisterna om cykelparkering

300 lundabor har testat olika cykelställ och besvarat en enkät. Resultatet visar att det finns en stor variation av cykelmodeller, önskemål och behov.

Sammanfattningsvis var cykelställen med störts avstånd mellan bågarna mest uppskattade.

Resultat från undersökning om cykelparkering i Lund hösten 2022 Pdf, 668 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?