Länk till startsidan

Uteklassrum Stadsparken

Stadsparken ligger idag som en grön oas mitt i staden. Den anlades åren 1907-1911 och låg då i stadens utkant. Parkens historia går dock mycket längre tillbaka i tiden.

Stadsparken ligger inom cykelavstånd för de flesta skolor i Lund.

Det finns ett flertal busshållplatser som är inom gångavstånd till stadsparken.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Stadsparken på kartan.

Stadsparken är en grön oas för alla Lundabor. Ett ämnesövergripande tema kring Stadsparken kan ge många infallsvinklar både kring historia, biologi, bild, svenska osv.

För att få idéer till hur du kan utnyttja den i det pedagogiska arbetet ska du nu få följa med på en vandring genom parken. Man kan ta sig in i Stadsparken från vilket håll som helst, men vår vandring startar vid ingången mittemot Nygatans mynning vid bokstaven A på kartan längst ner på sidan. På våren är denna plats som vackrast. På höger sida överväldigas man av ett hav av blå scillor och vårstjärnor.

En gräsmatta full med scilla

Passa på att undersöka blommorna närmare där de står. Med luppens hjälp ser man ståndare och pistiller tydligt. På vänster sida har du i stället Solens och skuggans trädgård som anlades 2016. Här kan man se lökväxter, formklippta buskar och ca 7000 perenna växter som breder ut sig i strikta mönster kring en gjutjärnsfontän (O), som är kvar sedan Lunds Parkbolag började att anlägga sin trädgård.

Från ingången fortsätter du rakt fram på den breda grusgången. På vänster hand får du efter vallen en plantering av vintergröna träd av bland annat idegran och vänder blicken mot höger ser du en del äldre bokar. Mängden och vilka lavar på bokstammarna avslöjar lite om hur det står till med luftmiljön i Stadsparken. I stället för att gå runt och berätta för klassen om växternas anpassning till ett vinterklimat och växterna som miljöindikatorer kan man göra aktiviteten "Levande naturstig".

Gå till Levande naturstig.

Om du vill studera bokarna utanför Högevallsbadet mer ingående kan du få idéer i den pedagogiska aktiviteten ”Boken”.

Gå till Boken.

I parken finns även en hel del skulpturer, minnesstenar, karakteristiska träd o.s.v. En idé till att lära känna parken är att i förväg fotografera detaljer. Eleverna får ett antal foton i sin hand. De ska hitta till platsen. Till varje foto kan det även finnas en uppgift att lösa. Uppgiften ska vara av undersökande karaktär, kopplad till bilden och platsen. Fortsätt promenaden tills du hamnar på en öppen plats, Stora Terrassen (B). Till höger om dig har du Stadsparkscafét som byggdes 1922. Om du i stället vänder blicken åt vänster blickar du in i parkens innersta delar med en fontän i centrum.

Bänkar, blomrabatter, träd och en fontän.

Denna del är anlagd i fransk trädgårds stil, vilket innebär formklippta buskar och raka gångar som följer ett geometriskt mönster. Längst bort skymtar du den Gamla Musikpaviljongen (C). Under Lundautställningen var Musikpaviljongen placerad på den norra änden av vallen och olika orkestrar spelade varje dag i den. Lyran på taket vittnar om vad den använts till. Precis innan du kommer fram till Kastanjeplan (D) finns det på vänster hand ett valnötsträd nära en stor buxbomsbuske. Valnötsträdet är bara ett i den mångfald exotiska träd som är planterade i Stadsparken. Efter valnötsträdet är du framme vid Kastanjeplan vilket är uppbyggt av en allé med kastanjer på ena sidan och prydnadskörsbär på den andra. Många grenar är så låga att man lätt kan undersöka knoppar, bladärr, frukter, blad eller tillväxt. Sväng inte in i allén. En bit framför dig ligger dammen (E). Här har du chans att komma fåglarna riktigt nära. Gräsänder finns det gott om året om.

Vill du arbeta kring ett tema om gräsanden kan du inspireras av den pedagogiska aktiviteten ”Gräsanden”.

På höger sida ser de en stor gräsmatta på, den s.k. Gröningen. Gräsmattan lämpar sig för spel och lek. I början av gräsmattan står den Vita scenen (F) som byggdes 1967. Varför inte spela upp någon pjäs här. Scenen är öppen för alla estradörer. När du kommer till slutet av dammen gör du en avstickare från gången och svänger in i buskaget på höger sida av gången där du hittar en faunadepå (G). En faunadepå består av grövre stockar av olika slags lövträd, som läggs samman på ett ställe, för att locka till sig hotade insektsarter som lever i död ved. Lunds kommun var först i landet med att lägga ut faunadepåer och det var också här namnet myntades. Läs mer om faunadepåer via länken nedan. I detta hörn av parken finns också en jättelik "mulmholk" som går att klättra både på och i. Mulmholken är dekorerad med en av Stadsparkens mer berömda invånare, hålträdsklokryparen. Det finns flera riktiga mulmholkar utplacerade i parken.

Två bilder, tv av en samling död ved, th en hög trälåda med tak.
T.v. faunadepå, t.h. mulmholk.

En mulmholk är en ihålig låda fylld med vedspill och flis som när det förmultnar bildar mulm som många insekter lever i och av. Tips på hur man undersöker vilka insekter som lever där hittar du i pedagogiska aktiviteterna ” Upptäck småkrypens värld” eller ”Nedbrytare”.

Gå till Upptäck småkrypens värld.

Gå till Nedbrytare.

I detta hörn av parken finns mycket vintergröna buskar och träd. De har olika strategier för att minska avdunstningen från bladen. Barr har en liten yta som exponeras och i poröppningarna finns ett vaxlager. Buxbom, järnek och murgröna har läderartade blad. Rhododendron viker kalla dagar ned sina blad. Det kan löna sig att leta spindlar i de vintergröna buskarna genom att skaka en buske över en vit plastduk.

Området mellan Mejeriet (H) och dammen (E) anlades 2019 med temat Nordisk djungel (I). Inne i denna plantering står ett av parkens mer exotiska träd, ginkgon eller tempelträdet (J). Det är vad man brukar kalla ett levande fossil. Trädet var länge enbart funnet som fossil, men år 1690 upptäckte man ginkgon växande i sydöstra Kina. Bladet har en solfjäderform och består av sammanvuxna barr. Här kan du gå på bryggor som går över höga gräs och olika vattenväxter. Passa på att sätta dig på någon av sittplatserna och titta ut över dammen. Ta dig ut ur djungeln åt höger och fortsätt vandringen med en liten bäckfåra, som ofta är uttorkad, på höger hand. Efter en bit ska du sedan leta dig upp på Högevall där du ska gå åt vänster. Du går till en början genom en allé av olika lövträd. På höger hand dyker snart "Timglaset" (K) upp. Det är en trekantig gräsmatta, där du finner flera av Skånes vilt växande träd. Uppe på vallen kan du lägga till ytterligare några trädarter. I denna del av parken är det ypperligt att arbeta med träd under alla årstider.

Fler idéer hittar du i pedagogiska aktiviteten ”Träd”.

Marken i "Timglaset" lyser blå under tidig vår av blommande lökväxter. Du passerar snart den gamla Musikpaviljongen (C), nu sedd från andra sidan. Blicka ner till vänster på en rad av tysklönnar. I ett av dessa träd bor den lilla hålträdsklokryparen. Den är bara 2 1/2 mm stor och är endast känd från ytterligare en plats i Skåne, några enstaka platser upp till Mellansverige och därutöver bara från några få platser i Polen och på Själland. P.g.a. att hålträdsklokryparen är så sällsynt (de förekommer i gamla, murkna träd) har stora delar av Stadsparken avsatts som ett Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden, som håller på att byggas upp av EU. Nu är du framme vid lekplatsen (L), som anlagts på den plats där den gamla restaurangen Orangeriet låg. Varför inte utnyttja lekplatsen för att undersöka olika fysikaliska fenomen.

Tips på hur ni kan göra finns som pedagogisk aktivitet ”Fysik på lekplatsen”.

Nordost om lekplatsen finns sedan 1996 en avenbokslabyrint (M) med en diameter på 17 meter. Om du fortsätter västerut från labyrinten passerar du, på höger sida, stora utomhusburar för exotiska fåglar och snett över gräset åt vänster finns lekskulpturen "Tufsen" (N) från 1951. En bit rakt fram ser du nu gjutjärnsfontänen (O) och Solens och skuggans trädgård igen.

Ja, så är vi då tillbaka där vandringen började.

Lycka till med dina egna vandringar och utflyktsmål i Stadsparken!

En karta över stadsparken i Lund med utmarkerade positioner.

A. Start

B. Stora terrassen

C. Gamla musikpaviljongen

D. Kastanjeplan

E. Fågeldammen

F. Vita scenen

G. Faunadepå

H. Kulturmejeriet

I. Nordisk djungel

J. Gingkon

K. Timglaset

L. Lekplatsen

M. Avenbokslabyrint

N. Tufsen

O. Gjutjärnsfontänen

Stadsparken ligger idag som en grön oas mitt i staden. Den nuvarande Stadsparken anlades åren 1907-1911 och låg då i stadens utkant. Det var dåvarande stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg som fick i uppdrag att utforma och anlägga parken. Parkens historia går dock mycket längre tillbaka i tiden. Dess äldsta del är stadsvallen, Högevall (jfr Högevallsbadet), som än idag löper genom hela parken. Den kom till på 1300-talet och fungerade då som en befästningsvall. Den var försedd med vallgrav och löpte runt hela staden. Vallen blev efter hand omodern och tilläts förfalla. År 1658 när Lund blev svenskt fick vallen en ny funktion. Den blev då gräns för landstullen. Landstullen avskaffades år 1811. Hela vallen, utom den del som idag finns kvar i Stadsparken, raserades då. Man lät denna del av vallen vara kvar eftersom borgmästaren fick använda den till bete för sina djur. 1820 överläts vallen till universitetet för att användas som akademisk promenad. Slätten bredde ut sig söder om vallen och på en promenad i klart väder på vallen kunde man se ända till Malmö. 1860 bildades Lunds Parkbolag. Bolaget köpte området mellan Stadsvallen, Svanegatan och Observatoriet och anlade på platsen det som kom att bli början på Stadsparken. 1904 övertog staden bolaget och från den dagen heter parken Stadsparken. I parken placerades en gjutjärnsfontän, som står kvar än idag. Där fanns också en restaurang, Orangeriet. 1907 arrangerades Lundautställningen på det område som idag är Stadsparken. Utställningen var en stor industri-, slöjd- och konstutställning. Flera imponerande byggnadsverk uppfördes.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?