Länk till startsidan

Uteklassrum Sankt Lars-parken

Vid Malmövägen finns en stor och lummig park med många vackra byggnader som i sig är ett stycke historia. Lunds hospital för sinnessjuka som Sankt Lars sjukhus hette från början började byggas på 1870-talet på åkermark på ett avskilt läge vid Höje å.

Sankt Lars-parken lämpar sig väl för vandringar av olika längd och med olika syften. Till parken tar du dig cyklande, vandrande eller med stadsbuss.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Ett tips är att stiga av bussen vid den näst sista hållplatsen "Köket". Gå in i området mot söder, det vill säga mot Malmövägen. Vandringen går bland vackra byggnader och skogsliknande områden. Efter en stund kommer man ner till den vackra valvbron över Malmövägen. Följ stigen in mot parken. Lägg märke till hur man restaurerat ån så att den slingrar sig fram. Man har också anlagt dammar, så kallade "kvävefällor", för att minska övergödningen. Vandringen kan avslutas i parken men också fortsätta mot Källby.

Sankt Lars-parken på kartan.

Träd

Träden är stora och gamla. Där finns bland annat kastanj, ek, poppel, ask, al, hassel, tysk lönn, björk och bok. Parken lämpar sig alldeles utmärkt för att arbeta med träd. Många av de stora träden har grenar som barnen når. Det är lätt att studera knoppar, löv, frukter, bladärr och tillväxtzoner.

Vinter- och våraktiviteter runt träden är till exempel att studera knoppar, barkens utseende, trädens höjd och tjocklek, de olika trädens siluetter, trädens historia, när kom de hit? Senare kommer lövsprickningen. Vilket träd slår ut först och vilket väntar till sist? På marken under lönnarna och bokarna hittar man årsplantor. Under kastanjerna och ekarna kan man hitta kastanjer och ekollon som gror. De små plantorna kan planteras i krukor och studeras vidare i skolan.

Under hösten kan man studera olika bladformer, frön och frukter och göra sorteringsövningar av olika svårighetsgrader. Träden lämpar sig också som bildobjekt - teckning, målning eller fotografering året om.

Läs gärna mer om trädstudier i vår pedagogiska aktivitet Träd.

Fågelstudier

I området finns åtminstone två råkkolonier som man kan följa. Framförallt under tidig vår då de bildar par och bygger bon.

Det finns mycket småfåglar och längs ån ser man ofta steglits samt grön- och gråsiskor som äter på vinterståndarna. En vandring längs ån en februaridag kan ge mycket eftersom det inte är någon grönska som skymmer. Exempel på fågelaktiviteter:

  • Räkna antal bon.
  • Hur nära kan jag komma en fågel?
  • Ha inspelade fågelläten som spelas uppför att studera revir. Exempelvis bofink.

Småkryp

Det bildas mycket löv från de stora träden vilket gör Sankt Lars-parken mycket lämpad för småkrypsstudier. Har man ett förnasåll kan man gå på småkrypsjakt och se hur många sorter man hittar bland löven. Häll ut löven på en vit duk och titta på djuren i lupp, det är spännande! Småkryp går bra att studera både på hösten och våren och även på vintern om det inte är för kallt.

Bra är också att studera vilka spår daggmaskarna lämnar efter sig. Gå ut och leta efter lövstrutar och maskhögar som daggmasken har gjort.

Kring ån växer höga växter. Har ni en slaghåv så ger det stor fångst, speciellt på hösten. Intressant är att studera småkrypens kamouflage. Vilken färg är vanligast och hur svårt är det inte att hitta dem utan håv?

Se vår pedagogiska aktivitet Upptäck småkrypens värld för mer inspiration.

Broar och byggnader

Inom Sankt Larsområdet finns fyra broar och alla är byggda med olika konstruktioner och byggnadsmaterial. Dessa passar bra att använda i teknikundervisningen. I öster har vi Lunds äldsta ännu fungerande bro som länge fungerat som Lunds södra infart. Denna bro är en valvbro och byggd av sten. Fortsätter vi längs ån västerut kommer vi till en balkbro som är byggd av vår tids vanligaste byggnadsmaterial betong. Intill denna finns en gång- och cykelbro av stål där man kan studera fackverk som bygger på triangeln som stabil konstruktion. Sedan kommer den minsta bron som fungerar som gång- och cykelbro.

Förutom att studera olika brokonstruktioners för- och nackdelar kan en uppgift vara att rita av olika konstruktioner. Byggnaderna inom Sankt Lars området är intressanta att studera. Speciellt öster om Höje å kan man gå runt och fantisera om vad de olika byggnaderna använts till och vad de signalerar. Att låta eleverna gå runt och samla frågor kring det man ser kan vara ett sätt att väcka intresse.

Intressant kan vara att jämföra olika sjukhusmiljöer, till exempel Blockets med Sankt Lars. Många svar finns på det medicinhistoriska museet, Livets museum som tidigare låg i Sankt Larsparken men numera finns på Lasarettsgatan 5 B.
Det dominerande byggmaterialet i husen i Sankt Larsparken är tegel, som var det vanligaste byggnadsmaterialet i slutet av 1800-talet när sjukhuset byggdes. Råvaran till tegel är lera som bränns. Lera fanns och finns det gott om runt Lund. Det närmaste tegelbruket i slutet av 1800-talet var Pålsjö tegelbruk som låg i närheten av platsen där Tunaskolan ligger idag.

Du hittar mer uppslag till teknikundervisning utomhus i vår pedagogiska aktivitet.

Fler pedagogiska aktiviteter

Vinterns blommor

En dansk arkitekt planlade parken med alléer och symmetriska planteringar runt byggnaderna. De övriga delarna av parken har en friare och mer landskapsliknande stil. Man ville ha ett ljust och luftigt sjukhus i en miljö som stimulerade. Patienterna placerades efter kön och hur sjuka de var i olika paviljonger. En regelbunden livsföring och ett meningsfullt arbete ansågs kunna bota patienterna, som bland annat fick arbeta i den stora parken med flera ovanliga trädslag och i odlingarna av grönsaker, frukt och bär.

När man första gången besöker Sankt Lars parken är det ån och de stora träden som dominerar. Råkkolonin gör sig också påmind. Ån är rätad genom parken och liknar mest en kanal. Broar av olika typer går över ån. Vegetationen längs ån är ganska hög, bestående av näringskrävande örter. På vissa ställen finns träd som nästan doppar kronan i vattnet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?