Länk till startsidan

Planer för Hasslemölla

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag på hur Hasslemölla kan omvandlas till en attraktiv mötesplats. Förslaget utgår från de synpunkter som tidigare i processen kommit in från bland annat lokalt närings- och föreningsliv.

Under 2020 förvärvade Lunds kommun fastigheterna Hasslemölla 1:1 och Veberöd 8:30, som tillsammans utgör ett område på över 70 hektar.

Strategi för Hasslemölla

I samband med köpet påbörjades ett arbete för att undersöka hur fastigheterna kan användas, vilka ekonomiska konsekvenser det skulle ha samt involvera olika intressenter. Arbetet resulterade i en rapport, Hasslemölla strategi, som lämnades till kommunstyrelsen.

Rapporten innehåller beskrivningar av byggnader, mark och naturvärden, samt redovisning av hur man involverat olika intressenter för att ta fram framtida användningsområden för fastigheterna. Det lämnades tre förslag till lösningar:

  1. Mötesplats Hasslemölla – renovera och bygga om
  2. Mötesplats Hasslemölla – riva och bygga nytt
  3. Stycka av tomten och sälja

Kommunstyrelsens beslut

I augusti 2022 beslutade kommunstyrelsen att följa förslag 1. Det innebär att kommunen behåller gården, renoverar den och skapar en mötesplats. Kommunen beslutade även att undersöka möjligheten att använda gården inom ramen för Biosfärsområdet storkriket.

Vad händer på Hasslemölla?

Vi arbetar för att göra Hasslemölla till en attraktiv mötesplats. Under hösten 2023 kommer det genomföras en utredning för att säkerställa kostnaderna för att renovera gården. Efter det kan Lunds politiker besluta om hur vi ska gå vidare i arbetet med Hasslemölla. När beslutet är fattat kommer lokala aktörer att involveras i arbetet med mötesplatsen.

Centrum för biosfärsområdet Storkriket

En av aktörerna för att utveckla Hasslemölla är Biosfärsområdet Storkriket som under våren 2024 kommer att lämna in en ansökan om att bli ett biosfärområde till Unesco, och där Hasslemölla kommer att vara ett centrum för området. Ett biosfärområde utses världen över för att kunna visa på platser där ekologiska resurser kan brukas utan att förbrukas – och för att skapa platser där metoder för hållbar utveckling för både människa och miljö kan utvecklas och testas.

Djur på Hasslemölla

Fler har sett att marken runt Hasslemölla har stängslats in. Detta är för att betesdjur ska kunna släppas som ett led i förvaltningen av marken. Vi arbetar även med att få fram en lämplig arrendator med djur som kan använda området på ett lämpligt sätt.

Lokalsamhällets involvering

För att involvera intressenter genomförde Lunds kommun möten på plats vid gården under hösten 2021, där representanter från näringslivet och föreningar deltog.

I december 2021 hölls en workshop på Veberöds bibliotek. Workshopen hade deltagare från kommunens berörda förvaltningar, det lokala näringslivet samt föreningar som byalaget, Smarta byar och Fab City. Deltagarna fick tillsammans utveckla olika framtida scenarier för gården. Dessa scenarier spreds via ett webbformulär till allmänheten och till en referensgrupp, som fick utvärdera och ge återkoppling. Återkopplingen sammanställdes under en uppföljande workshop.

Förslagen liknade varandra och inkluderade alla någon form av aktivitet, såsom restaurang/café, lokal för uthyrning och närhet till natur och rekreation. Det är dessa synpunkter som ligger till grund för det förslag som just nu håller på att tas fram.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?