Länk till startsidan

Regler och tillämpningsanvisningar
förskoleverksamhet

Reglerna och tillämpningsanvisningarna grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800), läroplanen för förskolan (Lpfö 2018), samt på Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne.

Tillämpas från och med 2023-01-01.

Verksamheterna bedrivs i form av förskola, annan pedagogisk verksamhet (kvälls-, natt- och helgomsorg) samt allmän förskola (för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år).

Förskoleverksamhetens öppettider

Förskoleverksamheten ska kunna erbjudas under fasta ramtider dagtid, obekväm arbetstid och för nattomsorg enligt följande:

 • Ramtiden omfattar dagtid måndag-fredag, inga helgdagar, kl 06.00–18.00.

Rektor kan vid styrkt behov besluta om att stänga 30 minuter senare, det vill säga klockan 18.30. Vid ett sådant behov utöver ramtid kan rektor bevilja en senare stängning. Detta ska styrkas med intyg med arbets- och restider.

 • Föräldrar som arbetar obekväm arbetstid eller natt har möjlighet att ansöka om plats på Lunds kommuns kvälls-, natt- och helgomsorg med öppettider dygnet runt alla dagar om året. Observera att en sådan ansökan ska styrkas med föräldrarnas arbetstider. Behovet ska också vara regelbundet samt varaktigt.
 • Förskoleverksamheten kan stänga för verksamhetsutvecklingsdagar vid fem tillfällen per läsår. För de barn som behöver omsorg ska annan förskoleverksamhet erbjudas dessa dagar.
 • Allmän förskola följer skolans läsårsindelning och dess lovdagar.
 • Eventuell semesterstängning ska planeras så att vistelsebehovet kan tillgodoses även för de barn vars föräldrar har semester under annan period. Under semesterperioder sker sammanslagningar av förskoleverksamhet. Detta meddelas av förskolan i god tid inför en eventuell sammanslagning.

Rätt till plats i förskoleverksamhet

Bosättning

Rätt till plats har barn som är bosatta i Sverige och som inte har påbörjat utbildning i förskoleklassen. Lunds kommun svarar för att barn som är bosatta inom den erbjuds förskoleverksamhet. Med bosatt avses de som anges i 29 kap. 2 skollagen.
Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses i första hand de som är folkbokförda i kommunen, men även den som inte är folkbokförd här men som:

 1. omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716),
 3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,
 4. är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte omfattas av 3, eller
 5. vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Enligt 29 kap. 3 § skollagen har barn som anses bosatta i landet enligt 29 kap. 2 § andra stycket punkt 4-5 (t.ex. barn till personal på främmande makts beskickning eller barn som visas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning) inte rätt till utbildning i förskola.

Rätt till plats för barn bosatta i Lunds kommun

Barn bosatta i Lunds kommun erbjuds plats i förskoleverksamhet enligt följande:

 • Tidigast från och med det datum barnet fyller 1 år.
 • Om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap 5 och 7 §§ skollagen).
 • 25 timmar per vecka när föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn.
 • 25 timmar per vecka när föräldrar är aktivt arbetssökande.
 • I allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vid bedömning av rätt till förskoleverksamhet ska förälders sammanboende partner, som inte är vårdnadshavare, inte jämställas med sådan (Regeringsrätten, den 5 juni 1998, mål nr 4484- 1997 samt Skolverkets beslut 2005-07-20, dnr 51-2005:1492).

Mottagande av barn från andra kommuner

Lunds kommun ingår i Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne. Samverkansavtalet syftar i första hand till att möjliggöra för vårdnadshavare till barn/elever i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola att få sitt val av verksamhet och/eller skola tillgodosett, att fritt få välja mellan de verksamheter/skolor som erbjuds inom samverkansområdet och bli mottagna i mån av plats enligt gällande lagstiftning.

De kommuner som ingår i samverkansavtalet och således berörs av ovan är: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö (förutom grundskoleförvaltningen), Osby, Perstorp,
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge samt Kommunförbundet Skåne som förvaltande av avtalet.

För övriga kommuner gäller skollagens 8 kap. 13 § om att ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.

Anmäla behov

Anmälan till förskola kan göras när behovet är känt. Önskad placeringsstart anges i ansökan genom att ange önskat behovsdatum. Det datum barnet fyller ett år är det datum som tidigast kan anges som behovsdatum. Finns inget önskat placeringsdatum ska plats erbjudas senast fyra månader efter
att ansökan har inkommit till barn- och skolförvaltningen, under förutsättning att barnet har fyllt ett år vid detta datum.

Ändring av behovsdatum kan göras efter att anmälan har gjorts. Vid ändring gäller fortfarande att barnet ska ha rätt till placering efter högst fyra månader under förutsättning att barnet hunnit fylla ett år. Anmälan görs via e-tjänst med bank-ID av en av barnets vårdnadshavare.

Beslut om erbjudande av plats

Barn- och skolförvaltningen fattar beslut om erbjudande av plats. Om vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats påbörjas introduktion på med förskolan överenskommet startdatum.
Om vårdnadshavare tackar nej till plats, eller om vårdnadshavare tackar ja till plats hos annan huvudman, har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom enligt 8 kap. 14 § skollagen. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats måste en ny anmälan göras. Detta gäller även då vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats men samtidigt önskar byta till en annan förskola.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna erbjudandet om plats. Detta görs i e-tjänst med bank-id. Detta måste vara barn- och skolförvaltningen tillhanda inom den tidsram som angivits i erbjudandet för att vara giltig.

Dubbla eller växelvisa placeringar inom förskolan erbjuds inte i Lunds kommun med hänvisning till barnets bästa. Detta gäller såväl inom som utanför kommunen. Undantag för detta är vid behov av placering på Lunds kommuns kvälls-, natt- och helgomsorg med öppettider dygnet runt alla dagar om året.

Barnets vistelsetid i förskoleverksamheten

Vistelsetid i förskoleverksamheten bedöms utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov på grund av familjen situation i övrigt. Även barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas förskola.

Barn ska även i andra fall än de som anges ovan erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

I Lunds kommun gäller följande:

 • För barn som har plats på grund av föräldrarnas arbete eller studier utgörs vistelsetiden av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbets- /studieplatsen (gäller även vid växelvis boende). Då vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till förskoleverksamhet under dagen.
 • För barn som erbjuds plats med hänsyn till att de har ett eget behov pga. Familjens situation i övrigt eller ett behov pga. fysiska, psykiska eller andra skäl, med stöd av 8 kap. 5, 7§§, samt 25 kap. 2 § skollagen bestäms vistelsetiden utifrån barnets behov, inom verksamhetens öppettider.
 • För barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn eller aktivt arbetssökande, med rätt till 25 timmars förskoleverksamhet per vecka, ska tiden normalt förläggas i intervallet 09.00–14.00, i samråd med rektor.
 • Då aktivt arbetssökande eller föräldralediga föräldrar börjar arbeta eller studera, ska barnet vid behov av förändrad vistelse erbjudas detta utan oskäligt dröjsmål, det vill säga inom 14 dagar. Behov av förändrad tid tillgodoses i första hand på den förskola där barnet är placerat.
 • Bedömning av omfattning av vistelsetid kan bara göras utifrån en av bedömningsgrunderna arbete, studier, arbetssökande eller föräldraledighet, samt barnets eget behov pga. familjens situation i övrigt eller barnets behov pga. fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av förskola för sin utveckling. Eventuell dispens gällande vistelsetid över 25 timmar per vecka kan således endast ges utifrån en bedömning av barnets eget behov.

Vid förälders semester:

 • Vid semester eller lov för någon av föräldrarna är huvudregeln att barn inte deltar i förskoleverksamheten.
 • Barn som har plats i allmän förskola, 3 timmar per dag, har rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när föräldrarna har semester.
 • Rätt att delta i verksamheten under föräldrarnas semester har det barn som har ett eget behov på grund fysiska, psykiska eller andra skäl, det barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, samt det barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Ett sådant beslut fattas av rektor.

Uppsägning av plats

Plats i förskola ska sägas upp i e-tjänst minst två månader innan det datum då vårdnadshavaren inte längre önskar att barnet ska vistas i verksamheten.

Vid byte mellan verksamheter med samma huvudman, det vill säga mellan kommunala förskolor inom Lunds kommun gäller den nya överenskommelsen som uppsägning av tidigare plats. Vid byte mellan förskolor med olika huvudmän ska platsen sägas upp skriftligt (gäller vid byte från kommunal till fristående verksamhet, byte mellan fristående verksamheter, byte från fristående till kommunal verksamhet).

Som uppsägningsdatum gäller:

 • Den dag den signerade digitala uppsägningen registrerats via e-tjänst,
  eller
 • den dag barn- och skolförvaltningen/förskolan mottagit den skriftliga uppsägningen.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen. Uppsägning av plats i förskola görs i e-tjänst.

När ett barn i förskoleverksamhet blir placerad i förskoleklass eller grundskola skrivs barnet ut senast dagen före terminsstart, om platsen inte sagts upp av förälder ett tidigare datum.

Om tilldelad/påbörjad plats på förskolan inte nyttjas under två månader kan rätten att behålla platsen upphöra efter individuell prövning utifrån familjens fortsatta behov av förskoleverksamhet.

Förälders uppgiftsskyldighet

Föräldrar är skyldiga att lämna in skriftliga uppgifter om arbetstider eller studier, restid, medlemmar i hushållet samt inkomst till barn- och skolförvaltningen/förskolan när så begärs. Uppgifterna ska lämnas när barnet börjar i förskoleverksamhet, när uppgifterna efterfrågas samt vid ändrade förhållanden. Detta görs i e-tjänst via lund.se.

Inkomstuppgifter och avgifter

Hushållets inkomstuppgifter ska lämnas i samband med placering av barn i förskolan, när inkomstförhållanden ändras, eller när uppgifterna efterfrågas.

Om inkomstuppgift inte lämnas in debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt den högsta inkomstnivån. Detta innebär att även om hushållets inkomst är 0 kr behöver detta anges för att debitering inte ska ske.
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning, det vill säga skattepliktiga inkomster. CSN, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag ingår ej vid beräkning av avgift.

Avgifter

Lunds kommun tillämpar maxtaxa, vilket betyder att det finns ett tak för hur stor avgiften blir (KF 2001-08-30 § 130). Ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för de kommuner som har maxtaxa.

Månadsavgiften beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inklusive ny partner folkbokförd på samma adress), antalet placerade barn, samt verksamhetsform. För barn vars föräldrar är folkbokförda på olika adresser, delas betalningsansvaret mellan föräldrarna.

Faktura för barnomsorg

Föräldrarna får varsin faktura och avgiften för varje förälder beräknas utifrån gällande taxebestämmelser för respektive förälders hushåll. Varje förälder betalar därefter 50 procent av den för hushållet beräknade avgiften för barnet.

Inkomstuppgifter

De inkomstuppgifter hushållet lämnar in kontrolleras en gång om året mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas felaktig inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras när inkomsten har ändrats, kommer detta att justeras då den årliga kontrollen av taxerad inkomst hos Skatteverket genomförts. En samlad faktura/kreditfaktura för kontrollperioden skickas därefter ut.

Undantag från delad faktura

Undantag från delad faktura som norm kan beviljas om båda föräldrarna är överens om önskemålet att hela avgiften istället ska faktureras till den ene föräldern.

Skyddade uppgifter

Familjer där antingen barnet eller någon av vårdnadshavarna har skyddade personuppgifter eller skyddad folkbokföring kan inte omfattas av automatiskt delad faktura. I de fallen måste förvaltningen göra enskilda bedömningar och hantera familjen manuellt för att inte röja information.

Syskonrabatt

Om en familj har fler barn får man syskonrabatt under förutsättning barnen är folkbokförda på samma adress. För fjärde barnet betalas ingen avgift.

Sjukavdrag

Avdrag medges om barnet varit sjukt mer än 10 kalenderdagar i följd. Avdrag ges från och med den 11e sjukdagen för aktuellt antal dagar. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg. Vid avstängning på grund av smitta ges sjukavdrag från första dagen. Avdrag regleras i efterhand med 3 procent av avgiften per frånvarodag. För att ett avdrag ska kunna bli aktuellt behöver det styrkas med sjukintyg. Kontroll görs med förskolan innan ett sådant avdrag göra. Frånvarodag innebär de dagar som verksamheten håller öppet.

Prioriteringsordning vid fördelning av plats i kommunal
förskoleverksamhet

Vid fördelning av platser i Lunds kommuns förskoleverksamhet ska barn- och skolförvaltningen sträva efter att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt inom kommunen avseende tillgängliga förskoleplatser samt aktivt arbeta för att motverka eventuell geografisk obalans avseende tillgång och efterfrågan på förskoleplatser. Kösystemet innebär att alla anmälda barn står i kö efter födelsedatum. Äldst barn ska erbjudas plats först.

 • Vid fördelning av platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning och storlek på respektive enhet.
 • Fördelning av platser till kvälls-, natt- och helgomsorg sker enligt de rutiner barn- och skolförvaltningen har upprättat avseende fördelning av platser till denna enhet.

I övrigt fördelas platser enligt följande prioriteringsordning:

 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap. 7 § skollagen).
 2. Barn som kommer tillbaka efter uppehåll på grund av föräldraledighet har inklusive syskonet förtur till plats på samma förskola.
 3. Barn som behöver omplaceras på grund av nedläggning. Detta gäller även fristående enheter.
 4. Barn i kö, med äldst barn först.
  - syskon registreras i kön tillsammans med det äldre syskonet d.v.s. på dennes födelsedatum.
  - äldst syskonförtur placeras först.
 5. Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast inför placering i augusti/september samt i december/januari. Vid särskilda skäl att byta förskola vid en
  annan tidpunkt på året görs en individuell bedömning. Vid byte av förskola fördelas platser utifrån anmälningsdatum. Vid samma anmälningsdatum går äldre barn före yngre.
 6. Fördelningen av platser för övriga barn ska göras så att samtliga barn vid erbjudandetillfället kan erbjudas plats så nära hemmet som möjligt. Skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål i den utsträckning det är möjligt.

Övergång från förskola till fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till utbildningen i förskoleklass, grund- och grundsärskolan. Rätt till plats på fritidshem har elev i dessa skolformer så snart det framkommer att eleven har behov av sådan plats utifrån förälders förvärvsarbete eller studier, eller utifrån sitt eget behov. Med elevens eget behov behöver en bedömning göras i varje enskilt fall. Det kan vara kopplat till familjens situation i stort så som arbetslöshet, sjukskrivning eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller att eleven har ett annat modersmål än svenska.

Fritidshem erbjuds för barn från och med när barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Allmän förskola

Allmän förskola är avgiftsfri. Alla barn i Lunds kommun som önskar blir erbjudna plats i allmän förskola från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 timmar/år och följer läsåret. Det innebär att barnet är ledigt när det är lov och studiedagar.

Allmän förskola omfattar 3 timmar per dag mellan kl 9-12.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?