Länk till startsidan

Hallar, salar och idrottsplatser

I Lunds kommun finns olika slags lokaler som är möjliga att boka för idrott, möten eller arrangemang. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra idrottslokaler och idrottsanläggningar i olika delar av kommunen.

Centrala Idrottsplatsen Lund

Våra idrottslokaler

Vårt utbud av idrottslokaler består av gymnastiksalar, idrottshallar, Idrottsplatser, samlingslokaler och ishall. Samtliga kan du boka via vår E-tjänst ovan. Där kan du se aktuellt bokningsläge och söka efter lediga tider samt om du har login gör en direkt bokning.

Är det första gången du bokar kan du registrera dig här

Vid bokning väljer du "Boka resurser" och sen väljer det objekt som du vill boka. Ser du inte det objekt du vill ha, väljer du filter "Sök" och skriver in objektsnamnet. Därefter letar du upp och klickar på en ledig tid (vit) och fyller i och skickar in bokningsförfrågan. Du måste vara inloggad för att göra en bokning. När din bokningsförfrågan har handlagts får du tillbaka en bokningsbekräftelse via e-post.

 • Bokningen gäller inte förrän du får en bokningsbekräftelse via e-post.
 • Du måste ha fyllt 18 år för att få boka en anläggning.

Här kan du se alla våra idrottslokaler på en karta samt läsa mer information om varje anläggning

Det finns idrottshallar, idrottsplatser och ishall.

För mer beskrivning av våra idrottslokaler kan du sortera objekten här

Du sorterar objekten efter typer, områden eller verksamheter.

Bokningssystem Rbok

Från och med 1 oktober kommer vi att använda kommunens nya tjänst för bokning, Rbok.
Rbok - bokningssystem.

Bokningskontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta medborgarcenter.
E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Övriga lokaler

I kommunen finns förutom idrottslokaler även mötesrum och konferenslokaler. De finns samlade i en tabell längst ner på evenemangsidan under rubriken:

Tips om lokaler

Priser

Priser för år 2023 ser du i vårt dokument nedan:

Taxor och avgifter 2023 för Lunds kommuns verksamheter inom idrott, fritid, kultur, bibliotek samt samlingslokaler Pdf, 1 MB.

Beroende på om du är privatperson eller förening eller företag varierar priset. På sidan 6 kan du läsa om hur det fungerar.

Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider

Hur principerna och fördelningen ser ut kan ni läsa i dokumentet nedan.
Principer för tidstilldelning Pdf, 530 kB.

Felanmälan

Om du vill felanmäla något på våra idrottsanläggningar kan du göra det via en E-tjänst.

Här gör du en felanmälan.

Vid kategori väljer du Idrott och bad. Därefter vilken plats.

Fotbollsplaner

Alla naturgräsplanerna är öppna för träning/match. Planerna skiljer sig åt när det gäller storlek, divisioner och ändamål. I kommunen finns både fotbollsplaner med gräs och med konstgräs.

Konstgräsplaner

Även om en konstgräsplan är grön och ser spelklar ut, kan den vara stängd. Ibland kan en plan vara skottad, men inte borstad eller så isig att vi bedömer att den är farlig att använda, då stängs planen. Därför gäller alltid informationen här, oavsett om planen är grön och ser spelbar ut.

Status för konstgräsplanerna

Klostergårdens IP

Öppen

Centrumplanen

Öppen

Stångby IP

Öppen

Fågelvallen

Öppen

Smörlyckans IP plan 5

Öppen

Smörlyckans IP plan 8

Öppen

Linero IP

Öppen

Gunnesbogård IP

Öppen

Södra Sandby IP

Öppen

Dalby IP

Öppen

Genarps IP

Öppen

Svalebo IP gamla

Öppen

Svalebo IP nya

Öppen

Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun Pdf, 2 MB.

Omfattning

I skötselplanen anges hur de olika ytorna ska skötas och vad som ingår i den löpande driften. Egenkontroll av utfört arbete sker på ett enkelt och konkret sätt då veckoplaneringen kopplas till skötselplanen. Skötselnivåerna och frekvenserna är beräknade utifrån ett normalläge då temperatur och väderförhållanden inte avviker från det som för årstiden anses normalt. Skötselplanen ska ses som ett levande material som kan komma att ändras vid förändringar i utemiljön vid våra anläggningar, nya skötselområden tillkommer eller politiska beslut.

Målsättning

Föreningar och våra kommuninvånare ska erbjudas välskötta anläggningar. En tydlig skötselplan är ett redskap för att detta ska kunna uppnås och skapar en tydlighet både för kommuninvånarna och besökare samt politik och utförare.

Gräsplaner

Match- och träningsplaner är spelbara under tiden april - oktober. Exakt öppnings- och stängningsdags av planerna kan variera beroende på väder.

Klippning

Klippning sker normalt två gånger per vecka, vid gynnsamt växt väder ytterligare någon gång. Matchplaner klipps dag före match eller fredag då match spelas på söndag. Klippning planeras utifrån fastställt spelschema.

Städning

Före planerna öppnas för träning och match i april, rensas gräsplanerna från dött gräs, löv, grenar och främmande föremål. På hösten, efter säsongen, rensas ytan från löv för att minimera vinterskador. Under hela säsongen sker kontinuerlig plockstädning.

Gödsling

Gödningen sker efter ett årligt fastlagt program. Vertikalskärning med uppsamling Utförs en gång per år.

Djupluftning

Djupluftning, med arbetsdjup 30 cm djup, utförs vid behov.

Luftning Ytluftning, arbetsdjup 12-20 cm, utförs 2-3 gånger under växtperioden. Första tillfället när gräset varit i tillväxt 4 veckor och sista gången i början av oktober. Luftning utförs inte när ytan är blöt så att skador uppstår på planen.

Toppdressing

Utförs vid behov och då med sand inom fraktionen 0,1-1,0mm.

Bevattning

Bevattningsbehov föreligger när jorden är torr vid rotändarna. Principiellt ska växtbädden genomvattnas rejält, som riktvärde skall 15mm tillföras vid varje tillfälle. Bevattning sker nattetid där automatbevattning finns. Där automatbevattning saknas används regntåg. Frostsäkring av automatiska bevattningsanläggningarna görs inför vintern när planerna har stängts.

Reparation och hjälpsådd

Skador som orsakats av vinter/vårväder, såsom svampangrepp, isbränna och larvangrepp åtgärdas genom lagning i form av hjälpsådd. Då varje parti utan gräs (mindre än 30% gräs) är större än 5 kvm och om totalytan utan gräs (mindre än 30% gräs) på plan är mer än 150 kvm utförs hjälpsådd med hjälpsåddmaskin. Vid mindre skador görs hjälpsådd manuellt, med beaktande att fröerna måste myllas ned i jorden ca 0,5-1,0cm. Tillförd jord skall vara av sandig karaktär, mullprodukter används inte. Skador förorsakat av slitage eller slitage i kombination med otjänlig väderlek hjälpsås enligt ovan efter vårsäsongens slut och/eller efter höstsäsongens slut. Manuell hjälpsådd av mindre skador sker kontinuerligt under växtsäsongen genom att jord med förgrott gräsfrö tillförs de gräsfria partierna. Alla hjälpsådda ytor hålls fuktiga under 14 dagar.

Konstgräsplaner

Säsong Match- och träningsplanerna är spelbara mellan 15 januari-15 december. Exakt öppnings- och stängningsdags av planerna sker utifrån snömängd.

Harvning

Utförs enligt konstgräsleverantörens anvisning

Borstning

Utförs enligt konstgräsleverantörens anvisning. Komplettering av gummigranulat Gummimängd mäts årligen enligt mall och påfyllnad av gummigranulat görs efter uppmätt behov.

Städning

Ytan rensas/städas från löv, grenar och främmande föremål varje vecka.

Ogräsrensning

Tillsyn och ogräsrensning görs så att växtlighet inte får fäste mellan konstgräs och asfaltskant

Linjering

Normalt är linjering färdiglagd i planen. Utmärkning av straffpunkt samt linjering av 7-mannaplan kan förekomma. Samordning sker med spelprogram.

Saltning

Undviks.

Dräneringsledningar och brunnar

Brunnar till dräneringsledningar rensas på hösten. När brunnarna rensas ses dräneringssystemet över och spolas vid behov.

Planbelysning

Byte av lampor och säkringar sker vid behov.

Övrig utrustning

Övrig tillsyn och underhåll görs under fotbollssäsongen av målställningar, hörnflaggor och bänkar

Friidrottsanläggning

Nedanstående arbetsmoment utförs en gång på våren när vårsäsongen för utomhusidrott börjar samt i augusti innan skolstart. I övrigt vid behov. Utrustning kontrolleras och åtgärdas vid fel och brister. Kontroll, justering och eventuella utbyte av sarger, ansatsplankor och ansats- och kastbanor. Brunnar till dräneringsledningar rensas varje höst. Kontroll utförs kontinuerligt av dräneringssystem som spolas om behov finns.

Löparbanor

Banorna rivs, harvas, sladdas och lagas

Längdhoppsgropar

Längdhoppsgropar fylls i med sand anpassad för längdhopp. Groparna luckras 4 gånger per år och hoppgropen rensas från ogräs under säsongen.

Höjdhopp

Ansatsbanor med allvädersbeläggning (höjdhopp) spolas och borstas i maj och augusti samt hålls rena från skräp och gräs. Nedslagsmattor omhändertas under vinterhalvåret och förvaras då i torrhet.

Kulstötning

Bana för kulstötning justeras och repareras efter behov. Nedslagsområde med grus jämnas och rensas från ogräs två gånger årligen, maj och augusti.

Snöröjning för olika områden

Lund tätort

Snöröjning sker främst vardagar och dagtid.

Från 1 december till trettonhelgen snöskottas planerna inte alls.

Vid snöskottning ska detta ske på ett sätt som minskar slitage på planerna samt minskar spridningen av mikroplaster. Konstgräsplanerna ska snöröjas så att det går att använda under större del av vinterhalvåret, dock ska beaktan tas till faktorer som om vintervädret är ihållande under en längre period, 7 dagar eller mer, samt till hur planbokningen ser ut.

Prioriteringsordning är Klostergården, Stångby, Smörlyckan, Linero och Gunnesbo.

Lund öster

Från 1 december till trettonhelgen snöskottas planerna inte alls.

Förberedelser inför snöröjning

För att underlätta vårt arbete ska föreningar sätta planens mål på hjul och rulla ut dem utanför närmsta sidlinje. Om detta inte görs finns det risk för att material fryser fast och går sönder eller att planen inte kan snöröjas fullt ut.

Om det ligger snö på planen vill vi att ni inte går ut och trampar i detta. Risk för isbildning nere i planen är stor och det blir svårt att återställa plankvalitén. Detta är särskilt viktigt om ni går ut på en plan med snöblask och det sedan blir kallare och fryser på.

Konstgräsplaner

 • Klostergårdens IP, Stångby IP/Tornvallen, Smörlyckans IP, Linero IP och Gunnesbo IP
  Snöröjning sker via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Södra Sandby IP konstgräsplan
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. På grund av planens beskaffenhet kan spelegenskaperna försämras vid kyla och planen blir snabbt hård och genomfrusen. Vi avråder från träning vid sträng kyla. Ledare/tränare bedömer själva på plats om träning går att genomföra.
 • Dalby IP konstgräsplan
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Genarps IP konstgräsplan
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Svalebo IP konstgräsplan
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.

Regler för våra gräs- och konstgräsplaner

Det är inte tillåtet att gå på gräsplanerna under vintersäsongen. Det är absolut inte tillåtet att spela golf på våra gräs- och konstgräsplaner. Planerna skadas och om det ligger kvar bollar på planerna. När vaktmästare ska klippa gräset kan bollarna orsaka stora skador på våra gräsklippare. Hundrastning på våra fotbollsplaner är inte tillåtet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?