Vallkärratorn 8:8 m.fl., del av

(Stångby Öster II)

PÄ 31/2017a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 20 november, 2017. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice.

I planförslaget ingår:

  • Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder.
  • Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel.
  • Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter.
  • En skola och en förskola.
  • Park i anslutning till skolan.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.
  • Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-08-11
Plankartan med planbestämmelser 2017-08-11
Illustrationskartan 2017-08-11
Underrättelsen 2017-09-15

Frågor besvaras av planarkitekt Ella Swan och Daniel Hansson.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/31-2017

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se