Vallkärratorn 8:8 m.fl., del av

(Stångby Öster II)

PÄ 31/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är på granskning, sista dag att lämna synpunkter är den 10 februari, 2020. Kommunen har valt att pausa arbetet med detaljplanen tills att vi vet hur Trafikverket väljer att dra höghastighetsjärnvägen. Om trafikverktet väljer bort korridorer som påverkar planen är det möjligt att anta den under 2022. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, vård, handel och närservice samt bevarande av befintligt stationshus.

I planförslaget ingår:

  • Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder.
  • Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel.
  • Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter.
  • En skola och en förskola.
  • Park i anslutning till skolan.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.
  • Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-29 
Gestaltningsprogrammet 2019-11-29
Plankartan med planbestämmelser 2019-11-29
Illustrationskartan 2019-11-29
Samrådsredogörelsen 2019-11-29
Underrättelsen 2020-01-17

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-08-11
Plankartan med planbestämmelser 2017-08-11
Illustrationskartan 2017-08-11
Underrättelsen 2017-09-15

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/31-2017