Länk till startsidan

Vallkärratorn 8:8

I Stångby planeras för bland annat bostäder.

PÄ 31/2017a

Planen är på granskning, sista dag att lämna synpunkter är den 10 februari, 2020. Kommunen har valt att pausa arbetet med detaljplanen tills att vi vet hur Trafikverket väljer att dra höghastighetsjärnvägen. Om trafikverktet väljer bort korridorer som påverkar planen är det möjligt att anta den under 2022.

Planens syfte

... är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, vård, handel och närservice samt bevarande av befintligt stationshus.

I planförslaget ingår:

  • Blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 860 nya bostäder.
  • Stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel.
  • Möjlighet till kommersiell och social service samt verksamheter.
  • En skola och en förskola.
  • Park i anslutning till skolan.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.
  • Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Granskningshandlingar

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ella Swahn eller Daniel Hansson, 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?