Länk till startsidan

Winstrup 11

Vid Knut den stores gata i centrala Lund kan det bli verksamhet/kontor/restaurang och bostäder.

PÄ 08/2023

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd. Sista dagen att lämna synpunkter var den 24 maj 2024. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Kort om planen

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att ändra användning från enbart bostadsändamål till att även innefatta centrumverksamhet vilket ger möjlighet för både, kontor, restaurang och bostäder. För att möjliggöra en personalingång till restaurangverksamheten föreslås en tillbyggnad prövas längs den västra fasaden, samt även inredning av vinden genom att möjliggöra uppförande av takkupor. Detaljplanen inför även rivningsförbud, varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

Samrådshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Christoffer Lindskov.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?