Länk till startsidan

Arvode till förtroendevald

Som förtroendevald i Lunds kommun är du berättigad till arvode för deltagande i sammanträden, kopplat till ditt förtroendeuppdrag.

Utbetalningar av ditt arvode görs oftast den 27:e varje månad. Infaller den 27:e en lördag eller söndag görs utbetalningen fredagen innan.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode får du för deltagande i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar (ej presidieberedningar) och revisorernas sammanträden. Sammanträdesarvodet rapporteras in av nämndsekreterare efter att protokollet är justerat.

Förrättningsarvode

Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka följer av uppdraget som förtroendevald. Det är den förtroendevalde som ansvarar för att rapportera in när denne deltagit i ett sammanträde, uppdrag eller ärende som faller in under bestämmelserna gällande förrättningsarvoden. Ansökan om förrättningsarvode görs på blanketten Förlorad arbetsförtjänst, förrättning med mera.

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun Pdf, 2 MB.

Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Med betydande del av heltid avses, enligt gällande rätt, sammanlagda uppdrag med en tjänstgöringsgrad om 40 procent eller mer av heltid. För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av förrättning som föranletts av uppdraget, samt att den förtroendevalde kan styrka sin förlust.

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid har man ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och således inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Frågor om arvodet

För att läsa mer om arvode kopplat till ditt förtroendeuppdrag:
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun Pdf, 2 MB.

Har du frågor gällande sammanträdesarvode, förrättningsarvode, reseersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst så vänd dig först till din nämndsekreterare i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.

Utbetalning av arvode

Lönen utbetalas via Sparbanken Skåne.

För att säkerställa att du får dina utbetalningar till rätt konto behöver du, oavsett bank, anmäla ditt konto till Swedbank eller Sparbankernas kontoregister.
Anmäl konto till Swedbank eller Sparbankerna.

Om du inte har e-legitimation kan du fylla i en blankett och lämna till Sparbanken Skåne.

Anmäl kontonummer för utbetalning av arvode Pdf, 745 kB.

Du behöver lämna in blanketten på närmaste Sparbankskontor, och legitimera dig. Det är inte möjligt att skicka blanketten via post eller e-post.

Förvaltning

Namn

E-post

Kommunövergripande, kommunkontoret

Andreas Siverståhl Hjelm

andreas.siverstahlhjelm@lund.se

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Boel Hansson

boel.hansson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Britta Fremling

britta.fremling@lund.se

Habostyrelsen

Lotta Herlitz

lotta.herlitz@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Helle Andresen Pettersson

helle.andresenpettersson@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Jadwiga Romanoska Hansson

jadwiga.romanowskahansson@lund.se

Miljöförvaltningen

Anna Kristensen

anna.kristensen@lund.se

Serviceförvaltningen

Elin Hesslefors

elin.hesslefors@lundse

Stadsbyggnadskontoret

Jenny de Navarro Jones

jenny.denavarrojones@lund.se

Tekniska förvaltningen

Richard Kettunen Brown

richard.kettunenbrown@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Salahaldin Ebrahimsson

salahaldin.ebrahimsson@lund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Helena Falk

helena.falk@lund.se

Överförmyndarnämnden

Katja Olsson Westin

katja.olssonwestin@lund.se

Valnämnden

Katja Olsson Westin

katja.olssonwestin@lund.se

Löneservice hjälper dig med många frågor

Har du frågor gällande månadsarvode, pensionsförmån, semesterförmån, barntillsynskostnader, funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader eller ersättning i samband med arbetsmarknadskonflikt så vänder du dig till löneservice.
Telefon 046-359 53 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?