Länk till startsidan

Ledamöters initiativrätt – motion, interpellation, fråga samt nämndinitiativ

Varje ledamot har rätt att väcka ett ärende, framföra en synpunkt eller ställa en fråga på ett politiskt möte. Här förklarar vi de olika begreppen och vad som gäller.

Motioner

En motion får väckas av en eller flera ledamöter genom att den lämnas till kommunkontoret eller genom att den lämnas till ordföranden under fullmäktigesammanträde. Tjänstgörande ersättare kan endast lämna in en motion under ett fullmäktigesammanträde direkt till ordföranden eller sekreteraren.

Motionen ska vara skriftlig och motionärens/motionärernas namn ska framgå. En motion får inte ta upp flera ämnen av olika slag.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Lämna motion digitalt

Din motion kommer registreras, beredas och därefter lyftas för beslut till kommunfullmäktige. 

Vill du inte använda e-tjänsten går det bra att lämna in din skriftliga motion till kommunkontoret.

Interpellationer

En interpellation ska vara skriftlig och framställas av en ledamot. Den ska lämnas till kommunkontoret senast klockan 09.00 torsdagen två veckor före det fullmäktigesammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Lämnas interpellationen senare än denna tidpunkt framläggs den för fullmäktiges medgivande vid därpå följande sammanträde.

Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna inkommen interpellation till den person till vilken interpellationen är ställd, liksom till fullmäktiges presidium för kännedom.

Interpellation får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § kommunallagen.

Det här gäller för ersättare

Ersättare får endast lämna in interpellation vid sammanträde då vederbörande tjänstgör som ledamot. Interpellationen ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Besvara interpellation

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§ kommunallagen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det sammanträde då interpellationen ställdes.

Svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.

Interpellanten ska få del av svaret senast två dagar före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Interpellationen och interpellationssvaret ska vid besvarandet vara tillgängliga för alla ledamöter och ersättare i fullmäktige.

Svaranden och interpellanten inleder debatten och bör då, i den ordningen, hålla sina respektive anföranden till tre minuter. Den som i övrigt har rätt att delta i överläggningarna bör likaså hålla sitt anförande till tre minuter. I fråga om replik på anföranden gäller vad som föreskrivs i 18 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Om en interpellation bordlagts får den som ska besvara interpellationen lämna nytt svar till det sammanträde då fullmäktige avser behandla interpellationen. Sådant svar ska lämnas och hanteras enligt styckena ovan.

Fråga

En fråga ska vara skriftlig och framställas av en ledamot. Frågan ska lämnas in till kommunkontoret senast klockan 09.00 dagen innan det sammanträde vid vilket frågan ska behandlas. Lämnas frågan senare än denna tidpunkt framläggs den för fullmäktiges medgivande vid därpå följande sammanträde.

Kommunkontoret ska utan dröjsmål överlämna inkommen fråga till den person till vilken frågan är ställd, liksom till fullmäktiges presidium för kännedom.

Frågans innehåll

Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med kort inledande förklaring.

Frågan ska vara sådan att den kan besvaras med enkel upplysning.

Det här gäller för ersättare

Ersättare får endast lämna in fråga vid sammanträde då vederbörande tjänstgör som ledamot. Frågan ska då lämnas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Regler för att ställa frågor

Frågan ska vid besvarandet vara tillgänglig för alla ledamöter och ersättare i fullmäktige.

Fråga får ställas till ordförande i styrelsen eller nämnd, ordföranden i fullmäktigeberedning och förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § kommunallagen.

Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande, till vilken frågan är ställd, lämna över den till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse för besvarande. Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara frågan.

En fråga ska behandlas enligt följande

  1. Frågan distribueras digitalt till ledamöterna före det sammanträde vid vilket den ska besvaras.
  2. Den till vilken frågan ställts svarar muntligt.
  3. Vardera parten har därefter två repliker.
  4. Svar och repliker begränsas till två minuter vardera.

När en fråga behandlas får bara svaranden och frågeställaren delta i överläggningen.

Om inkommen fråga inte hinner behandlas under tid avsatt för ändamålet utgår frågan. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som fortsatt önskar ställa frågan har då att på nytt och i enlighet med ovan inkomma med fråga till därpå följande fullmäktigesammanträde.

Ledamöters initiativrätt i nämnd/styrelse

Enligt kommunallagen 4 kap, 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?