Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Uteklassrum Sankt Hans backar

Någon närmare presentation av var Sankt Hans backar ligger behövs nog inte. Ingen har väl kunnat undgå att se kullarna som höjer sig på Norra Fäladen. Detta stora kuperade parklandskap är Lunds före detta soptipp.

Många skolor ligger på gång- eller cykelavstånd, annars går det bra att ta någon av bussarna nr 2 till Fäladstorget eller nr 3 till Monumentet.
Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.

Sankt Hans backar kan nås från olika håll. Går ni den södra vägen från Fäladsgården kommer ni snabbt fram till ekobas Trädet som ligger in till vänster i buskaget efter bostadshusen.

Vandring

Vi presenterar här en del av området och aktiviteter som vi tycker är lämpliga på de olika platserna. De numrerade punkterna i kartan nedan motsvarar de föreslagna stopp som beskrivs under respektive rubrik.

Karta över St Hansbackar med utplacerade punkter numrerade 1-9.

Sankt Hansgårdens fritidshem (1)

Om ni utgår från Fäladsgårdens norra gångväg ner i området kommer ni efter ett par hundra meter att höra ljud av aktiviteter både från djur och människor. Vi passerar Sankt Hansgården som är ett fritidshem med fritidsklubb. Anläggningen är väl värd ett besök. Här finns ett ekologiskt djurhus med kaniner, höns, getter och får. I första hand är det skolorna i området som får använda sig av gården och dess personal. Kontakta Sankt Hansgården om ni vill göra ett besök för att titta på djuren och anläggningen.
Telefon: 046-359 53 20

Tre bilder: ett hus med välvt tak, en get och två hönor.

Fågelspaning

Fortsätt på gångvägen, förbi Sankt Hansgården. Det är träd och buskvegetation längs båda sidorna av vägen. Här växer bland annat slån och hagtorn vilket gör att fågellivet är väldigt aktivt. En lämplig fågelaktivitet är att räkna hur många koltrastar som flyger över vägen under promenaden.

Faunadepån (2)

Strax passerar ni Backaskolan på er högersida. Är ni observanta så upptäcker ni snart en skylt på vänster sida. På skylten får ni information om vad som döljer sig inne i snåret. Detta är en så kallad faunadepå. Hit har man fört stockar av fällda träd som får ligga och förmultna.

Om ni kan ta er in i det täta buskaget är detta en lämplig aktivitet: Plocka fram luppen och undersök om småkrypslivet är rikligare här än till exempel på marken en bit därifrån. Hittar vi samma småkryp på de olika platserna? Varför är det bra med den döda veden? Diskutera med barnen.

Bäcken (3)

Efter faunadepån tar vi åt vänster och kommer då ner till bäcken. Den slingrar sig genom den gamla parkmarken från öster mot väster. På ett flertal ställen finns små träbroar över bäcken. Vattenståndet skiftar beroende på hur mycket regnvatten som finns i dagvattenledningen. Vattnet i bäcken kommer från gator och torg. Längs bäcken har det planterats över 4000 växtplantor av till exempel smörboll, humleblomster, kabbleka och bäckveronika.

Man kan leka olika vattenlekar som att segla med båtar, bygga broar eller se vad som flyter och sjunker. Floran vid och i bäcken är spännande att undersöka och sedan jämföra med vegetationen en bit bort från bäcken. Längs bäcken växer flera sorters gräs. När vi kommer tillbaka efter sommarlovet är gräset högt. Då kan man räkna hur många arter som finns på en viss sträcka.

Någonstans på de öppna ytorna mellan bäcken och buskridån som löper längs bäcken passar det bra att stanna och göra fågeluppdrag. Se tips i vår pedagogiska aktivitet Fåglar året runt.

En öppen gräsyta med träd i bakgrunden och en träbro som leder över en liten bäck.
Bäcken och en av flera träbroar som leder över den.

Ekobas Grytet (4)

Vi fortsätter längs bäcken och stannar till vid den tredje träbron, där gångvägen delar sig i två. Till vänster ser ni en skylt med Ekobas Grytet som leder er in i buskaget. Gången är kantad på båda sidor av kapade kvistar som placerats i hög ovanpå varandra. De utgör ytterligare en slags faunadepå. Väl inne i det skyddade gömslet uppstår en speciell känsla. Platsen är perfekt för att berätta sagor eller dela historier. Sätt er ner på bänkarna och låt fantasin flöda! 

En skylt med texten ekobas grytet sitter över ingången till en stig som leder in i skogen.

Skjutbanan och Ekobas Ängen (5)

Gå tillbaka till gångvägen och ta höger i korsningen. Snedda sedan rakt västerut, över bäcken vid den lilla träbron. Vi befinner oss nu i området där det för länge sedan låg en skjutbana. En stor måltavla i sten har rests som minne av flydda tider. Det är kanske inte främst för tavlans skull som vi tycker att ni ska stanna utan för de stora gamla träden som står på rad. Här finns bland annat ask, alm och sykomorlönn. Grenarna når långt ner så man kan lätt studera blad och knoppar.

Här finns också Ekobas Ängen med vindskydd och grillplats. Kolla om ni kan se ifall de borrade hålen i väggen fått hyresgäster. Det är solitärbin som använder håligheterna för att lägga sina ägg. När de är färdiga murar de igen hålet så att inga rovdjur kan äta upp äggen.

Två bilder: En rest sten på en gräsmatta med träd i bakgrunden, samt ett vindskydd med en grillplats.
Skjutbanan och Ekobas Ängen.

Våtmarken och sjön (6)

Följ därefter bäcken tills den slutar i en våtmark och en liten damm övervuxen med höga kaveldun. Här slutar nog många sin vandring men gå vidare på grusvägen nordväst ut med koloniområdet på höger sida och träd och buskvegetation på den vänstra så öppnar sig landskapet . Här betar djur under delar av året. Längre fram ser vi en liten sjö. Man måste gå över en stätta för att komma ner till sjön.

Sjön är cirka 100x200 meter stor och har anlagts för att gynna fågellivet i området. På slänterna ner mot sjön har man lagt ut hö från Kungsmarkens naturreservat. Det ska fröa av sig och ge en rik strandflora.

Här kan vi studera fåglar som är beroende av vatten och våtmark. Jämför fågellivet här med fågellivet runt till exempel skjutbanan. Är det samma arter på de olika platserna? Om inte, hur har de olika fåglarna anpassat sig till de olika miljöerna? Fötter, näbbar, bobyggande och så vidare.

Att håva efter småkryp i vattnet är spännande! OBS! Om håvningen sker på våren så kontrollera noga att inga häckande fåglar störs.

Se vår pedagogiska aktivitet Vattenhåvning för inspiration.

En liten sjö vid en stig.
Sjön.

Amfiteatern (7)

I centrum av området ligger amfiteatern, eller grytan som den också kallas. Den är en bra basplats för klassen eller skolan, den rymmer väldigt många. Här är ofta lugnt när det blåser på höjderna. Eleverna har lätt att hitta tillbaka om de är ute på olika uppdrag. Den lämpar sig bra för redovisningar av olika slag.

En amfiteater i hösttid.
Amfiteatern.

Backarna (8)

Området heter ju Sankt Hans backar, namnet säger att det är just backarna som dominerar. Härliga stora vidder och kullar, som högst 86 meter över havet som ger lön för mödan när man kommer upp och skådar över landskapet.

Utsikten över staden i olika riktningar från högsta punkter är fantastiskt. Man får utnyttja flera av höjderna för att få grepp om staden. Med hjälp av egna erfarenheter och kanske med en Lundakarta i handen kan uppgiften vara att leta upp olika områden eller kända byggnader i staden. I vilken riktning ligger vår skola? På de flesta skolor finns kartor över området vilket möjliggör orienteringsövningar med karta och kanske kompass.

Leken har sin givna plats i området. Det finns nog inte många platser i staden som kan mäta sig med Sankt Hans backar när det gäller drakflygning. Stigar går mellan träden och man har möjlighet att finna avskildhet och egna rum.

Skogsträdgården (9)

En tidigare bortglömd del av parken vid Sankt Hans backar förvandlades hösten 2016 till skogsträdgårdsodling och mötesplats. Här blandas äldre träd med örter, perenner och buskar som planterats enligt permakulturens designprinciper.

Skogsträdgården kan upplevas som vild men i själva verket är den noga planerad och utformad efter permakulturens designprinciper. Beständighet och kretslopp är grundpelare, liksom att plantera användbart och ätbart växtmaterial. På Sliparebackens skogsträdgård har äldre träd som redan fanns på platsen bevarats, många av dem fruktbärande. Dessa har kompletterats med örter, perenner, nya träd och buskar i olika skikt, planterade efter ett system som efterliknar naturens ekosystem.

För kontakt med aktiva inom skogsträdgården: sliparebackensskogstradgard@gmail.com

Fler pedagogiska aktiviteter

Träd

Växtdetektiver

1967 slutade man deponera sopor och området gjordes om till park och rekreationsområde. Sopberget täcktes med matjord. Träd och buskar planterades. Gång- och cykelvägar anlades. Området används flitigt av de kringboende samt av kommunens skolor och förskolor för utflykter och friluftsdagar.

Planteringar och gräsytor var i början ganska traditionella, men 1999 började stora förändringar ske i området. Lunds kommun hade fått lokala investeringspengar för att satsa på biologisk mångfald på bland annat Sankt Hans backar. Det anlades en bäck samt såddes och planerades växter längs bäckfåran.

Under 2012-13 gjordes åtgärder som framförallt riktar sig till barn och elever. Det är de tre ekobaserna Trädet, Ängen och Grytet. Dessa är spännande att utforska och kan gagna undervisningen på ett positivt sätt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?