Länk till startsidan

Uteklassrum Fågelsångsdalen

Fågelsångsdalen är ett naturreservat och ligger i Södra Sandby. Området består av en ravinartad dalgång med strömmande vatten, betesmarker och örtrika lövskogar.

Busshållplats finns i närheten av parkeringen, man kan åka från Lund eller Dalby via Södra Sandby -Lund.

Du hittar tidtabeller på Skånetrafikens webbplats.
Cykelvägen Hardebergaspåret, går mellan Lund och S. Sandby och leder hela vägen till området.

Tillgänglighet

Hardebergaspåret löper längs med hela dalen och är asfalterad. Men för att komma in i själva dalen är det smalare stigar som gäller, och även en del spänger över blötare partier. Terrängen är ganska kuperad på sina ställen. Det kan vara rätt lerigt och halkigt om det har regnat. Men under torra varma dagar går det lättare. Även om man bara tar sig en liten bit in i dalen kan det ge en häftig känsla och vackra vyer.

Vandringar

Vi väljer att börja vår vandring vid parkeringsplatsen söder om Fågelsångsdalen intill Hardebergaspåret.

Vid bron över bäcken går vi ner i dalen. Dalen ligger som en långsmal ö i jordbrukslandskapet. Det går en vandringsstig i öst – västlig riktning, följer vi den så har vi sällskap med en porlande bäck. Vattenståndet varierar efter årstid och väderlek. Till en början heter bäcken Röglebäcken för att snart övergå i Sularpsbäcken. Ofta väljer man att följa stigen och bäcken tills man kommer till en av broarna, gå över den och komma ut på en sluttande betesmark.

Betesmarken är en central plats när man besöker området. Den är lämplig för lek, skapande och är ett utmärkt ställe att äta sin matsäck på. Man kan välja olika längd på vandringen allt efter barnens ålder och vilka aktiviteter man vill göra. Är det i slutet av april eller början av maj rekommenderar vi en vandring djupt in i dalen. Där väntar en fantastisk upplevelse. Marken är vit som efter ett snöfall! Det är vitskråpen som blommar. Vitskråpsbeståndet noterades redan på 1730-talet av Linné.

En annan vandring som man kan välja är att efter några hundra meter längs bäcken, just innan Sularpsbäcken ansluter, gå över en bro, upp på en kulle, och sedan följa stigen öster ut. Till att börja med går man högt upp och har öppen mark på sin högra sida. Området nere i dalen är här bitvis väldigt sankt så det är bäst att hålla höjden. Det är ett trolskt område. Så småningom kommer man till en gammal stenbro, här kan man gå upp och gå väster ut längs dalen och jordbruksmarken, så småningom kommer man fram till den ovan nämnda betesmarken där det säkert är dags att äta matsäck. Den sistnämnda rundan lämpar sig bra om man vill lägga tyngdpunkten på just vandring.

En bild på en stig som går igenom en grönskande skog.

Floran

Under våren är grönskan skir och vårblommorna dominerar markskiktet. Redan under försommaren mörknar grönskan och skogsbingeln tar över. Vårblommor som vi finner här är bland annat vätteros, skogsbingel, hålnunneört, gulplister, blåsippa, vitsippa och gulsippa. Lövskogen domineras av ädellövträd som alm, lind, ask, lönn, ek och bok. Närmast vattnet växer klibbal och ask.

Fågellivet

Området heter Fågelsångsdalen så naturligtvis är vårens och försommarens fågelsång en upplevelse. Under flera decennier har man inventerat fåglar på platsen. Ur fåglarnas synpunkt har inte platsen förlorat på att bli reservat utan glädjande nog så har arterna ökat. Bofink, näktergal, lövsångare och trädgårdssångare är de vanligaste arterna. Här finns många döda träd vilket gör att också hackspettarna trivs.

Geologi

Skifferskärningar förekommer på flera ställen utmed Sularpsbäcken och är av stort geologiskt intresse. I södra delen finns ett område där kalksten brutits under 14- och 1500-talen. Tegelstensbränning har förekommit strax intill. Från skifteshandlingar kring 1800 framgår att större delen av dalgången var ängsmark, förutom några mindre åkertegar. Under 1900-talet har marken delats upp i betesmark och igenväxande ädellövskog.

Vill du veta mer om områdets geologi så rekommenderar vi skriften Geologiska sevärdheter i Skåne II av Leif Carserud.

Exempel på aktiviteter

 • Vårblommor: Här gäller se men inte plocka. En lämplig aktivitet är att vara växtdetektiver. Hur många olika vårblommor kan vi finna? Med hjälp av floran kan vi kanske artbestämma några. Vid ett besök strax före sommarlovet eller under höstterminen ser markskiktet helt annorlunda ut än under tidig vår. Jämför, beskriv, finns några av växterna vi tittade på i våras kvar?
 • Under en vårdag kan upplevelsen och förundran vara helt tillräcklig under ett besök.
 • Lyssna: att bara hitta en egen plats, sitta tyst och stilla, lyssna och försöka identifiera olika ljud är en aktivitet som lämpar sig bra här.
  Som hjälp kan ni använda "Ljudkartan" en aktivitet som vi fått av Joseph Cornell.
 • Vatten: alldeles i början, när vi går ner i dalen från cykelvägen, på vänster sida om stigen ligger det en damm. Vattnet är ganska stillastående. Undersök om det finns samma småkryp i dammen som i bäcken.
  Se den pedagogiska aktiviteten Vattenhåvning
 • Rinnande vatten inbjuder till lek och undersökningar. Tillverka olika typer av farkoster. Om tillverkningen sker under dagen så kan man välja att samla material uppe vid cykelvägen eftersom vi befinner oss i ett reservat. Vilken båt tar sig fram fortast? Vilken kan bära den tyngsta lasten?
 • Fåglar: Området lämpar sig bra för fågelstudier med kikare och fågelbok om man så vill. Även utan dessa hjälpmedel kan man ge eleverna möjlighet att uppleva, lyssna och iaktta fåglarna. Detta kan man göra genom enkla aktiviteter som… Kan du höra en fågel sjunga? Hur låter den? Kan du se en fågel? Hur ser den ut? Kan du se en fågel som sjunger? Gå två och två lyssna och titta hur många olika fåglar ni hör eller ser på en viss sträcka?
 • Sagor och väsen: Här finns platser att slå sig ner på och låta fantasin flöda. Området inbjuder till att läsa eller berätta sagor, kanske om våra väsen som skogsrå, vättar och näcken.
 • Dikt och bild är lätt att inspireras till.
 • Småkryp: Vem tar hand om alla dessa löv som faller till marken varje höst. Utrusta eleverna med luppar och burkar sedan är det bara att vara småkrypsdetektiver: kan man hitta några djur som verkar leva av löv och gamla växtdelar? Bland vegetationen brukar finnas ett stort antal snäckor. Samla in och jämför färg, form och storlek.
En å som rinner igenom en grön bokskog.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?