Länk till startsidan

Visselblåsarfunktion

Har du fattat misstanke om missförhållanden i Lunds kommun, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram? Du kan anmäla detta till vår visselblåsarfunktion (tipsfunktion).

Du kan rapportera om ett missförhållande som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, mutor, korruption, ekonomisk brottslighet, jäv och allvarliga trakasserier.

Visselblåsarfunktionen kan även användas till att rapportera om missförhållanden som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen, eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler.

Du behöver inte ha bevis för din rapport, utan det räcker att du har skälig anledning att anta informationen du lämnar är sann.

Information som rör egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas av lagen endast när det rör sig om ett mycket allvarligt missförhållande.

För att skicka en skriftliga anmälan via post, skicka anmälan till:
Adbokatfirman Carthiel AB
Birger Jarlsgatan 14
114 34 Stockholm.

Du kan också anmäla via telefon.
Telefon 08-122 98 600
Be om att få prata med en handläggare som utreder visselblåsarärenden. Du kan även be om ett fysiskt eller digitalt möte.

Vad händer efter att anmälan lämnats?

Lunds kommuns visselblåsarfunktion hanteras externt av Grey Advokatbyrå som tar emot anmälan och gör en första bedömning av ärendet. Du får en bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar, om du inte har avsagt dig bekräftelse eller ifall du valt att vara anonym.

Därefter lämnas det över till kommunens säkerhetschef med rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning. Lunds kommun behandlar samtliga inkomna ärenden via en fastställd process.

Återkoppling på åtgärder som vidtagits sker inom tre månader.

Anonym anmälan

Anmälan kan göras anonymt. Huvudregeln är att identitetsuppgifter omfattas av sekretess och som anmälare är du också skyddad mot repressalier.

Om du vill vara anonym ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i rapporten eller i den eventuella vidare utredningen.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon eller några av följande personkategorier i Lunds kommun:

  • Arbetstagare.
  • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete.
  • Personer som söker eller utför volontärarbete.
  • Personer som söker eller fullgör praktik.
  • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Lunds kommuns kontroll och ledning.
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
  • Personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.
  • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i Lunds kommun.

Vad är det du som rapporterande person skyddas mot?

De som ingår i listan under vem som kan använda visselblåsarfunktionen är skyddade mot repressalier enligt lag. Arbetsgivaren som rapporten avser får inte vidta repressalier på grund av en lämnad rapport mot en rapporterande person eller en närstående till denne. Man har rätt till skadestånd om man utsätts för en repressalie på grund av rapporteringen. Notera att man däremot inte är skyddad av lag om man genom rapporteringen gör dig skyldig till brott.

Visselblåsare erhåller även skydd i form av ansvarsfrihet, vilket innebär att man inte kan hållas ansvarig rättsligt för åsidosättande av tystnadsplikt förutsatt att man hade skälig anledning att anta att den aktuella informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Skyddet gäller däremot inte vid brytande av kvalificerad tystnadsplikt. Sådan tystnadsplikt förekommer bland annat inom hälso- och sjukvården, verksamheter som hanterar frågor som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter) m.m. och verksamhet som lyder under lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar. Man har heller inte har rätt att lämna ut handlingar från verksamheten med stöd av reglerna om ansvarsfrihet.

Grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen omfattas du även av grundlagsskyddade fri- och rättigheter såsom:

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att man utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till grundlagsskyddad media, till exempel en journalist, för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor.

Anskaffarfrihet

Anskaffarfrihet innebär att var och en enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att anskaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet

Hur kan jag rapportera till en extern rapporteringskanal?

Vill du rapportera om misstänkta missförhållanden som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen, eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler, och inte vill göra det internt, kan det göras externt till behöriga myndigheter genom deras externa rapporteringskanaler.

Listan över ansvariga myndigheter finns i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:949 – Riksdagen

Den externa rapporteringen kan i vissa fall också göras till EU:s institutioner, organ eller byråer.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?