Länk till startsidan

Regler och riktlinjer för avfall

Här finns alla regler, riktlinjer och villkor för de tjänster och abonnemang som vi erbjuder. Det är viktigt att du känner till dessa, då många av dem handlar om vad du som kund behöver göra för att vi ska kunna utföra tjänsterna.

Här har vi samlat all viktig information som rör avfallshantering, tömning, sortering och paketering samt orsaker till utebliven tömning. Här finns också viktig information om tömning av tankar och brunnar.

Ny taxa för avfall

Den 1 januari 2023 justerades avfallstaxan i Lunds kommun, för att täcka de kostnadsutmaningar som vi står inför. Vad som justeras och hur du påverkas kan du läsa om i nyheten vi publicerade efter att beslutet var fattat.

Nyhet – Ny avfallstaxa i Lunds kommun

Tömning av avfallskärl

Hur kärlen är placerade är viktigt för att vi ska kunna komma fram och tömma dem. Placeringen handlar både om att vi ska kunna komma fram och om arbetsmiljön för våra medarbetare. Här följer de riktlinjer som finns för att detta ska fungera smidigt.

Ställ ut kärlet senast kl. 06.00 på morgonen eller gärna kvällen före. Ditt kärl blir tömt under dagen enligt det tömningsschema du fått. En mer precis tid kan vi inte ge, då vi kan behöva ändra körrundan emellanåt eller får problem under rundans gång.

När vårt avfallsfordon kommer för att tömma är det flera faktorer som spelar in för att göra detta möjligt. Framkomligheten för fordonet och hur kärlet kan hanteras behöver motsvara de krav som vi ställer.

Kärlets placering ska på tömningsdagen vara inom tre meter mätt från där avfallsfordonet står uppställt vid tömning. Om du normalt sett inte har kärlet på tömningsplatsen ska det dras fram senast kl. 06.00 på tömningsdagen.

Illustration som visar kärlplacering för villa.

Om du bor vid enskild väg eller på annat sätt har ansvar för vägen gäller följande:

 • Våra fordon behöver 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.
 • Vägen ska vara hinderfri och buskar och träd klippas för god sikt.
 • Det fria området runt vändradien kan bestå av gräs men kan ej ha buskar, träd eller dylikt.
 • Vintertid ska vägbana och vändplats snöröjas och halkbekämpas.
 • Kraftig lutning på vägen kan göra att fordonet fastnar. Detta är speciellt aktuellt när vägen blir hal på grund av regn, löv, lera, snö eller is.
Illustration som visar att fordonet behöver 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.

Vändradien för avfallsfordonet är 9 meter. Vid backvändning 8 meter. 9 meters vändradie ger 18 meter i diameter. Tänk på att det krävs ett fritt område på 1,5 meter runt fordonet eftersom fordonet är längre än var hjulen sitter.

Skiss vändradie för soptömmande fordon
Skiss vändplats
Skiss backvändning för soptömmande fordon
Skiss på backvändning där fordonet kör ut samma väg som den körde in.

Kärlets placering ska vara på hårdgjort och jämnt underlag och de ska även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort, jämnt underlag. Som hårdgjort underlag räknas asfalt, cementplattor och liknande. Löst grus eller singel på gångväg och gårdsplan är inte hårdgjort underlag. Hårdgjort underlag gör att igångsättningen av kärlet går lättare och är ett krav från arbetsmiljöverket.

Kärlet ska stå vänt med draghandtaget mot hämtarna. Draghandtaget är på motsatt sida i jämförelse med lockets lyfthandtag.

Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och isfri/halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl utan risk för skador i arbetet.

Föreskrifter gångbanerenhållning Pdf, 29 kB.

Kärl som innehåller dåligt paketerat avfall eller avfall som inte ska finnas i kärlet, hämtar vi först efter att du som fastighetsägare antingen packat om eller sorterat om avfallet.

Dammande avfall ska paketeras på sådant sätt att det inte kan förorsaka arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter.

Om ditt kärl går sönder behöver du meddela oss. Ring eller mejla till vår kundtjänst och berätta vilket kärl det gäller.

Telefon 046-359 53 90

E-post: renhallningsverket@lund.se

Sortering och paketering av avfall

Det är viktigt att sortera och paketera avfallet rätt. Om du gör ditt jobb väl så kan allt avfall bli till nytta igen. Det blir till nya förpackningar, nytt material, biogas och biogödsel eller till energi. Det är också viktigt att paketera restavfall och matavfall på rätt sätt. Här följer de riktlinjer som finns för att detta ska fungera smidigt och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.


Det är viktigt att du följer de sorteringsanvisningar som du fått. Du kan också ladda hem dem här på vår webbplats eller använda vår sorteringsguide. Avfallet i ditt kärl kommer att återvinnas. Om det är felsorterat kommer vi att göra dig uppmärksam på det, genom att hänga en lapp på ditt kärl. Det är då viktigt att du tänker på detta framöver så att vi kan hämta ditt avfall.

Restavfall ska paketeras så att inget kan ramla ut eller damma vid tömning. Det går bra att lägga restavfallet i en påse som försluts, bara påsen klarar tömningen och inte går sönder. Paketeringen är viktig ur arbetsmiljösynpunkt så att vår personal inte hanterar dammande, stickande, skärande eller kladdande avfall. Våra chaufförer har inte möjlighet att ta hand om restavfall som ligger löst eller om något ramlar på gatan.

Matavfall ska läggas i den papperspåse för matavfall som du får från Lunds renhållningsverk. Andra typer av påsar ska inte användas. Detta då påsarna kan vara för tunna och gå sönder på grund av fukt. Påsar som är komposterbara, nedbrytbara eller gjorda av så kallad bioplast kan inte användas. Dessa påsar uppför sig som plast i behandlingsprocessen och orsakar driftstopp.

Varför töms inte mitt kärl?

Det kan finnas flera orsaker till att ditt kärl inte töms. Det kan bero på att avfallet är felaktigt sorterat eller emballerat. Det kan också bero på att kärlet är överfullt eller för tungt.

Avfallet får inte packas så hårt i behållaren att det blir svårt att tömma ur. Det kan till exempel gälla mjukplast som kan smita åt mot kärlets väggar och inte ramla ur vid tömning eller papperförpackningar som vecklat ut sig och fastnat. Du som fastighetsinnehavare ansvarar för att avfallet kan lossna när behållaren töms.

Tips kring ditt kärl

Här har vi samlat några tips kring ditt kärl

Mjukplast håller sig inte sammanpressad, utan vecklar ut sig igen. Ett sätt att förhindra det är att slå knut på mjukplasten. All plast ska läggas löst i behållaren.

 • Se till att avfallet droppar av så mycket som möjligt. Blötare avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna avfallet med torkpapper för att få ett torrare avfall.

 

 • Två papperspåsar kan användas vid problem för att stoppa flugor och minska fuktproblem. Fyll påsen till strecket. Den första påsen försluts och förpackas upp och ner i en tom påse som även den försluts noggrant.

 

 • För att undvika bildning av fluglarver bör du paketera rått kött och fisk speciellt omsorgsfullt. Det råa materialet lägger du i blad från en tidning och slår ihop det som ett paket för att sedan lägga det i matavfallspåsen. Påsen lägger du därefter i matavfallsfacket. Det är också särskilt viktigt att man är försiktig när du lägger påsen i kärlet så den inte öppnar sig så flugorna kommer åt.


 • Placera gärna kärlet i skugga, om det är möjligt. Se även till så att inte regnvatten kommer in i kärlet, då detta i sin tur fuktar papperspåsarna.
 • Har du fått fluglarver är det bra att rengöra kärlet. Blanda ättika med vatten och skölj ur kärlet med det.

Försök lösgöra påsarna inför tömning. Du kan ta in kärlet i ett varmt utrymme och tina loss påsarna. Sedan kan du placera en tidning i botten och lägga tillbaka påsarna.

Det viktiga under vinterhalvåret är att förebygga fastfrysning. Tänk på att blöta påsar fryser fast.

För att undvika fastfrysning kan du:

Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.

För att matavfallet ska bli torrare kan du gärna blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger i påsen.

Tömning av tankar och brunnar

Fett, slam från fett/slam-avskiljare och köksbrunnar ingår i begreppet hushållsavfall och får enbart hämtas av Lunds Renhållningsverk i Lunds kommun. Slam från slamavskiljare och slutna tankar behandlas i kommunens avloppsreningsverk i Källby, Lund. Fett lämnar vi på Spillepengs avfallsupplag för vidare behandling till biogas.

Tömning av slam

Hämtning av slam från slamavskiljare sker minst en gång per år eller oftare om behov föreligger.
Vi aviserar via sms innan tömning, kontrollera då framkomligheten.

Tömning av sluten tank sker efter behov på beställning av dig som kund.

Tömning av fett/köksbrunn

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst en gång per år eller oftare. Det är dags att tömma om det finns risk att fett sprids till det kommunala avloppsledningsnätet. Fettavskiljaren ska efter tömning återfyllas med vatten, vilket du som abonnent är ansvarig för.

Framkomlig väg till anläggning

När vi kommer för att tömma er anläggning behöver vårt fordon komma fram. Det behövs en frihöjd på 4 meter samt en fribredd på 4 meter fram till brunnen. Vägen fram till brunnen och fordonets uppställningsplats ska vara fri från hinder som till exempel buskar, sly, trädgrenar och staket. Vintertid ska det även vara skottat och halkbekämpat.

Illustration som visar att det behöver vara 4 meter fritt kring renhållningsbilen, när den kommer för att tömma.

Anläggningens utformning

Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av Lunds Renhållningsverk. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg om denna lyfts av vid tömningstillfället.

Tillgängligt och markerat med skylt

Du som fastighetsinnehavare ansvarar för att delar som måste öppnas är tillgängliga före tömning. När anläggningen ligger placerad så att det är oklart till vilken fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetens beteckning.

Slanglängd max 25 m

Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen får inte överstiga 25 meter, om inte annat överenskommits. Vid tömning under besvärliga förhållanden kan renhållningsverket ställa krav som underlättar tömningen. Vid slanglängder över 25 meter, tunga lock samt i förekommande fall då extra personal behöver kallas in, motiverat av arbetsmiljöskäl, debiteras extra avgifter.

Renhållningsordningen

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen inom Lunds kommun på uppdrag av kommunstyrelsen. Renhållningsordningen reglerar avfallshanteringen, tillsyn över avfallshanteringen utövas av miljönämnden.

Avfallsplan

Lagstiftning inom området förändras stadigt. Regering och riksdag har antagit flera miljömål som berör verksamheten, till exempel vad som klassas som miljöfarligt avfall. Lunds Renhållningsverk håller sig ständigt uppdaterad på vad som händer inom området och kan svara på frågor.

Föreskrifter om avfallshantering

 • Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
 • Avfall från industrier och annan verksamhet.
 • Avfall från behandling av avloppsvatten.
 • Förutsättningar för alternativ hantering samt undantag från bestämmelserna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?