Länk till startsidan

Så arbetar vi med trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Lund utgår från nollvisionen. Detta innebär att vägar, gator och fordon så långt det går ska anpassas till människans förutsättningar. Alla är ansvariga för säkerheten i trafiken, både vi som utformar gator och du som färdas på dem. Varje år följer vi upp statistik över olycksplatser för att kunna utreda vad som behöver förbättras.

Man på cykel ska precis korsa en cykelöverfart.

Arbetet med trafiksäkerhet

För att kunna göra rätt åtgärder i arbetet med trafiksäkerhet krävs ett bra underlag. Därför räknar vi årligen trafikflöden på kommunala gator och sammanställer statistik över trafikolyckor. Läs mer:

Rapport över trafikräkningar och trafikolyckor 2021 Pdf, 19 MB.

Sänkta hastighetsgränser

Tekniska nämnden har beslutat om att sänka hastigheten till 30, 40 och 60 km/h på de kommunala vägarna i Lunds kommun.

Syftet med att sänka hastigheterna är att skapa en mänskligare trafikmiljö som tar hänsyn till alla trafikanter. Nollvisionen är vägledande; ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken.

Andra åtgärder för att sänka hastigheten

Det finns flera alternativ för att sänka hastigheten:

  • Avsmalning: När gatan smalnar av på en kort sträcka måste bilarna sänka hastigheten och du som fotgängare får en smalare och säkrare körbana att passera.
  • Gupp: kan passa på gator med stora trafikmängder och där hastighetsgränsen inte hålls. Används inte på väg med busstrafik. Marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över.
  • Upphöjda korsningar och övergångsställen: fungerar som ett större gupp. Den hastighets­sänkande effekten varierar efter hur ramperna är ut­formade.
  • Rondeller: får automatiskt fordonen att sänka hastigheten

Vi använder inte blomlådor eller andra lösa farthinder. När vi har testat har de ofta flyttats eller vandaliserats. Det är inte tillåtet att sätta ut egna blomlådor eller andra farthinder.

Trafiksäkerhet vid tomten

Du som har en häck, ett staket eller en mur mot en gata måste se till att de inte skymmer sikten eller påverkar framkomligheten. Du kan hjälpa till att minska riskerna för trafikanterna genom några enkla åtgärder.

Häckar och buskage mot en gata eller utfart

Trygga skolvägar - skolvägsundersökning

Att vägarna till och från skolan är säkra för våra barn att färdas på är viktigt. Kommunen har tagit fram ett webbaserat skolvägsverktyg där du som förälder kan bidra med information genom att rita in ditt barns skolväg och vilka ställen som behöver förbättras och hur.

Vänd dig till din skola om ni vill genomföra en skolvägsundersökning. För att kunna arbeta systematiskt med skolvägarna skickas en specifik och skyddad länk ut till föräldrarna på berörd skola under begränsad tid.

Vanliga frågor om trafiksäkerhet

Svar: Lunds kommun placerar inte ut speglar i vårt vägnät. Speglar förvränger avståndet och tar fokus från den verkliga trafiksituationen. Det finns också en risk att förare tror att de ser allt, men det kan finnas trafikanter utanför spegelns räckvidd som utsätts för fara.

Svar: Gupp eller andra fartdämpande åtgärder införs i första hand på platser som är olycksdrabbade eller där gatans utformning är förknippad med högre olycksrisker. Vi följer olycksstatistiken kontinuerligt.

Platser med högre olycksrisker kan vara till exempel övergångsställen med dubbla körfält i tillfarterna eller övergångsställen med trafiksignaler. De flesta som skadas i trafiken skadas på huvudgator, där flödet av trafik är stort. Därför prioriteras inte åtgärder i bostadsområden lika mycket.

Svar: Vi har gjort en översyn av hastigheterna på det kommunala vägnätet.

  • 30 km/h används på bostadsgator
  • 40 km/h används på de flesta huvudgator i staden och tätorterna
  • 60 km/h används på större genomfarts- och infartsgator.

Det är inte möjligt att sänka hastigheten till lägre än 30 km/h, eftersom det saknar stöd i lagstiftningen.

Svar: Vi sätter inte upp bommar. Bommar och andra fasta hinder ökar olycksrisken framförallt för cyklister, det är inte ovanligt att man cyklar in i hindret och skadas. Bommar kan också hindra de som färdas med rullator, rullstol eller lastcykel.

Ett alternativ kan vara att sätta upp pollare, beroende hur det ser ut på platsen. Pollare gör det svårt för biltrafiken att köra in, men gående och cyklister kan ta sig fram utan problem.

Svar: Skyltar med hastighetsbegränsning sätts upp där hastighetsgränser ändras. Till exempel där bostadsgator ansluter till huvudgator och hastighetsgränsen går från 30 till 40 km/h.

Ett tiotal större gator har permanent hastighetsdisplay för att uppmärksamma bilister på hastighetsgränserna. Det finns också möjlighet att få tillfälliga hastighetdisplayer uppsatta om man upplever problem med hastigheten på biltrafiken.

Du kan också kontakta Polisen om den skyltade hastighetsgränsen inte följs.

Svar: Ett område eller en gata kan regleras till gångfartsområde under förutsättning att kriterierna i trafikförordningen uppfylls. Trafikförordningen ställer höga krav på att utformningen ska stödja att bil eller cykel högst kan föras i gångfart. Lunds kommun är restriktiv med att införa gångfartsområde för att minska hastigheten på biltrafiken om inte gatans utformning stödjer detta.

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köras fortare än gångfart, föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser.


Svar: Det kan vara motiverat att införa övergångsställe om:

  • väntetiderna för fotgängare att korsa gatan är långa.
  • det finns en tydlig efter­frågan att gå över gatan just där, att passagen över gatan ingår i ett stråk för gångtrafik.

Övergångsställe kan göra det enklare för fotgängare att korsa gatan och minska väntetiden, men ökar inte trafiksäkerheten eftersom det inte påverkar fordonstrafikens hastighet.

Uppdaterad:

Dela sidan: