Länk till startsidan

Parkering i Lund

Lunds kommun och LKP AB samarbetar i parkeringsfrågor. Kommunen tar beslut om regler och taxa för parkering på gator och torg, medan LKP sköter parkeringshus och övervakar all parkering på kommunal mark.

Var i Lund kan jag köpa ett digitalt månadstillstånd, hur fungerar det att hyra fast plats och vad gör jag om biljettautomaten inte fungerar? Lunds kommunala parkeringsbolag, LKP AB, svarar på frågor om parkeringsövervakning och automater oavsett om du parkerar på gatan eller på en parkering som tillhör LKP. LKP tar även emot ärenden om felparkerade och långtidsparkerade bilar på allmän mark.

LKPs webbplats

Tekniska förvaltningen svarar på frågor om nya beslut och regler samt skyltning på gatumark. Även tillstånd för nyttoparkering och rörelsehindrade går via tekniska förvaltningen.

Hitta parkeringsplatser

De kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av LKP AB. På deras webbplats kan du läsa om större parkeringsanläggningar i centrum, månadskort och om möjlighet att hyra parkeringsplats.

Betala parkering

I Lunds stad tillämpar vi idag 3 olika taxor: 22 kronor, 12 kronor och 6 kronor. Ju närmare centrumkärnan du kommer, desto dyrare taxa.

Parkeringsavgifter används för att styra trafiken till parkeringshus, minska störningar från biltrafiken och uppmuntra till resande med cykel och kollektiva färdmedel.

Ansvaret för betalning av parkering i Lund är fördelat på Lunds kommun, som tar beslut om gällande taxa, och LKP AB, som ansvarar för parkeringsövervakning och biljettautomater.

Elparkeringsplatser

Det finns fyra parkeringsplatser för elbil på gatumark på Mårtenstorget. Här kan du parkera och ladda under max en timme. Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och du betalar ordinarie parkeringstaxa. Det finns även laddplatser på flera av LKPs mobilitetshus:

Laddplatser i LKPs mobilitetshus

Motorcykelparkering

Det är samma parkeringsbestämmelser som gäller för motorcykel, moped klass I och bil.

Ofta finns särskilt skyltade parkeringsplatser för MC. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får endast tvåhjulig MC och moped klass I utan sidovagn parkera. Om det saknas särskild plats för motorcykel ska du parkera enligt reglerna för bil.

På tidsbegränsad parkeringsplats gäller samma begränsning och avgift för MC som för bil. Flera motorcyklar får parkera i samma ruta men var och en måste avlägga avgift.

Biljetten kan du placera i en kartficka som finns till packväskor för placering på tanken, eller i en särskild hållare som fästs i MC:ns låsbygel. Det finns även särskild hållare för parkeringsbiljetten att köpa. Om du betalar med mobiltelefon behöver du inte tänka på biljett.

Gata och antal parkeringsplatser för mc.

Gata

Antal

Södra Esplanaden

1 st

Lokföraregatan

4-5 st

Sankt Månsgatan

1-2 st

Sandgatan

3-4 st

Mårtenstorget

1-2 st

Allhelgona kyrkogata

1 st

Högevallsgatan

1 st

Gyllenkroks allé

1 st

Parkera på gatumark

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge.

Pendlarparkering

Ta dig med bil eller cykel till en av våra pendlarparkeringar och res vidare med buss, tåg eller spårväg.

Pendlarparkeringar

Parkering för turist- och besöksbussar i centrala Lund

 • På Kyrkogatan invid Domkyrkan och Lundagård är det tillåtet att parkera i 5 minuter i samband med av- och påstigning.
 • 3-timmarsparkering för turistbuss är anordnad på Kung Oskars väg, norra sidan.
 • Bussparkering finns också på idrottshallens parkeringsplats (söder om Stadsparken), intill parkeringshuset "Arena park". Parkeringen tillhör LKP.

Kontakta Visit Lund för vidare vägbeskrivning eller ring medborgarcenter.

Telefon medborgarcenter 046-359 50 00.

Visit Lunds webbplats

Parkering för husbil

24-timmarsparkering för husbilar finns på Slåttervägen, Ulrikedalsvägen, Måsvägen och Tage Erlanders väg och är kostnadsfria. Här är det tillåtet att övernatta, men inga faciliteter såsom el eller vatten finns.

 • Slåttervägen – två platser
 • Tage Erlanders väg – två platser
 • Ulrikedalsvägen – två platser
 • Måsvägen – en plats

Vill du parkera din husbil på annan plats i Lund och den ryms inom befintlig P-ruta, så gäller samma avgift som om du hade parkerat en personbil på platsen.

Besöksparkering för husbil

Är du i Lund några timmar, finns parkering på Ällingavägen. Har får du parkera gratis i 4 timmar, men inte övernatta.

Camping

Källby camping ligger vid Källbybadet på Klostergården, på gångavstånd från Lunds centrum. Här har du nära till utomhusbadet, natursköna promenadstråk och motionsslingor. Campingen är öppen under 10 veckor på sommaren, med start måndag 6 juni.

Till Källbybadets camping

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad, och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Boendeparkering

Nyttoparkering

Vanliga frågor om parkering och parkeringsregler

Om biljettautomaten inte fungerar ska du ringa LKP.
Telefon: 046-35 59 23

Skylt, parkeringsförbud

En områdestavla som du ser ovan gäller för ett större område på gatumark. Alla gator inom området är inte skyltade. Tavlan sitter i början på området och gäller fram till dess att du ser en slutskylt på den. Områdestavlan kan visa parkeringsförbud eller begränsad tid för tillåten parkering:


Skylt, områdesparkering, tid

Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för området där du befinner dig, även om det inte finns en tavla på just den gatan.

24-timmarsregeln gäller på gatumark och markeras av en blå skylt med ett vitt P. Observera att där det inte finns någon skylt eller områdestavla gäller också 24-timmarsregeln, som innebär att parkering är tillåten under högst 24 timmar i följd på vardagar. Ibland kombineras den med en tilläggsskylt som anger annan tidsbegränsning.

 

24-timmarsregeln gäller på vardagar. Under lördag, söndag och helgdag finns inte denna tidsbegränsning.

Kommunens gator och torg kallas gatumark. När du parkerar på gatumark kallas det ibland kantstensparkering. Torg kan också vara gatumark, som till exempel Mårtenstorget, där parkering är tillåten under vissa tider. Med tomtmark menas privat fastighetsmark eller parkeringsanläggning.

Gatumark respektive tomtmark regleras av två olika lagstiftningar – gatumark av offentligrättslig och tomtmark av civilrättslig lagstiftning. Därför får du en parkeringsanmärkning om du har felparkerat på gatumark och en kontrollavgift om du har parkerat på tomtmark.

Skylten "Laddplats" under en P-skylt markerar att endast fordon som har för avsikt att laddas med el får parkera här.

Om du på torg eller längs en gata har parkerat din bil på ett sätt som inte stämmer överens med gällande regler, kan LKP utfärda en parkeringsanmärkning, en gul lapp. En parkeringsanmärkning räknas som en lagöverträdelse, när du parkerat på otillåten yta eller utan giltigt parkeringstillstånd. Summan på en parkeringsanmärkning ligger på 400kr, 600kr eller 800kr beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige i Lund och går till Transportstyrelsen. Betalningsuppgifter hittar du på baksidan av lappen. Om du i stället för en gul lapp har fått en blå lapp - kontakta LKP.

Till LKPs webbplats

 • Parkeringsanmärkningen ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Ärendenummer/OCR-nummer står på den gula lappen och måste anges vid betalning. Avgiften måste betalas även om du planerar att överklaga anmärkningen. Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften inom angiven tid även om du tycker den är felaktig. Du kan överklaga anmärkningen efter att betalning gjorts.
 • Om inte parkeringsanmärkningen betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om parkeringsanmärkningen ändå inte betalas, kommer ärendet att överlämnas till kronofogden för indrivning.
 • Du kan bestrida din parkeringsanmärkning till polisen inom 6 månader efter det att du betalat, varken kommunen eller LKP hanterar bestridanden. Du hittar information om vilken polismyndighet som är aktuell på parkeringsanmärkningen.

Kommunen kan inte ta fram en kopia, men du kan kontakta Transportstyrelsen. Du kan också vänta tills du får en första betalningspåminnelse, som är utan extra avgift.

 • Om fordonet hindrar trafiken eller utgör fara
 • Om fordonet hindrar snöröjning och renhållning
 • Om fordonet stått parkerat länge på samma plats
 • Om fordonet klassas som fordonsvrak

Den som äger fordonet betalar alla flyttningskostnader.

Du kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för din flyttbil genom att i god tid anmäla vilken tid och plats det gäller till oss. Om anmälan gjorts i god tid gäller detta som tillstånd.
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

För att kunna arbeta som parkeringsvakt på gatumark måste man ha genomgått en godkänd lagstadgad utbildning inom Kommunal Parkeringsövervakning. Parkeringsvakten har både lagar och förordningar att rätta sig efter. En del av parkeringsvaktens arbetsuppgifter innebär att:

 • Öka trafiksäkerheten genom att på ett förebyggande sätt förhindra att fordon parkeras trafikfarligt.
 • Öka framkomligheten för oskyddade trafikanter.
 • Förhindra missbruk av parkering på plats avsedd för rörelsehindrade.
 • Se till så att väghållningsfordon och utryckningsfordon kan ta sig fram utan problem.
 • På ett effektivt sätt övervaka och omhänderta långtidsuppställda fordon.
 • I Lund har parkeringsvakterna även hand om torgförsäljningen, det vill säga anvisningen av torgplats, information om gällande regler och inkasserande av avgift för hyrd ruta.

Enligt plan- och bygglagen ansvarar fastighetsägaren fastighetens parkering. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilket parkeringsefterfrågan fastighetsägarna ska tillgodose. Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det handlar både om hur man utnyttjar marken på bästa sätt, om att uppmuntra hållbart resande för att nå klimatmålen, och hur miljön i närområdet påverkas. Vid nybyggnation av bostäder, kontor och handel finns en parkeringsnorm som styr hur parkeringen ska lösas. Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för parkeringsnormen.


Efterfrågan på bilparkering kan se olika ut beroende på var man bor, i vilken typ av bostad och hur långt man har till olika former av kollektivtrafik. Till exempel är normen för nybyggda småhus att två bilar ska kunna parkera på tomten, varav en plats bör kunna nyttjas av besökare.

Lunds kommun parkeringsnorm

Enligt plan- och bygglagen måste fastighetsägaren ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering.

Som stöd har Lund, som många andra kommuner, en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovsprövning.

Lunds kommuns parkeringsnorm Pdf, 694 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?