Länk till startsidan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad och som är folkbokförd i Lunds kommun kan ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten. Tillståndet är till för att du ska kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad.

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering utfärdats, vanligtvis på allmänna gator, vägar och parkeringsplatser.

Ansök om parkeringstillstånd

För att ansöka om parkeringstillstånd fyller du i ansökningsblanketten och skickar den till oss. Till ansökan behöver du även bifoga ett aktuellt läkarintyg samt ett nytaget foto.

Ansök om parkeringstillstånd Pdf, 846 kB.

Ta kontakt med oss på medborgarcenter om du vill att vi postar en blankett till dig.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Vem kan ha rätt till parkeringstillstånd?

 • Du som är förare och har ett varaktigt funktionshinder som ger väsentliga svårigheter med förflyttningar på egen hand.
 • Du som är passagerare och har ett varaktigt funktionshinder som ger väsentliga svårigheter med förflyttningar på egen hand. Dessutom ska du behöva regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet, på grund av ett omfattande tillsynsbehov.

Handläggning av ansökan

Ansökan utreds och beslutas av handläggare på tekniska förvaltningen. Beslutet skickas skriftligt inom cirka fyra veckor. Tidigare beviljat parkeringstillstånd berättigar inte automatiskt till ett nytt tillstånd. Varje ansökan om parkeringstillstånd hanteras som en ny ansökan.

Följande är ingen grund för parkeringstillstånd:

 • Funktionshinder med varaktighet kortare än sex månader.
 • Svårt att bära till exempel inköpta varor.
 • Behov av stort utrymme runt bilen.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

Det är möjligt för alla fordonsförare att stanna och lämna av/hämta en person på en på- och avstigningsplats, på plats med parkeringsförbud eller plats reserverad för rörelsehindrade, om den skjutsade är en person som är sjuk eller har svårt att gå (TrF 11 kap 9 § punkt 7). Det är även möjligt att köra på gågator vid transport av personer som är sjuka eller har svårt att gå (TrF 8 kap 1 §).

Trafikförordningen

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos transportstyrelsen. Beslutet kan sedan överklagas hos förvaltningsdomstol, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen.

Parkeringsregler för dig med gällande parkeringstillstånd

 1. Tillståndet är giltigt i hela Sverige på allmän plats, även kallad gatumark (och enligt vissa villkor inom övriga Europeiska unionen).
 2. Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndsinnehavaren.
 3. Tillståndet ska – när det används – placeras i original i fordonets vindruta så att tillståndets framsida är väl synligt och läsbart från utsidan av vindrutan.

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

 1. Under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden.
 2. Under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under kortare tid än tre timmar.
 3. Under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre timmar men mindre än 24 timmar.
 4. På parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt lokal trafikföreskrift. Viss längsta uppställningstid för sådan plats ska iakttas.

Karta med parkeringsplatser för rörelsehindrade i Lund Pdf, 2 MB.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera:

 1. Där det enligt Trafikförordningen är förbjudet att stanna.
 2. På plats avsedd för visst ändamål (ex. vändplats, lastplats, taxiplats etc.).
 3. På plats avsedd för visst fordonsslag (ex. p-plats för buss, lastbil, mc etc.).
 4. På huvudled – om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
 5. På gångfartsområde/gårdsgata – utanför särskilt anordnad parkeringsplats (P-märke ska finnas).

Parkeringstillståndet ger dessutom rätt att:

 • Parkera på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att avgift behöver erläggas.

Observera att detta inte gäller för parkeringsplats på privat mark om inte markägaren medger det. Av aktuell skyltning framgår i så fall vilket parkeringsbolag som övervakar platsen.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd

 • Ska polisanmälas, varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt.
 • Upphittat parkeringstillstånd lämnas till Polisen eller kommunen.

Förnya ditt parkeringstillstånd

När giltighetstiden ditt parkeringstillstånd är på väg att gå ut behöver du göra en ny ansökan. Du ansöker på nytt. Tidigare beviljat parkeringstillstånd berättigar inte automatiskt till ett nytt tillstånd. Varje ansökan om parkeringstillstånd hanteras som en ny ansökan.

Färdtjänst

Har du ett varaktigt funktionshinder som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och att resa med den allmäna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst.
Färdtjänst

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?