Länk till startsidan

Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1

I Stångby planeras för bland annat bostäder.

PÄ 18/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är godkänd och ska översändas till kommunfullmäktige för antagande.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ny bostadsbebyggelse med gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende.

Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.

I planförslaget ingår:

  • Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder.
  • En förskola för åtta avdelningar.
  • Ett gruppboende med sex lägenheter.
  • Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.

Antagandehandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ella Swahn eller Daniel Hansson.
Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?