Länk till startsidan

Ta del av allmänna handlingar

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån Lunds kommun är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Här försöker vi guida dig vad gäller olika begrepp och hur du kan ta del av offentliga handlingar.

Allmänna handlingar och ärenden

Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. En handling är till exempel enskilda in- och utgående skrivelser, pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också vara video, foto eller annat format.

Offentliga eller sekretessbelagda

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa.

Ta del av handlingar och ärenden

Du kan själv söka i det digitala diariet. Idag används det av följande nämnder: barn- och skolnämnden, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Om du inte hittar de ärenden och handlingar du söker, kontakta medborgarcenter.

Kontakta medborgarcenter

Sök själv i diariet

Här kan du söka bland ärenden i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem (diarium). Alla allmänna handlingar ska registreras eller på annat sätt ordnas systematiskt så att de går att hitta snabbt och enkelt. Under ärendelista kan du söka ärenden som registrerats idag, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller senaste året. Du kan också söka ärenden eller handlingar genom att ange ett sökord under respektive flik.

Möten och protokoll från nämndmöten

Du hittar länkar till mötesdatum och protokoll på respektive nämnds sida.

Nämnder i Lund

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Äldre handlingar i Lunds stadsarkiv

Lunds stadsarkiv är slutarkiv för Lunds kommuns myndigheter och bolag. I Lunds stadsarkiv förvaras handlingar som ska bevaras och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag. Om du är intresserad av handlingar från äldre ärenden kan du kontakta Lunds stadsarkiv.

Kontakta Lunds stadsarkiv

Ritningsarkiv

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag.

Arkiv och ritningar

Stadsarkivets arkivförteckningsdatabas

Vill du se vad som förvaras på Stadsarkivet kan du söka i arkivförteckningsdatabasen. Den innehåller arkivförteckningar för samtliga arkivbildares arkiv.

Stadsarkivets arkivförteckningsdatabas Visual arkiv

Släktforska i kommunala arkiv

De kommunala arkiven innehåller en hel del individrelaterat material av stort värde för dig som släktforskare. I första hand ger de kommunala arkiven information om individernas levnad och i andra hand om släktförhållanden.

Släktforskning via kommunala arkiv

Så begär du ut en offentlig handling

Är du intresserad av att ta del av något ärende eller handling som finns registrerade på våra förvaltningar? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Sök i våra digitala arkiv/diarium eller kontakta medborgarcenter. Offentlighets- och sekretesslagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Du har möjlighet att läsa handlingarna på plats. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior mot en kostnad som kommunfullmäktige bestämt. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Kan jag vara anonym?

Du har rätt att vara anonym när du vill ta del av allmänna handlingar. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

Vad innebär det att en handling är sekretessbelagd?

I dagligt tal säger vi ”hemliga handlingar” när vi menar sekretessbelagda handlingar. Anledningen till att handlingar är hemliga kan till exempel vara för att skydda enskilda människor i ärenden som rör deras enskilda förhållanden. Det är Offentlighets- och sekretesslagen som anger vilka uppgifter som kommunen kan skydda med sekretess. Det innebär att det är kommunen som med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det inte sekretessbelagt (hemligt) om det inte finns stöd för det i lagen.

Du har rätt att få ett skriftligt besked om handlingen är hemlig och du inte får ta del av den. Om du då anser att kommunen har gjort en felaktig bedömning har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Offentlighetsprincipen är unik

Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. Här är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Det gäller även brev i ett ärende som rör en kommunal fråga som skickas till tjänstemäns eller förtroendevalda politikers hemadress.

Syftet med offentlighetsprincipen

Syftet är att ge dig som medborgare insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunens uppgifter. Genom denna insyn och kontroll har du också möjlighet att påverka. Denna rättighet, det vill säga att ta del av allmänna handlingar, har i princip funnits i Sverige ända sedan mitten av 1700-talet och är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i kommunens diarier är respektive nämnd.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?