Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Läs om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en identifierad eller identifierbar person. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. 

Syftet med att behandla dina personuppgifter 

När du lämnar dina personuppgifter till Lunds kommun så ska syftet med personuppgiftsbehandlingen tydligt framgå. 

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Skatteverket.

Vad som händer med dina uppgifter

På www.lund.se kan du kontakta Lunds kommuns verksamheter på olika sätt. Du kan skicka e-post, använda elektroniska webbformulär/blanketter eller använda e-tjänster.

När du kontaktar oss så lämnar du vissa uppgifter om dig. Det görs för att vi ska kunna återkomma till dig eller påbörja handläggning av ditt ärende till oss.

De tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas av Lunds kommun när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Om du vill ha mer information, kontakta den förvaltning som hanterar dina personuppgifter eller dataskyddsombudet: dataskyddsombud@lund.se

Se lista över förvaltningar i Lunds kommun

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

 • Du kan begära tillgång till dina och dina minderåriga barns personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. (Denna rättighet rör främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun.)
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Samtycket gäller då till och med den dag som återtagandet skedde.  
 • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

Mer information på Datainspektionens webbplats

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

Så begär du ut personuppgifter

Om du vill begära ut kopia på dina eller dina minderåriga barns personuppgifter som behandlas i Lunds kommun använder du dig av en e-tjänst.

E-tjänst: Begäran om tillgång till personuppgifter

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett bank-id. Om du inte har ett bank-id är du välkommen att skriftligen begära tillgång till dina personuppgifter genom att besöka oss på Medborgarcenter. Ta med godkänd fotolegitimation. Du måste kunna styrka din identitet, därför kan vi inte ta emot begäran via post eller e-post. När du begär tillgång via pappersblankett kan du enbart ta del av uppgifter om dig själv och inte för dina minderåriga barn.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling av dina personuppgifter vänder du dig till den förvaltning som behandlar dina uppgifter. Detsamma gäller om du vill flytta dina uppgifter, så kallad dataportabilitet.

Om du vill ta tillbaka ett samtycke så fyller du i blanketten för återtagande av samtycke som du fick när du signerade. Har du inte har blanketten kvar, kontakta förvaltningen som behandlar dina uppgifter.

Se lista över förvaltningar i Lunds kommun

Personuppgiftsansvarig i Lunds kommun

Den som är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR är den nämnd som hanterar ditt ärende.

Se lista över förvaltningar i Lunds kommun

Laglig grund för att behandla personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

 • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
 • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
 • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • Det kan också finnas annan laglig grund, vilket endast är aktuellt när känsliga personuppgifter ska behandlas.

Om du har frågor kring laglig grund, kontakta personuppgiftsansvariges förvaltning.

Se lista över förvaltningar i Lunds kommun

Om du inte får svar på dina frågor i den här texten kan du kontakta kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombud@lund.se.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/gdpr

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se