Länk till startsidan

Installera eller avveckla cistern

Planerar du att installera eller avveckla en cistern? Läs vidare här för att ta reda på vad som gäller. De bestämmelser som finns är till för att förebygga skador på miljön, eftersom cisterner kan orsaka föroreningar till mark och vatten genom läckage.

Installera cistern

Ska du installera en cistern på din tomt, gård eller mark? Senast fyra veckor innan den tas i bruk behöver du skriftligt informera miljöförvaltningen.

Meddela miljöförvaltningen om installation av cistern Pdf, 434 kB.

Vilka cisterner omfattas av bestämmelserna?

Reglerna omfattar alla cisterner som innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100 °C) eller spillolja med en total volym större än 1 kubikmeter. Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen. Inom vattenskyddsområden gäller föreskrifterna vid hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner och lösa behållare.

Hur placera cistern?

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha ett överfyllnadsskydd.

Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Utöver det gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning.

Till exempel ska cisterner ovan mark ha sekundärt skydd i form av invallning som rymmer hela cisternens volym. En invallning av flera cisterner ska rymma den största cisternens volym plus 10 procent av övriga cisterners volym.

Kontroll av cistern

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag vid installation, återkommande kontroller samt efter reparationer eller andra ändringar vart tredje, sjätte eller tolfte år beroende på typ av cistern. Kontrollintervallet ska framgå i kontrollrapporten. Verksamheten ska hålla kontrollrapporten avseende den senast utförda kontrollen tillgänglig för tillsynsmyndigheten. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige.

Hitta ackrediterade företag på Swedacs webbplats

Ta cistern ur bruk

Om en cistern skrotas eller tas ur bruk ska du meddela detta till miljöförvaltningen och ett skrotningsintyg ska skickas in.

Blankett för att anmäla cisterner och rörledningar som tas ur bruk (skrotningsintyg) Pdf, 349 kB.

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. Cisterner i marken som är svåråtkomliga – och därför inte kan tas bort – ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och eventuell förorenad jord ska hanteras som farligt avfall. Förorenad jord i anslutning till cisternen ska grävas bort och lämnas som farligt avfall.

Förorening från cistern

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern är du skyldig att omedelbart informera miljöförvaltningen.

Kontakta Miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?