Länk till startsidan

Medelstora förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt måste vara registrerade.

För medelstora förbränningsanläggningar finns en särskild förordning (FMF). I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Medelstora förbränningsanläggningar har, förutom registreringsplikt skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Registrering av anläggning

De anläggningar som omfattas av förordningen ska registreras hos miljöförvaltningen. Det gör du via vår e-tjänst här.


Registrering av medelstor förbränningsanläggning


Miljöförvaltningen kommer sedan att offentliggöra uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Lunds kommun enligt FMF.


Företag

Datum för när anläggningen togs i drift

Typ av bränsle

Region Skåne

2017-12-16

Dieselmotor

Tetra Pak

-

Biogasdrivna ångpannor

Utsläppsmätningar

Mätningar av miljöfarliga ämnen i utsläpp till luft ska göras regelbundet. Tidsintervallen för mätningarna varierar beroende på förbränningsanläggningens storlek. Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndigheten, kan kontrollera att begränsningsvärdena följs.

Informera miljöförvaltningen

Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål informera miljöförvaltningen om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

Verksamhetsutövaren ska även snarast möjligt informera miljöförvaltningen om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?