Länk till startsidan

Köldmedier och kylaggregat

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Om du äger en utrustning med som innehåller fluorkolväten (HFC) så finns det bestämmelser du måste följa.

Om du äger en utrustning med HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa ämnen bidrar till växthuseffekten. EU och Sverige har infört bestämmelser för att begränsa användningen av köldmedier som innehåller HFC (fluorkolväten).

Gör en anmälan före installation eller konvertering

Om du är eller planerar att bli operatör av ett köldmedieaggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du före installation eller konvertering (utbyte av köldmediet i aggregatet) av sådan utrustning anmäla detta till miljönämnden.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och köldmediemängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas.

Miljönämnden bör informeras när en anmälningspliktig eller rapporteringspliktig anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare (operatör). I annat fall debiteras tidigare verksamhetsutövare tillsynsavgiften.

Läckagekontroll

Din utrustning ska kontrolleras av ett ackrediterat företag. Uppgifter om vilka företag som är certifierade kan man få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB).

INCERTs webbplats

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder om 5–50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var 12:e månad.
 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder om 50–500 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var 6:e månad.
 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras för läckage minst var 3:e månad.

För beräkning av mängden koldioxidekvivalenter i utrustningen finns hjälpen Anläggningskollen, en webbplats på initiativ av Svenska kyl och värmepumpföreningen. Du kan också kontakta ett certifierat kontrollföretag för att få hjälp med detta.

Anläggningskollen på webbplatsen Allt om f-gas

Årlig rapportering

 • Årsrapport ska lämnas in till miljönämnden tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år. Detta gäller för stationära anläggningar eller mobil utrustning som innehåller en sammanlagd köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Endast aggregat med en köldmediemängd på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska inkluderas.
 • Årsrapporten ska omfatta samtliga kontroller och ingrepp som utförts på utrustningarna under föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör, bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.
 • Årsrapporten ska vara signerad av operatören.
 • Årsrapporten skickas till miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund.
  E-post: miljoforvaltningen@lund.se.
 • Du betalar en fast avgift för vår handläggning. Denna beräknas efter hur många utrustningar som finns i anläggningen, en anläggning om 1-5 utrustningar betalar för 2 timmar. En anläggning om 6-15 utrustningar betalar för 3 timmar och en anläggning med över 15 utrustningar betalar 4 för timmar. Timavgiften är för närvarande 1 334 kronor.

Miljösanktionsavgifter vid överträdelse

Vid överträdelse är miljönämnden i vissa fall skyldig att besluta om miljösanktionsavgift.

 • Ingen anmälan av köldmedium har gjorts: 5 000 kronor.
  Miljösanktionsavgiften tas ut för varje enskild applikation/utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, som installerats eller konverterats utan att tillsynsmyndigheten först underrättats.
 • Kontroller har inte utförts inom gällande intervall: 5 000 kronor.
  Miljösanktionsavgiften tas ut för varje enskild applikation/utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, där föreskrivna tidsintervall för läckagekontroll inte har följts.
 • Årsrapporten lämnas in för sent till miljöförvaltningen: 1 000 kronor.
 • Kraven på register för mobil utrustning har inte uppfyllts: 2 000 kronor.
 • Kraven på register för stationär utrustning, inklusive redovisning av skrotningsintyg har inte uppfyllts: 5000 kronor
 • Ett icke-ackrediterat kylföretag har gjort installationer eller utfört service med mera på en anläggning: 10 000 kronor.

Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften.

Påfyllningsstopp och begränsningar

Sedan den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller HCFC (klorfluorkolväten). Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt, och där den installerade mängden köldmedium är mer än 3 kg.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör skrotas eller konverteras till ett tillåtet köldmedium.

År 2020 begränsades användningen av köldmedier med GWP-faktor på 2 500 eller högre (till exempel R404A). Dessa köldmedier får i regel inte användas i utrustning som nyinstalleras, eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser på riksdagens webbplats

Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen på riksdagens webbplats

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?