Länk till startsidan

Trafikbuller

Observera att du måste ha ett beslut om ersättning innan du genomför bullerskyddsåtgärderna. Ersättning betalas inte ut retroaktivt.

Trafikbullret är starkast nära de stora trafiklederna.

Vad innebär bullerskyddsåtgärd?

Ansvaret för att åtgärda trafikbuller från kommunala gator ligger på kommunens tekniska förvaltning, som därmed även kan lämna ersättning för bullerskyddsåtgärder på enskilda fastigheter. Bullerskyddsåtgärder kan till exempel vara ett bullerplank eller tilläggsruta till fönster, antingen på befintlig båge eller på separat båge. Väljer du som fastighetsägare att byta ut fönstren är det inte säkert att ersättningen täcker kostnaden.

Åtgärdsprogram för buller

Vill du läsa Lunds kommuns åtgärdsprogram för buller? Hör av dig till tekniska förvaltningen:

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Vem kan ansöka om bullerskyddsåtgärd?

Ersättningen kan endast sökas för fastigheter byggda före våren 1997, eftersom fastigheter byggda efter våren 1997 ska ha uppfyllt bullerkraven i bygglovsansökan. Du kan alltså inte söka bidrag vid ny- eller ombyggnad.

Vi prioriterar dem som är mest utsatta för trafikbuller. Ersättning beviljas först och främst till fastighetsägare som har en ljudnivå som uppmätts till ekvivalent 65 dBA eller över vid fasad.

Hur stor ersättning lämnas för bullerskyddsåtgärd?

Ersättning för olika åtgärder redovisas i tabellen nedan. Observera att ersättningen inte kan överstiga den faktiska kostnaden för åtgärderna.

Ersättningsnivåer

Åtgärd

Ersättningsnivå

Fönster

1 750 kr/m² (reduktion ≤ 35 dBA)

4 000 kr/m² (reduktion > 35 dBA)

Ventil

700 kr/st

Bullerskärm

2 000 kr/m vid stor exponering.
(Ekvivalent ljudnivå utomhus över 65 dBA.)

1 000 kr/m vid lägre exponering.

(Ekvivalent ljudnivå utomhus under 65 dBA.)

Så ansöker du om ersättning

Först av allt måste du kontrollera att din fastighet ligger längs en kommunal gata med höga ljudnivåer.

Var bullrar det och hur mycket?

Majoriteten av vägarna inom tätorterna tillhör kommunen, men undantag för större vägar som exempelvis Norra Ringen och E22. Kartorna visar den genomsnittliga ljudnivån per dygn.

Kan du inte läsa kartorna eller är osäker på ett område, kontakta tekniska förvaltningen.

Riksdagens riktvärden för vägtrafik:

  • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
  • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
  • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad.
  • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Är du osäker, kontakta oss innan du skickar in en komplett ansökan. Observera att egna ljudmätningar med till exempel mobiltelefonappar inte accepteras.

Om din fastighet motsvarar kraven ovan, kan du fylla i blanketten "Intresseanmälan för bullerskyddsbidrag".
Intresseanmälan för bullerskyddsbidrag Pdf, 633 kB.

När du ansöker om ersättning ska du bifoga plan- och fasadritningar i rätt skala. Ritningarna ska ha skala 1:100. Det är viktigt att ritningarna är tydliga så att det går att mäta och göra beräkningar utifrån dem. Du kan antingen göra ritningarna för hand, skanna in dem och bifoga med din ansökan eller skicka in din ansökan på papper med vanlig post.

Vi behöver de här ritningarna:

  • Aktuella fasadritningar i skala 1:100. Markera väderstreck för respektive fasad på fasadritningarna och ange fönsternas mått.

    Aktuella planritningar över samtliga våningsplan i skala 1:100. Rummens funktion och användning ska framgå tydligt på planritningarna. Till exempel om rummen är kök, sovrum, hall, toalett, etc. Har du ingen planritning för din fastighet, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Detta ska fasadritningen innehålla

Fasadritningen ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. Du ska ange åt viket håll varje fasad vetter, t.ex. fasad mot norr. Ritningen ska göras med svart text och svarta linjer på vit bakgrund, ej på rutigt eller randigt papper. Se exempelritningar längre ner.

  • Måttsättning. Husets yttermått samt avstånd till gata och tomtgräns, måttsätter du på situationsplanen och planritningen.
  • Norrpil. På situationsplanen anger du vädersträcken med en pil mot norr eller med text.
  • Ritningshuvud. På ritningen längst ned till höger anges i en ruta; fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala, datum samt namn och telefon till den som har upprättat ritningen.

Exempelritning för bullerplank Pdf, 954 kB.

Skicka digitialt eller med vanlig post

Skanna och spara din fasadritning som en pdf-fil och bifoga till din ansökan. Du kan också skicka den i pappersformat till Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund, märk kuvertet "Bullerskyddsersättning". Glöm inte att ange ditt ärendenummer.

Vi beräknar bullernivåer med dina ritningar som underlag, och ger dig sedan besked om beräknade bullernivåer och ersättning.

I planeringen av åtgärderna ska du kontakta stadsbyggnadskontoret för att få bygglov. Du ska också begära offert från en eller flera entreprenörer. Tänk på att att fakturan från entreprenören måste visa styckpris för enskilda åtgärder i det arbete som utförts, en totalsumma godkänns inte för utbetalning. 

Allt om bygglov

När bygglovet har godkänts vill vi ha en beskrivning av de planerade åtgärderna av den entreprenör/hantverkare som ska utföra arbetet. Redovisa de planerade bullerskyddsåtgärderna för tekniska förvaltningen enligt anvisningarna i ditt besked.

När du har utfört åtgärderna, meddela detta till tekniska förvaltningen och redovisa en kopia på fakturan. Observera att fakturan måste visa styckpris för enskilda åtgärder i det arbete som utförts. Endast totalsumma godkänns inte för utbetalning.

När arbetet är helt klart kommer tekniska förvaltningen att anlita en konsult som kontrollmäter bullernivån. Vill du kontrollmäta bullernivåer tidigare, till exempel efter delvis utfört arbete, måste du beställa och bekosta denna tjänst själv. Observera att resultat från så kallade bullerappar för mobiltelefon inte godkänns som mätunderlag. För mer precisa mätningar krävs professionell mätutrustning. När bullernivån är mätt och allt är klart, betalar vi ut ersättningen till dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?