Länk till startsidan

Inventering och sanering av PCB i fastigheter

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne, som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds 1973, men på grund av dess långa nedbrytningstid finns ämnet fortfarande kvar i miljön. Som fastighetsägare är du ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Användningen av PCB förbjöds 1973, men hus som är byggda eller renoverade under åren 1956–1973 kan innehålla PCB. Om du äger en fastighet som är uppförd eller renoverad under åren 1956–1973 ska du göra följande:

  • Inventera fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer och redovisa resultatet till Miljöförvaltningen. Inventeringsarbetet ska utföras av en person med kompetens att inventera PCB.
  • Sanera fastigheten om det finns höga halter PCB. Obs! Saneringen ska anmälas till Miljöförvaltningen senast tre veckor innan den startar.
  • Rapportera till Miljöförvaltningen när saneringen är klar.

Det ställs olika krav på när saneringen ska vara klar beroende på hur höga halter av PCB som finns i fastigheten, när fastigheten är byggd och om det är invändiga eller utvändiga PCB-fogar.

Inventering av fog- och golvmassor

Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

Inventering av andra byggvaror

Övriga byggvaror, till exempel isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas om hand som farligt avfall.

Sanering av PCB – vad gäller?

  • Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast.
  • Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50–500 mg/kg) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringen ska anmälas skriftligt till miljöförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Om saneringen avser fogmassor ska även metod för sanering anges i anmälan.

Blanketter att ladda ner och fylla i

Uppgifterna redovisar du per byggnad. Finns det flera byggnader på samma fastighet använder du en blankett per byggnad. För varje byggnad anger du de lokala koordinaterna. Om uppgift om koordinater saknas kan du i stället bifoga en situationsplan på fastigheten.

Blanketterna skickas till Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund.

Dispens med att sanera

Det finns möjlighet att söka dispens för att kunna sanera sin fastighet vid en senare tidpunkt. Det kan du göra i dessa fall:

  • Om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren.
  • Om massan sitter mycket svåråtkomligt.
  • Om det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt.
  • Om det finns andra särskilda skäl.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-saneringar. Ett företag som vid saneringar arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFR) metod eller annan likvärdig metod. Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

PCB har använts i en rad olika produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas, och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet upptäckte man att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.

Var finns PCB?

Fogmassor

Fogmassor med PCB användes under åren 1956–1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Golv

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv som har lagts in i storkök och industrilokaler under åren 1956–1973.

Isolerrutor

Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956–1980 är förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader, kontorshus och annat. De användes dock inte i någon större utsträckning i bostadshus.

Kondensatorer

Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmaturer installerade före 1980. Små kondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-oljor, och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?