Länk till startsidan

Starta, ta över eller avsluta livsmedelsverksamhet

Du som vill driva en livsmedelsverksamhet, permanent, tillfällig eller mobil i Lunds kommun behöver registrera detta hos miljöförvaltningen. Här följer den information du behöver om du vill starta, ta över, ändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet.

Starta en livsmedelsverksamhet

Alla som planerar att bereda, bearbeta, behandla eller hantera livsmedel tillfälligt eller yrkesmässigt ska registrera sig hos Miljöförvaltningen. Kravet för registrering gäller också för e-handel, matmäklare och övrig näthandelsverksamhet. Det är många saker att ta reda på innan du kan öppna din verksamhet. Läs vidare här så ska vi försöka guida dig på bästa sätt.

OBS! Sedan den 1 januari 2019 är det straffbart att påbörja en livsmedelsverksamhet utan att registrera sin verksamhet. En sanktionsavgift, som baseras på 1 procent av verksamhetens omsättning, tillfaller staten (livsmedelslag 2006:804, § 30a).

Läs noga igenom kraven

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.

En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.

Rutiner ska finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan växa till eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen. All mat ska förvaras, tillagas, serveras, beredas och hanteras vid en temperatur som inte medför bakterietillväxt.

Rutiner ska finnas för personalens klädsel och personliga hygien. Försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom måste också finnas.

Registrera verksamheten

Som livsmedelsföretagare ska du registrera din livsmedelsverksamhet hos Miljöförvaltningen. Den information du lämnar om din livsmedelshantering är grundläggande för din verksamhets riskklassning.

En registrering ska innehålla följande uppgifter:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer. Kontaktuppgifter till företaget och verksamhetens adress.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av vilka livsmedel som hanteras och hur mycket. För matservering mäts det i antal portioner, för försäljning och distribution mäts det i årsarbetskrafter. För tillverkning mäts det i vikten på livsmedel som produceras. Om det finns egen dricksvattenanläggning (egen brunn) som kommer att användas i den kommersiella verksamheten behöver detta anges.
  • Uppgift om hur länge livsmedelsverksamheten ska vara registrerad. Är det en tillfällig registrering?
  • En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

Vad kostar det?

Kostnaden för din registrering är för närvarande 1337 kronor. Därefter tillkommer en årlig kontrollavgift som baseras på din riskklassning och på den timtaxa som kommunen har fastställt (för närvarande 1337 kronor/timme).

Hur lång tid tar registreringen?

Din verksamhet kan starta två veckor efter det att din registrering inkommit till miljöförvaltningen om inte miljöförvaltningen meddelar annat.

Kontroll av din verksamhet

En kontroll av din livsmedelsverksamhet görs efter eller i samband med att den startar. Vid kontrollen ska verksamheten uppfylla alla krav i lagstiftningen (egenkontroll, hygienutbildning, lokalens utformning, materialval, ventilation, hygieniska aspekter med mera).

Om allvarliga avvikelser konstateras vid kontrollen kan detta leda till sanktioner enligt EU-förordning 2017/625 (som ersätter EG-förordning 882/2004). Det kan också leda till att man behöver begränsa eller upphöra med verksamheten, eller till en åtalsanmälan.

Starta tillfälliga eller mobila verksamheter

Vill du sälja livsmedel från en bil, husvagn, matvagn (foodtruck) eller liknande? I Lund skiljer vi på matvagnar med fast plats och rullande restauranger i form av food trucks. Oavsett vad och var du säljer och från vilket fordon, måste verksamheten uppfylla gällande krav för livsmedelshantering. Här får du reda på vad som gäller för sådan livsmedelsverksamhet.

Matvagn med fast placering

Det finns två platser anvisade för matvagnar på kommunal mark inom Lund: Mårtenstorget och Stortorget. Platserna bokas på årskontrakt och det finns just nu inga lediga platser. Vill du stå på privat mark, ta kontakt med fastighetsägaren.

Food truck i form av lastbil

Food truck är en rullande restaurang som säljer vällagad street food. Maten ska i så stor utsträckning som möjligt vara lagad från grunden med ekologiska och närodlade råvaror, rättvisemärkt och utan onödiga tillsatser. Din lastbil ska ha en attraktiv design.

En food truck har ingen fast plats utan väljer dagligen mellan ett antal anvisade platser vilket ställer stora krav på aktiv marknadsföring. Du ansöker för sommar- eller vintersäsong, eller för helår, genom att presentera ditt koncept för Lunds kommun. Efter klartecken från kommunen görs en ansökan om markupplåtelse till polisen.

Food truck i form av cykel, moped eller handdragen kärra

Samma koncept som för lastbil, din mat/fika ska i så stor utsträckning som möjligt vara lagad från grunden med ekologiska och närodlade råvaror, rättvisemärkt och utan onödiga tillsatser. Din cykel eller vagn ska ha en attraktiv design. Du ansöker genom att presentera ditt koncept för Lunds kommun, och ange på vilka platser du vill sälja. Efter klartecken från kommunen görs en ansökan om markupplåtelse till polisen. Du betalar per månad.

Ambulerande försäljning

Tillfälliga tillstånd kan sökas vid arrangemang i centrum. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen. Företagare med befintliga tillstånd för food trucks har företräde efter överenskommelse med tekniska förvaltningen.

Registrera tillfällig och/eller mobil verksamhet

För tillfälliga och/eller mobila livsmedelsverksamheter krävs antingen att verksamheten är registrerad hos Miljöförvaltningen i Lund eller i någon annan kommun.

Registrera livsmedelsverksamhet

Gör din anmälan i god tid

Anmälan om registrering ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och kan inte överlåtas. Förväxla inte kravet på registrering av livsmedelsverksamhet med det bevis som du får från exempelvis arrangörer för evenemangen i kommunen.

Vad kostar det?

Att registrera en livsmedelsverksamhet i Lunds kommun kostar 1337 kronor och det är en engångsavgift. För mobila verksamheter och verksamheter som drivs en längre tid tillkommer en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll. Denna baserad på riskklassning, se Riskklassning och avgifter nedan.

Kontroll av verksamheten

Miljöförvaltningen har rätt att kontrollera din verksamhet och dina rutiner som säkerställer livsmedelshanteringen. När du har verksamheten i gång måste du alltid kunna visa ett giltigt beslut om registrering. Om det vid kontroll visar sig finnas brister som Miljöförvaltningen måste följa upp tar vi betalt för merarbetet. Miljöförvaltningen har även rätt att förbjuda din verksamhet vid konstaterade allvarliga brister.

Ta över livsmedelsverksamhet

När en verksamhet byter ägare eller verksamhetsutövare måste den registreras på nytt. Det går inte att ta över en befintlig registrering. Registreringen är knuten till den som är ansvarig för verksamheten och upphör därför att gälla om annan verksamhetsutövare ta över ansvaret.

Registrera livsmedelsverksamhet

Kontroll av din verksamhet

En kontroll av din livsmedelsverksamhet görs efter eller i samband med att den startar. Vid kontrollen ska verksamheten uppfylla alla krav i lagstiftningen (egenkontroll, hygienutbildning, lokalens utformning, materialval, ventilation, hygieniska aspekter med mera).

Om allvarliga avvikelser konstateras vid kontrollen kan detta leda till sanktioner enligt EU-förordning 2017/625 (som ersätter EG-förordning 882/2004). Det kan också leda till att man behöver begränsa eller upphöra med verksamheten, eller till en åtalsanmälan.

Verksamheten ska upphöra

Verksamhetsutövaren är skyldig enligt lag (EG-förordning 852/2004, art. 6.2) att informera Miljöförvaltningen om ändringar i sin verksamhet. Sådana ändringar kan till exempel vara ägarbyte, ändring av sortiment eller nedläggning.

Vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering göras av den som tar över en befintlig verksamhet.

Om en verksamhet upphör ska detta meddelas till Miljöförvaltningen så att registreringen kan tas bort från Miljöförvaltningens register. Du kan meddela ändringar till den handläggare som kontrollerar din verksamhet. Årlig kontrollavgift återbetalas inte. Det gäller även om verksamhet endast bedrivits del av året.

Riskklassning och avgifter

Livsmedelsbranschen delas in i olika riskklasser, som innebär att verksamheter med låg risk betalar en lägre kontrollavgift och verksamheter med högre risk betalar en väsentligt högre avgift.

Livsmedelsverket har tagit fram ett system för risk- och erfarenhetsklassificering, som innebär att varje verksamhet klassas efter typ av livsmedelshantering samt dess omfattning.

Med hjälp av detta system får miljöförvaltningen fram antalet timmar som bör läggas på varje verksamhet under ett år (= kontrolltimmar). Antalet kontrolltimmar bestämmer även storleken på den årliga kontrollavgiften, baserat på kommunens timavgift för livsmedelskontroll. I Lund är timavgiften 1 337 kronor (beslutad av kommunfullmäktige).

Räkna ut din kontrollavgift

En kostnad motsvarande den årliga kontrollavgiften tas ut vid registrering och godkännandeprövning. En administrativ avgift motsvarande en timmes timtaxa för registrering tillkommer.

När en verksamhet inte uppfyller lagstiftningens krav innebär det att miljöförvaltningen gör uppföljande kontroller. Vid extra kontroll debiteras timtaxa. Vid obefogat klagomål debiteras ingen avgift.

Ny riskklassningsmodell från 2024

Från och med 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Det innebär att miljöförvaltningen under 2023 kommer hämta in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Det finns en e-tjänst där du själv kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas ut under året och börjar gälla först 2024.

Ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter

E-tjänst för att fylla i uppgifter om din verksamhet

Godkännande av industriell anläggning

Det är Livsmedelsverket som godkänner alla verksamhet som omfattas av krav på godkännande enligt förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Livsmedelsverket – registrera företag

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?