Länk till startsidan

Östra Torn 27:2 – Torgkvarteren

Vid Brunnshögstorget i Centrala Brunnshög, planeras för kvarter med bland annat bostäder, hotell, restauranger och butiker. Det högsta huset kan bli 36 våningar.

PÄ 30/2019

Planen är överklagad.

Kort om planen

Syftet med planen är är att göra det möjligt att bygga 55 000 m² bostäder, hotell, boende med inslag av vård, mindre gymnasieskola, kommersiella lokaler och servicelokaler samt parkeringsgarage i källaren inom två kvarter.

Huskropparna ska ha varierande storlek och de högsta byggnaderna kommer att ha en för Lund avvikande skala, 36, 17 respektive 11 våningar höga. Uppemot 1 500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.

Antagandehandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Föroreningsberäkningar Kunskapsparken, Tyréns 2018-12-21, Föroreningsberäkningar revidering 2020-02-07, Dagvattenmodellering Brunnshög, Tyréns 2019-03-08, Skyfallsanalys Centrala Brunnshög, Afry 2021-03-11, Översiktlig geoteknisk undersökning, MUR, geotekniska rekommendationer, Geoexperten, 2021-06-07, Markradonmätning, GJAB, 2021-06-22, Trafikalstringsrapport, Tyréns, 2021-04-30, Trafikbullerutredning, Tyréns, 2021-06-28, rev. slutrapport 2022-04-11, Vindanalys, Data Trees, uppdaterad 2021-06-29, Brandbeskrivning, FSD, 2021-07-09, Miljöteknisk markundersökning, Breccia Konsult AB 2022-05-03, Beslut om betydande miljöpåverkan, 2022-08-15, Konsekvensbedömning kulturmiljö Lund (M87), 2023-03-23

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Astrid Avenberg Rosell.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?