Länk till startsidan

Genarp 9:12 och 9:7

Söder om Kyrkovägen i Genarp planeras för nya bostäder.

PÄ 01/2019a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 19 maj, 2021.

Kommunen har pausat arbetet med detaljplanen till dess vi vet mer om hur frågorna kring dagvatten, vatten- och avlopp ska lösas.

Kort om planen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder i form av parhus, radhus, mindre flerbostadshus och friliggande hus.

Utöver bostäderna föreslås även kommunal park och vägar som kan ansluta till befintlig cirkulationsplats vid Kyrkovägen i norr. Syftet är även att kunna koppla det aktuella planområdet till framtida utbyggnadsområde i väster.

Samrådshandlingar

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Åsa Nilsson Nyberg.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?