Tobakslagen – rökfria miljöer

Ett av målen i den svenska tobakspolitiken är att rökningen ska minska, eftersom den är skadlig för människors hälsa. Tobakslagen, som har funnits sedan 1 juli 2019, innebär att det är förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser, som uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. På så sätt ges fler människor möjlighet att vistas där, utan att utsättas för rökens negativa effekter.

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter (e-cigaretter), röka örtprodukter eller använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak. Detta kan till exempel vara smaksatta stenar eller vattenpipa. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Områden som ska vara rökfria

  • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen (inomhus och utomhus) som används av den som reser med kollektivtrafiken, till exempel busshållplatser, taxizoner, perronger
  • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning, till exempel konsert, marknad och mässa
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner
  • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi
  • Lekplatser samt inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning
  • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, som butiker, restauranger, vårdcentraler, järnvägsstationer

Rökförbud på allmänna platser

Vem ansvarar för att lagen följs?

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal eller annat utrymme, eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer, som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Den som är ansvarig ska dessutom genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten får personen avvisas.

Försäljning av tobak och liknande produkter – information från socialförvaltningens tillståndsenhet

Miljöförvaltningen har tillsynsansvar

Miljöförvaltningen i Lunds kommun har tillsynsansvar för rökfria miljöer. Förvaltningen får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att tobakslagen och anslutande föreskrifter ska kunna följas.

Om du som medborgare störs av någon annans rökning, eller upptäcker att rökförbudet inte följs, bör du i första hand försöka prata med den som är ansvarig. Det kan vara verksamhetsutövaren som ansvarar för uteserveringen, ägaren till en butik vars entré ska vara rökfri, eller kommunen som ansvarar för allmänna lekplatser.