Länk till startsidan

Tillgänglighet i fastigheter och gatumiljö

Det finns enkla åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att underlätta för dina besökare. De åtgärder du gör för dem med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är ofta bra för alla besökare.

Ditt ansvar som byggherre

När du bygger och anlägger måste du alltid se till att det är tillgängligt och möjligt att använda också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Det är du som byggherre som ansvarar för att regelverket följs. Kommunens bygglovshandläggare kontrollerar hur kraven uppfylls i samband med bygglovsansökan och senare inför slutbeskedet. Reglerna finns både i lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

När den generella tillgängligheten i bostaden inte räcker till, kan den som har funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att ändra sin bostad, så kallat bostadsanpassningsbidrag.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Sedan 2003 gäller Boverkets föreskrifter för att få bort enkelt avhjälpta hinder i byggnader och på platser som redan finns. Det innebär ett särskilt ansvar för dig som fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Föreskrifterna har kommit till för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i publika lokaler, till exempel i restauranger, butiker, teatrar, biografer och samlingslokaler.
Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas.
I Lund är det byggnadsnämnden som övervakar att föreskrifterna följs. Byggnadsnämnden kan ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Exempel på åtgärder

  • Ramper vid mindre nivåskillnader.
  • Dörrautomatik.
  • Trappor som kompletteras med ledstänger och kontrastmarkeringar.
  • Reklamskyltar och inredning flyttas för att det ska bli lättare att komma fram.

Tillgänglighetsrådgivare i plan- och byggärenden

I Lunds kommun finns en tillgänglighetsrådgivare som jobbar för att tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning ständigt ska förbättras i byggnader och utemiljöer.
Tillgänglighetsrådgivarens viktigaste uppgifter i kommunen är att:

  • Bistå med kunskap i tillgänglighetsfrågor i plan- och byggärenden.
  • Vara en resurs för kommunens förvaltningar i tillgänglighetsfrågor, ge råd om publika lokaler och allmänna platser och delta vid utformningen av stadens offentliga miljö, det vill säga gator och torg.
  • Bistå i arbetet med anmälningar om enkelt avhjälpta hinder och andra tillsynsärenden.

Du är alltid välkommen att kontakta vår rådgivare för att diskutera både specifika projekt och principiella frågor.

Kontakta tillgänglighetsrådgivare

Tillgänglighetsrådgivare, stadsbyggnadskontoret: Ellinor Swahn.

Telefon: 046-359 37 67
E-post: ellinor.swahn@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?