Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillgänglighet i fastigheter och gatumiljö

Det finns enkla åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att underlätta för dina besökare. De åtgärder du gör för dem med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är ofta bra för alla besökare.

Ditt ansvar som byggherre

När du bygger och anlägger måste du alltid se till att det är tillgängligt och möjligt att använda också för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Det är du som byggherre som ansvarar för att regelverket följs. Kommunens bygglovshandläggare kontrollerar hur kraven uppfylls i samband med bygglovsansökan och senare inför slutbeskedet. Reglerna finns både i lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

När den generella tillgängligheten i bostaden inte räcker till, kan den som har funktionsnedsättning ansöka om bidrag för att ändra sin bostad, så kallat bostadsanpassningsbidrag.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Sedan 2003 gäller Boverkets föreskrifter för att få bort enkelt avhjälpta hinder i byggnader och på platser som redan finns. Det innebär ett särskilt ansvar för dig som fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Föreskrifterna har kommit till för att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i publika lokaler, till exempel i restauranger, butiker, teatrar, biografer och samlingslokaler.
Föreskrifterna innebär i princip att alla enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas direkt. Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning. Om hindren i det enskilda fallet bedöms vara enkla att avhjälpa och om de ekonomiska konsekvenserna inte blir orimligt betungande, ska lämpliga åtgärder vidtas.
I Lund är det byggnadsnämnden som övervakar att föreskrifterna följs. Byggnadsnämnden kan ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Exempel på åtgärder

  • Ramper vid mindre nivåskillnader.
  • Dörrautomatik.
  • Trappor som kompletteras med ledstänger och kontrastmarkeringar.
  • Reklamskyltar och inredning flyttas för att det ska bli lättare att komma fram.

Tillgänglighetsrådgivning i byggärenden

I Lunds kommun är det bygglovshandläggaren i de olika ärendena som bedömer och ger råd i tillgänglighetsfrågor. Syftet är att tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning ständigt ska förbättras i byggnader och utemiljöer. Du är välkommen att kontakta våra bygglovshandläggare för att diskutera både specifika projekt och principiella frågor.

Den tillgänglighetskonsult som kommunen anlitar jobbar främst med övergripande frågor.

Tillgänglighetstips för lekplatser

Med väl utformade och utrustade lekplatser får alla barn och vuxna samma möjlighet att använda lekplatsen. I en idébok har har vi samlat vad du bör tänka på när en lekplats ska utformas.

Idébok tillgänglig lekplats Pdf, 5 MB.

Kontakta bygglovsavdelningen

Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

  • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
  • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?