Länk till startsidan

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Lund, allt ifrån apotek och små butiker till restauranger och stora industrier. Med hjälp av kontrollerna är målsättningen att all mat som säljs är säker att äta. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid hos den som bedriver en livsmedelsverksamhet. På denna sida finns information om hur du går tillväga för att driva en livsmedelsverksamhet. 

Hur gör jag för att starta en livsmedelverksamhet?

Här finns information om hur du registrerar din verksamhet, tillfällig försäljning, avgifter för registrering och kontroll med mera.

Starta livsmedelsverksamhet

Starta företag – Livsmedelsverket

Du kan också läsa om vad tobakslagen innebär för dig som driver livsmedelsverksamhet.

Sälja alkohol, tobak, lotter och läkemedel

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet.

Företagarens ansvar

Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Företagaren ska känna till de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten när det gäller livsmedelshantering, livsmedelshygien, lokalens utformning med mera.

Kunskap om regler

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Tydliga och enkla rutiner

För att din verksamhet ska kunna fungera på ett säkert sätt behöver du ha ett system med tydliga rutiner som är enkla att följa och förstå. Rutinerna kan vara skriftliga eller i vissa fall muntliga. Det är viktigt att alla i företaget är väl insatta i rutinerna, all personal ska lätt kunna ta del av dem.

Livsmedelsverkets exempel på struktur för företagets egen kontroll

Livsmedelshygien

En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.

Rutiner ska finnas för personalens klädsel, personlig hygien samt försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom. Rutiner ska finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan växa eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen.

Livsmedelsverket om lokaler, hygien och företagens egen kontroll

Vägledande information om återanvändbara muggar och matlådor vid servering

Resor utomlands

Om du har varit utomlands och tror att du bär med dig smitta så kontakta din vårdcentral för att ta avföringsprover. Fram tills du fått provsvaren bör du inte hantera oförpackade livsmedel. Via avföringsprovet får du reda på vilka mikroorganismer som orsakat symptomen och om du fortfarande är smittbärare.

Allergi- och märkningsinformation

För att göra det lättare för dina kunder att hitta rätt bland maten ska den vara märkt med korrekta uppgifter. Informationen om innehållet i maten kan ges på olika sätt. Det kan göras både muntligt eller skriftligt. Det går även bra att använda tekniska lösningar som exempelvis en läsplatta för informationen, under förutsättning att samma information även kan ges muntligt.

De allergena ingredienser som EU listar i sin lagstiftning är gluteninnehållande spannmål, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk (inklusive laktos/mjölksocker), nötter, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid/sulfit (mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter), lupin och blötdjur.

Mer information om allergener finns hos Livsmedelsverket

Lokalens utformning

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas. Till din hjälp finns vägledningar med allmän information om krav som kan ställas på en livsmedelslokal.

Här hittar du också hjälpredor för olika typer av verksamheter. De beskriver kort hur en verksamhet ska vara uppbyggd och utrustad. Hjälpredorna grundar sig på EGs krav.

Lokalkrav

Egenkontroll för livsmedelsanläggningar

Ett system med rutiner för egenkontroll ska finnas på alla livsmedelsverksamheter och anpassas till den hantering som bedrivs.

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de livsmedel den producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds. I livsmedelslagstiftningen anges de krav på hygieniska förhållanden som ska råda och de principer (HACCP) som ska användas för att kunna erbjuda säkra livsmedel. Det finns även krav på spårbarhet, mikrobiologiska och kemiska kriterier som ska uppfyllas och inom vissa verksamheter ytterligare krav som ska uppfyllas.

Riskklassificering av livsmedelsverksamhet

Livsmedelsbranschen delas in i olika riskklasser, som innebär att verksamheter med låg risk betalar en lägre kontrollavgift och verksamheter med högre risk betalar en väsentligt högre avgift.

Riskklassning och avgifter

Så utförs livsmedelskontrollen

Miljöförvaltningens inspektörer kontrollerar företag som producerar, hanterar eller säljer livsmedel.

Vi kontrollerar bland annat

  • Din lokal, inredning och utrustning.
  • Vilka typer av livsmedel som hanteras.
  • Hur du arbetar.
  • Dina rutiner för att hantera livsmedelssäkerhetsrisker i ditt företag.

Kontrollbesöket

Under kontrollbesöket ges synpunkter och respons. Vi informerar om eventuella problem som har upptäckts och ger råd om hur dessa kan undvikas. Vi informerar om vilka åtgärder som enligt lagstiftningens krav behöver vidtas eller om det är god praxis. Företagets egen dokumentation med rutiner kontrolleras.

Vid kontrollen används en kontrollrapport som underlag. Rapporten bygger på lagstiftningens krav i ett antal lagstiftningsområden. Efter besöket skickas kontrollrapporten med resultatet till dig. Vid avvikelser kan det vara aktuellt med tidsplan för åtgärder. Vidtagna åtgärder följs upp med nytt besök. För denna uppföljande kontroll debiteras timtaxa.

Resultatet av kontrollen

Helhetsomdömet innebär att inga noterade avvikelser konstaterades vid kontrollen. Kopia på kontrollrapport skickas till verksamheten. Rapporten kan sparas i den egna dokumentationen.

Helhetsomdömet innebär att verksamheten har avvikelser från lagstiftningens krav. Uppföljande offentlig kontroll kan vara aktuellt för att följa upp att åtgärder vidtagit av företaget.

Uppföljning av avvikelse

Miljöförvaltningen gör alltid uppföljande kontroll av avvikelser för att se till att livsmedelslagstiftningen följs. Lagstiftningens mål kan uppfyllas på olika sätt. Därför kan det också finnas olika sätt att åtgärda avvikelser.

Vid en uppföljande kontroll ska företagaren visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. När myndigheten gör en uppföljande kontroll utöver ordinarie för att följa upp avvikelsen måste företagaren betala en avgift. Om myndigheten kommer fram till att lagstiftningen inte följs kan myndigheten fatta beslut om till exempel föreläggande eller förbud. All uppföljande kontroll debiteras med av kommunen fastställd timtaxa.

Åtgärder vid avvikelser

Vid uppföljande offentlig kontroll och befogade klagomål debiteras timtaxa för närvarande 1 400kr. Vid obefogat klagomål debiteras ingen avgift.

Allvarliga avvikelser kan leda till sanktioner enligt 138, 139. (EU) 2017/625. Vid föreläggande/förbud delges ett överklagningsbart beslut om åtgärder till verksamheten.

Synpunkter och frågor

Du har möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rapporten inom två veckor genom att antingen mejla eller skriva ett brev till oss. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med.

Skicka dina synpunkter:
Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund
E-post: miljoforvaltningen@lund.se.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?