Länk till startsidan

Regler för bebyggelse inom koloniområdet Solhällan (Bilaga A)

Du behöver startbesked för att bygga till exempel kolonistuga, skärmtak eller växthus i koloniområdet Solhällan. Krav på bygglov eller startbesked regleras av plan- och bygglagen och går alltid före eventuella regler och överenskommelser i föreningen eller arrendeavtal.

Detaljplanen för Solhällan är ändrad och numer är byggnader som följer reglerna bygglovsbefriade, dock krävs en anmälan och startbesked.

Byggnad

Storlek

Av lott får högst 1/10 bebyggas, dock högst 30 m² inklusive skärmtak. Härutöver får hobbyväxthus på högst 10 m² uppföras.

Placering

Byggnad bör placeras minst 2,0 meter från lottgräns. I områden där byggnaderna av tradition placerats inom viss del av lott bör ny byggnad placeras på samma sätt, t.ex. i bakre lottgräns, se även brandkrav. Ny byggnad får inte placeras på ledningsområde eller annat område som inte får bebyggas, se situationsplan (tillhandahålls av föreningen eller av tekniska förvaltningen) och detaljplan.

Höjd

Byggnads höjd får vara högst 2,7 meter och ha en nockhöjd 4,0 meter.

Illustration som visar bygghöjd.

Utformning

Träpanel bör användas som fasadmaterial. Hus bör utformas med sadeltak, som beläggs med papp eller tegel. Särskild omsorg bör ägnas detaljer till exempel verandor och staket. Traditionella färger bör användas.

Vattenanslutning

Fast anslutning till vattenledning får endast ske vid vattenposterna. Anslutningen ska vara besiktningsbar.

Brandkrav

För att installera eldstad respektive röksignal (skorsten) krävs bygglov/startbesked från byggnadsnämnden.

Mur och plank

Mur eller plank är inte tillåtet på kolonilotten.

Trädäck

För trädäck i marknivå krävs inte bygglov, tänk dock på att minst 40 % av kolonilottens yta ska odlas eller vara gräsmatta.

Växtstöd

Växtstöd i form av spaljé eller pergola kräver inte bygglov så länge väggar eller tak är genomsiktliga.

Kontakta bygglovsavdelningen


Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

  • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
    Sommarveckor med justerad telefontid. Under vecka 27-33 är telefontiden: måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–15.
  • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.
    Sommarveckor med justerad telefontid. Under vecka 27-33 är telefontiden: måndagar och torsdagar klockan 13–15.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?