Länk till startsidan

Hälsobrunnen 1

I sydöstra Lund ligger studentbostadsområdet Ulrikedal, där planeras för ett 12-våningars punkthus för studentboende.

PÄ 17/2021

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 29 mars 2024.

Kort om planen

Planens syfte är att uppföra ett punkthus om 12 våningar med bostäder strax söder om korsningen Brunnsgatan – Ulrikedalsvägen i Lund. Huset avses utöka studentbostadsområdet Ulrikedal och utformas på ett sätt som arkitektoniskt visar samhörighet med de befintliga studentbostäderna men också medger vissa möjligheter till stadsliv i form av exempelvis handel och service i entréplanet.

Husets placering och utformning avses samspela med och respektera såväl det blågröna stråket Hardebergaspåret direkt nordväst om planområdet, som Vegaparken i öster.

Samrådshandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Trafikbullerutredning, Markteknisk undersökning (MUR), PM - Geoteknik och Markmiljö, Dagvatten och ledningsutredning, Siluettstudier, Sol- och skuggstudier, Parkeringsutredning och Trädinventering.

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Thomas Klevås.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?