Länk till startsidan

Lunds överenskommelse med idéburen sektor

Vill du, din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgarna.

Anslut din förening till överenskommelsen

Alla föreningar och organisationer i Lund kan ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset. Skicka styrelseprotokollet till kommunkontoret.

E-post: kommunkontoret@lund.se
Skriv ”Lunds Överenskommelse” i rubrikraden.

Få hjälp genom Frivilligkraft

Hos Frivilligkraft samlas volontäruppdrag som gör det enklare att hjälpa till. Det kan handla om att hjälpa någon att handla mat, servera fika på ett evenemang eller stötta någon till följd av social isolering.

Verksamheter/föreningar anslutna till Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor kan också lägga upp uppdrag kopplade till deras verksamhet och få hjälp med aktiviteter som föreningen anordnar.

Frivilligkrafts webbsida

Samverkansplan för överenskommelsen

Nu arbetar vi vidare med överenskommelsen och går in i genomförandefasen. Överenskommelsens samverkansplan är vägledande för genomförandet och prioriterar vilka områden Lunds kommun och idéburen sektor i Lund ska samverka kring. Samverkansplanen berör följande samverkansområden:

 • Inkludering.
 • Hälsosamma levnadsvanor.
 • Hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030.
 • Demokrati, delaktighet och trygghet.

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor antogs av kommunfullmäktige 2019. Samverkansplanen antogs av kommunstyrelsen våren 2021.

Samverkansplan för Lunds överenskommelse 2021-2024 Pdf, 819 kB.

Samverkansformer

Samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund kan ske i olika former, vara kortsiktig eller långsiktig och involvera två eller flera aktörer. En viktig utgångspunkt är att det finns konkreta behov och intresserade aktörer som vill samverka för att utveckla ett eller flera av de prioriterade samverkansområdena. Initiativet till samverkan ska komma från idéburen sektor eller genom dialog mellan offentlig och idéburen sektor angående aktuella samhällsutmaningar.

Nedan beskrivs de tre samverkansformer som finns och ska utvecklas mellan Lunds kommun och idéburen sektor:

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en form för samverkan där offentlig och idéburen sektor ingår ett partnerskap för att tillsammans lösa en begränsad och gemensamt definierad samhällsutmaning. Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för, men som kommunen vill delta i och stötta. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla.

I dagsläget finns det flera offentliga partnerskapsavtal mellan Lunds kommun och idéburen sektor:

 • Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld i nära relationer, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Kvinnojouren Lund.
 • Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld för tjejer och transpersoner 11- 25 år, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Kvinnojouren Lund.
 • Q-hänget – mötesplats för unga HBTQ+ personer, 2021-2023.
  Parter: Kultur- och fritidsnämnden, Kvinnojouren Lund och Tjejjouren i Lund
 • Träffpunktsverksamhet för personer med psykisk ohälsa, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Lund.
 • Prisma – uppsökande och vägledande verksamhet för en meningsfull fritid för nyanlända barn och barnfamiljer, 2021-2023.
  Parter: Kultur- och fritidsnämnden och Prisma/ IK EOS
 • Rehabiliteringsfrämjande stöd för personer med psykisk ohälsa, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Fontänhuset Lund
 • Naturum Skrylle - Långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten.
  Parter: Kultur- och fritidsnämnden och Friluftsfrämjandet.
 • Träffpunktverksamhet äldre.
  Parter: Vård- och omsorgsnämnden och PRO
 • Stärka självständighet och självbestämmande för personer med missbruks- och beroendeproblematik, 2021-2023.
  Parter: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Vänskapens hus

Projektsamverkan innebär att parterna (kommunen och aktörer från idéburen sektor) samarbetar kring en projektbaserad verksamhet som man tillsammans sökt extern finansiering för. Läs om olika myndigheter, institutioner och organisationer som det är möjligt att söka projektmedel och bidrag från:
Information om externa projektmedel och bidrag inom Lunds överenskommelse med idéburen sektor Pdf, 878 kB.

Övriga samverkansformer kan till exempel vara att tillsammans planera och genomföra tillfälliga eller återkommande aktiviteter, samarbeta kring lokaler eller marknadsföring. Ordinarie verksamhets- och föreningsbidrag räknas inte.

Ett exempel på en pågående "övrig samverkansform" finns inom kommunens öppna seniorverksamhet. Där pågår ett samarbete med flera olika pensionärsföreningar och andra föreningar för att erbjuda kommunens äldre ett så stort utbud av aktiviteter och social samvaro som möjligt. En del i arbetet är Världen i Lund - vilket är ett mångkulturellt samarbete med olika föreningar som drivs av vård- och omsorgsnämnden. Världen i Lund syftar till att främja sociala aktiviteter för seniorer och deras anhöriga med bakgrund från hela världen.

För utförligare beskrivning av de tre olika samverkansformerna se följande riktlinjer:

Riktlinjer för samverkansformer Pdf, 5 MB.

Vill din förening samverka med Lunds kommun?

Vill din förening inleda ett samarbete och samverka med Lunds kommun? Kontakta Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter:
Telefon: 046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Samverkansgrupp för överenskommelsen

Arbetet med Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn sker i samverkan. Samverkansgruppen består av följande representanter:

 • Ulrika Dagård, kommunkontoret, Lunds kommun
 • Ellen Isaksson, kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun
 • Thomas Göransson, vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
 • Pia Forsberg, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Lunds kommun
 • Erwin Apitzsch, Paraplyorganisation för idrottsföreningar i Lund, PIL
 • Axel Wallin, Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete, LIPS
 • Birgitta Larsson Printz, Lunds frivilliga samhällsarbetare
 • Cecilia Mallard, ABF MittSkåne
 • Linnéa Österberg, Frivilligsamordnare på Frivilligkraft, Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

Vad innebär överenskommelsen?

Syftet är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter, för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor Pdf, 485 kB.

Så har överenskommelsen arbetats fram

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund) och LIPS (Lunds ideella föreningars paraplyorganisation med socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor. Kommunfullmäktige fattade i januari 2019 beslut om överenskommelsen.

Mötesprotokoll kommunfullmäktige 2019-01-31

Följande föreningar är anslutna till Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn:

 1. ABF MittSkåne
 2. Akademiska Föreningen
 3. Al-Mandeiska Föreningen Skåne
 4. Byalag i Odarslöv
 5. Bygga och bo
 6. Cirkus syd
 7. Cykelkultur i Lund
 8. Eos care
 9. Erikshjälpen
 10. Equmenia Lund Västerkyrkans unga
 11. Friluftsfrämjandet Lund
 12. Hemmaplans Sociala Idrottsförening (HSIF) Klostergården
 13. Hörselskadades Riksförbund Lund
 14. IM Lunds Lokalförening
 15. Juristjouren Lund
 16. Kreativa Akademin
 17. Kulturföreningen MedVind
 18. Kuratorskollegiet
 19. Kvinnojouren i Lund
 20. LIBRA Balans Skåne
 21. Lilla Teatern, Lund
 22. Linero Idrottsförening
 23. LIPS – Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbete
 24. LUGI Handboll
 25. Lunds Bois
 26. Lunds akademiska schackklubb
 27. Lunds FN-förening
 28. Lunds frivilliga samhällsarbetare
 29. Lunds Kammarmusiksällskap
 30. Lunds Naturskyddsförening
 31. Lunds Studenters Folkdanslag
 32. Lunds universitets studentkårer (LUS)
 33. Makalösa föräldrar Lund
 34. Mossagården
 35. PIL – Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund
 36. PRO Lund
 37. Real Fighter
 38. Riksteatern Lund
 39. Rädda Barnen, Lund
 40. Röda Korset Lundakretsen
 41. Röda Korsets Ungdomsförbund, Lund
 42. S:t Thomas av Aquino församling
 43. Simklubben Poseidon
 44. SPF Seniorerna Lundakretsen
 45. Studiefrämjandet, Skåne län
 46. Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden
 47. Svenska kyrkan, Lunds pastorat
 48. Tamam Lund
 49. Tjejjouren
 50. Unicef Lund
 51. Vänskapens husUppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?