Länk till startsidan

Studentjobb, praktik och examensarbete

Som student i Lund är du viktig för Lunds kommun. Vi tar gärna emot både praktikanter, exjobbare och studentmedarbetare. Att arbeta tillsammans är ett viktigt sätt för oss inom kommunen att visa upp våra verksamheter, men också för att lära nytt av dig.

Praktik och exjobb för dig på högskola, yrkeshögskola och universitet

Är du är student på universitet, högskola eller yrkeshögskola som söker praktikplats eller ska skriva exjobb? Välkommen med din ansökan men tänk på att söka i god tid, gärna 4–6 månader i förväg. Vi kontaktar dig med besked inom några veckor.

Läser du en utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid eller annan utbildning där praktik är en del av kursplanen ska du i stället vända dig till ansvarig för VFU på din utbildning. Läser du en lärarutbildning tar Lunds kommun i första hand emot studenter från de lärosäten kommunen har avtal med kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning), vilket är Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.

I din ansökan kommer du att ladda upp ditt CV samt svara på några frågor om din praktik eller examensarbete.

Här kan du läsa om de olika områden som du kan praktisera/skriva exjobb inom

Underenheten Registratur och valkansli ansvarar för förvaltningens diarium och för att registrering av allmänna handlingar och ärenden sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen samt planerar och genomför arbetet för allmänna val i kommunen. För att göra din praktik här kan du ha en bred bakgrund som statsvetare, socionom, ekonom eller motsvarande. Det viktigaste är att du är intresserad av registrering, administration, val, nämnderna, sekreterarskap eller liknande.

Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer kultur- och fritidsnämndens områden bibliotek, fritid, idrott och kultur. Förvaltningen har även ansvar för de kommunövergripande ungdomsfrågorna. Här kan du göra praktik om du studerar kultur, arkiv, bibliotek, produktion eller motsvarande.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens övergripande arbete inom ekonomistyrning och inköp. Avdelningen består av fyra enheter: Budget och finans, Ekonomistyrning, Redovisning samt Upphandling. Vi ser gärna att du som söker är ekonomistuderande.

Vi är ett 70-tal HR-medarbetare som jobbar med en bredd av frågor inom allt från arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, lönebildning, lika rättigheter och möjligheter, kompetensförsörjning och chef/ledautveckling och mer därtill. Vissa har strategiska roller och jobbar mer kommunövergripande, medan de allra flesta jobbar mer verksamhetsnära i det dagliga stödet till våra chefer och verksamheter. Vissa har nischat sig emot ett specifikt område och andra jobbar mer som generalister.

Avdelningen IT och digitalisering ansvarar för ledning, samordning och utveckling av kommunens digitala transformation. Avdelningens uppdrag är att skapa värde genom digital teknik och digitalisering för att stödja utveckling och höja servicegraden i kommunen. Avdelningen driver studio Stadshuset, som erbjuder metodstöd för innovationsarbete i hela koncernen. Avdelningen består av tre enheter: IT-strategi, IT-utveckling och IT-förvaltning.

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik, praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats. Vi hänvisar våra LIA-ansökningar till LKF. Som LIA-student på LKF arbetar du tillsammans med våra medarbetare och får en inblick i hur en arbetsdag på LKF kan se ut. Du möter dagligen nya utmaningar och utvecklar dina egna kunskaper och erfarenheter. Läs mer och ansök.

LIA-praktik – LKF, Lunds Kommuns Fastighetsbolag

Vi på stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor som sträcker sig från övergripande planering och framtidsfrågor till konkreta byggprojekt. Vi svarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning i Lunds kommun. Som student är det bra om du för närvarande studerar samhällsplanering, landskapsarkitektur eller arkitektur.

Stadsbyggnadskontoret kommer inte att ta emot några praktikanter under det kommande året.

Avdelningen består av tre enheter: enheten för medborgarkontakt, enheten för kommunövergripande kommunikation och enheten för verksamhetsnära kommunikation och samhällsbyggnad.

Avdelningens uppdrag är att stödja, samordna och leda kommunens organisation inom kommunikation och medborgarservice. Vi erbjuder kommunens medarbetare strategisk kompetens, tjänster och stöd för att säkra god service, tillgänglighet och ett gott bemötande för de som bor och verkar i Lunds kommun. Vi söker praktikanter som studerar kommunikation, media eller design.

Kommunens arbete med miljö och hållbarhet rör miljöstrategiskt arbete, styra, samordna samt att följa upp kommunens övergripande miljöarbete inom områdena

 • Hållbar konsumtion
 • Miljö- och hälsofarliga ämnen
 • Energi- och klimat (klimatneutral stad)
 • Klimatanpassning
 • Hållbar stadsutveckling
 • Biologisk mångfald och vatten

Vi söker praktikanter med utbildning inom naturvetenskap, geografi (GIS), stadsplanering, klimat/klimatanpassning och biologi. Du som söker kan även studera ekonomi (hållbara investeringar) eller samhällsvetenskap (som till exempel rör klimatomställning).

 

Miljöstrategiska enheten annonserar ut praktikplatser på sidan för lediga jobb.
Lediga jobb
Du kan alltså inte anmäla intresse för praktik via e-tjänsten på den här sidan.

Näringslivsenheten utvecklar Lund som attraktiv etableringsort, inklusive etableringsservice genom att stimulera tillväxt i befintligt näringsliv, nyföretagande och entreprenörskap.

Näringslivsenhetens uppdrag är att övergripande driva de näringspolitiska frågorna framåt. I uppdraget ligger ett brett spektrum av frågor. Allt från att arbeta med de kommunala förvaltningarna kring service och bemötande till att etablera nya internationella företag. I grunden handlar det om att i partnerskap inom kommunen och med näringslivet skapa de bästa förutsättningarna för bolagen att frodas och växa i Lund. Rent praktiskt är det mycket projekt och strategiska uppgifter där det handlar om att leda andra men också omvärldsbevakning och interna utvecklingsprojekt i kommunen.

Du som söker kan studera allt från statsvetenskap, kommunikation till andra samhällsvetenskapliga eller ekonomiska utbildningar.

Varje termin erbjuder vi två studenter att göra praktik hos oss. Håll utkik efter våra annonser, som kommer i mars och oktober, för nästkommande termin.

Enheten för social hållbarhet annonserar ut praktikplatser på sidan för lediga jobb.
Lediga jobb
Du kan alltså inte anmäla intresse för praktik via e-tjänsten på den här sidan.

Uppdraget

Enhetens uppdrag är att leda, stödja och utveckla kommunens strategiska arbete med social hållbarhet med utgångspunkt i kommunens program för social hållbarhet. Syftet med arbetet är att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – ett Lund för alla. Enheten har även delat ansvarar för kommunens hållbarhetsredovisning.

Enheten erbjuder kompetens, stöd och samordning inom bland annat:

 • Mänskliga rättigheter (barnets bästa, funktionsrätt, nationella minoriteter, människorättsbaserat arbetssätt).
 • Trygghet och brottsförebyggande arbete.
 • Jämlik och hållbar stads- och landsbygdsutveckling.
 • Jämställdhet.
 • Styrande dokument inom ANDTS, våld, mat och måltider, barnets rättigheter, nationella minoriteter, samverkan med civilsamhället.

Vill du få en inblick i hur EU verkar på lokal nivå? Varje termin erbjuder vi två studenter att göra praktik på Europa Direkt Lund. Håll utkik efter våra annonser, som kommer i mars och oktober, för nästkommande termin.

Europa Direkt – för dig som ungdom

Du kan alltså inte anmäla intresse för praktik via denna e-tjänsten.

Juridiska enheten ger experthjälp till kommunens förvaltningar i juridiska frågor.

De annonserar ut praktikplatser på sidan för lediga jobb.
Lediga jobb
Du kan alltså inte anmäla intresse för praktik via e-tjänsten på den här sidan.

Enheten för trygghet och säkerhet ansvarar för kommunens samlade arbete inom ett brett fält av områden som: krisberedskap, olycksförebyggande, försäkringsskydd, intern säkerhet, hot och våld, informationssäkerhet och otillåten påverkan. Du som söker kan studera brandingenjör, kriminologi, säkerhetsfrågor eller liknande utbildningar.

Arbeta som studentmedarbetare

Som studentmedarbetare får du inte bara insyn i kommunens olika verksamheter, utan också ett relevant extrajobb på schyssta villkor under din studietid.

En studentmedarbetare är någon som studerar på universitet, högskola eller yrkeshögskola och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med – och kopplat till – sina heltidsstudier. Du ska ha läst minst 60 högskolepoäng eller 200 yrkeshögskolepoäng när du påbörjar ditt uppdrag.

Arbetstiden är flexibel så att arbetet inte inkräktar på studierna. Det ska gå att kombinera en tjänst som studentmedarbetare med heltidsstudier. Arbetstiden uppgår till åtta timmar per vecka i genomsnitt under en termin.

Exempel på uppdrag kan vara att göra omvärldsspaningar, utredningar, utvärderingar eller analyser inom områden som HR, samhällsplanering, ekonomi, kultur, miljö, kommunikation med mera.

Vi söker studentmedarbetare två gånger om året, i april/maj inför höstterminen samt i november/december inför vårterminen.

Du hittar tjänsterna på våra jobbsidor

Så här är det att jobba som studentmedarbetare

Ludvig, Ebba, Ida , Nadja, Youmna och Johanna berättar om hur det har varit att arbeta som studentmedarbetare:

Studentmedarbetare inom kommunikation

Studentmedarbetare inom näringslivsutveckling

Studentmedarbetare inom juridik

Studentmedarbetare inom Lunds stadsarkiv

Studentmedarbetare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Studentmedarbetare inom skola

Studentuppdrag via Sustainalink (fd Miljöbron Skåne)

Genom Sustainalink kan du få arbetslivserfarenhet inom hållbar utveckling redan under din studietid. Du får också möjlighet att pröva dina kunskaper i praktiken och skapa kontakter med framtida arbetsliv. Sustainalink initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan näringsliv och studenter - alltid med hållbar utveckling i fokus. I Lunds kommun tycker vi det är både roligt och givande att ta emot studenter som genomför olika uppdrag hos oss och vi söker löpande praktikanter och ex-jobbare via Sustainalink.

Just nu har vi flera olika exjobb via Sustainalink som du kan söka:

Optimering av sopsug

Vad tycker användarna om sopsugen?

Kartläggning av naturbaserade lösningar inom Lunds kommun

Kontakt

För mer information om studentuppdrag inom Lunds kommun, kontakta vår studentsamordnare via e-post.
E-post: externarelationer@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?