Länk till startsidan

Sankt Hans backar

Stadens största park är ett dramatiskt landskap av kullar och dalgångar som formats på en gammal soptipp. Den högsta punkten på 86 meter över havet ger en storslagen utsikt över staden och slätten ut mot Öresund. En utvecklingsplan som antogs våren 2021 innehåller flera satsningar på området under de närmaste åren.

Cykelväg genom parklandskap med äng, träd och en bro över en bäck.

Aktiviteter i parken

Sankt Hans backar lockar till många aktiviteter. Stora ytor, utmanande nivåskillnader och fina naturvärden lockar såväl familjer och motionärer som hundägare, multisportare och skolklasser. På vintern hittar du Lunds mest populära pulkabacke här! Flera föreningar har sin verksamhet inom området.

Utegym

Utegymmet på Sankt Hans backar ligger intill gång- och cykelvägen som går genom området. Här tränar du med hjälp av din egen kroppsvikt på lättanvända redskap i naturmaterial.

Discgolfbana

Discgolf liknar vanlig golf men istället för boll och klubba används discar (frisbees) som ska träffa en korg. 18-hålsbanan är avsedd för för såväl föreningar som skolor och besökare. Banan håller hög klass och kan även användas för tävlingar. Banan har anlagts av Lunds kommun i samarbete med Spinndisc FK och Sveriges Riksidrottsförbund.

Motionsspår

Det finns fyra utmarkerade slingor av varierande längd inom området Sankt Hans backar/Norra Fäladen. Slingorna är på 1,5 km, 1,8 km, 2,5 km samt 3 km.

Kartan visar motionsslingorna som finns i parken.

Bollplaner

De gamla bollplanerna intill Backaskolan och Sankt Hans-gården är upprustade. Här finns tennisbanor, kingout-bana, basketkorgar, padelbana, pannafotbollsplan och olika sittplatser. 

Uteklassrum och ekobaser

Området utnyttjas flitigt av såväl skolorna i området som Naturskolan. Som uteklassrum erbjuder Sankt Hans backar på stor variation. Vindskydd och ekobaser kan användas för vila och undervisning.

Koloniområde

I anslutning till det vidsträckta Vallkärrastråket precis bakom Sankt Hans backar ligger stadens nyaste koloniområde Sankt Hans koloniområde med 51 tomter. Öppet för besökare och allmänhet alla dagar under odlingssäsong mellan kl 8:00-20:00. Ingång via Skjutbanevägen 1.

Odlingslottsområde

Nära entrén till Sankt Hans Backar ligger odlingslottsområdet Sliparebacken med ingång från Sliparebacken 15.

Skogsträdgård

En tidigare bortglömd del av parken, före detta Barnens skog, har förvandlats till en skogsträdgård och mötesplats. Här blandas äldre träd med örter, perenner och buskar som planterats enligt permakulturens designprinciper. Skogsträdgården förvaltas och utvecklas av Lunds skogsträdgårdsförening och är alltid öppen för besökare.

Sankt Hansgården

Sankt Hansgården är ett fritidshem, som ligger i nordöstra delen av parken. Här finns flera djur att klappa, så som getter, får och kaniner. På eftermiddagarna är det elever i årskurs 4–6 från Fäladsskolan som är på gården, men även allmänheten är välkomna. Sankt Hansgården är öppen vardagar (skolans studiedagar undantaget) klockan 9.00–16.30.

Du kan läsa mer om Sankt Hansgården på Fäladsskolans sida, under fritidshem.

Fäladsskolan

Ett gammalt murat hus med halmtak.
Sankt Hansgården.

Plan för utveckling

I mars 2021 beslutade Lunds kommun om en utvecklingsplan för Sankt Hans backar. Under de närmaste åren utvecklas området med nya aktivitetsytor. Parken har fått ett nytt utegym och bollplanerna vid Backaskolan är upprustade. Vi planerar nu för en temalekplats och rustar upp motionsslingorna i området. En toalett ingår också i utvecklingsprogrammet och kommer att byggas under 2023.

Aktuellt

  • Upprustningen av de gamla bollplanerna intill Backaskolan och Sankt Hans-gården är färdig. Det är en mångfunktionell plats med tennisbanor, kingout-bana, basketkorgar, padelbana, pannafotbollsplan och olika sittplatser. Belysningen och insynen har förbättrats.
  • Arbetet med amfiteatern pågår. Den förvandlas till en arrangemangsplats med utomhusscen och plats för 180 sittande åskådare.
  • De breda grusgångarna förstärks för att minska risken för stora vattenpölar, och vi arbetar med att förtydliga motionsslingorna.
  • Projektering av en Temalekplats mellan Sankt Hansgården och Backaskolan pågår. Vi planerar att påbörja byggnation under 2023.
  • Under vintern 2022/2023 ska belysningen runt om i parken förbättras. I april 2023 ska vi vara klara. Det blir LED-belysning, som drar mindre energi. Framkomligheten längs gångbanorna kommer inte att påverkas så mycket, men var gärna extra uppmärksam när du passerar arbetsområden. Entreprenör: Akea och One Nordic.
  • I höst ska Sankt Hans backar få en offentlig toalett, i närheten av utegymmet. Arbetet med att dra ledningar, förbereda marken och sätta dit toalettbyggnaden kommer att ta ca. tre månader.

Framtida etapper

Kommande etapper innehåller bland annat fler bänkar, avfallstunnor och skyltar i parken.

Växter och djur

Områdets planteringar var från början relativt artfattiga med avenbok som dominerande trädslag på backarna och japansk klätterros i buskskiktet. Mångfalden har ökat med tiden, både spontant och efter 1990-talets projekt då nya växter in och fröer, bland annat från Kungsmarken, spreds på gräsmattorna.

De täta skogsplanteringarna fungerar som utmärkta häckningsmiljöer för småfåglar som berikar området med sin sång under vår och försommar. En så kallad faunadepå med döda stammar och stockar har anlagts i parkens norra del. Nytillskottet av vattenytor har skapat förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

Områdets historia

Området, som tillhör Norra Fäladen, har fått sitt namn från Sankt Hans källa som låg på fäladen strax öster om Sliparebacken. Sankt Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När regn och snö tränger ner till det gamla avfallet under marken bildades förorenat lakvatten som rann vidare och förorenade vattnet i Vallkärrabäcken. Under 2013-2015 genomfördes därför olika åtgärder. Stora ytor täcktes med ett tjockt lager lera och ny jord, och dagvattnet leddes om.

Områdets högsta punkt är helt konstgjord, 86 meter över havet och 26 meter över den passerande trafiken på Norra ringen. Norr om backarna anlades en lång öppen park i anslutning till Norra fäladens nya bostadsområden. Parken har typiska planteringar för 1970-talet med stora gräsytor och grupper av träd och buskar i kanterna. Området utökades norrut på 1990-talet i samband med att stadsdelen Annehem byggdes. En damm anlades, de tidigare åkermarkerna gjordes om till betesmark och skolbarn deltog i planterandet av Barnens skog.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?