Länk till startsidan

Svenshögsvägen är utpekad som en prioriterad sträcka för cyklister och är dessutom en del av supercykelvägen mellan Lund och Eslöv. Lunds kommun planerar därför att bygga en gång- och cykelväg längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby. För att ge möjlighet till detta har en vägplan tagits fram.

En tidslinje som visar processen skeden från samråd till fastställelseprövning.
Bilden visar den ursprungliga processen med ungefärliga tider angivna. Som framgår har det tagit längre tid än beräknat.

Aktuellt

2023-08-18
Trafikverket har nu beslutat att fastställa vägplanen för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 936, Svenshögsvägen.

Hur man överklagar

Om man vill överklaga Trafikverkets beslut finns möjlighet att göra det fram till 18 september 2023. Redogör skriftligen vilket beslut som överklagas och den ändring som du föreslår. Du ska även ange i vilken egenskap du överklagar, till exempel som ägare till en fastighet som berörs och i så fall fastighetens registerbeteckning. Skrivelsen ska vara undertecknad av dig eller om bud och försedd med namnförtydligande. Ett ombud ska bifoga fullmakt.

Skicka skrivelsen till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28 Borlänge.

Om processen

Under vägplaneprocessen tas fyra handlingar fram:

  1. Samrådsunderlaget tas fram för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
  2. Samrådshandlingen beskriver alternativa lokaliseringar, planförslag samt miljökonsekvensbeskrivning.
  3. Granskningshandlingen innebär kungörelse och granskning.
  4. Fastställelsehandling

Trafikverkets information om vägplaneprocessen

Tidplanen

Länsstyrelsen fattade under juni 2021 beslut om att vägplanens miljöpåverkan håller sig inom tillåtna ramar. Därefter gick samrådshandlingen ut på remiss och i samband med det hölls ett allmänt informationsmöte (augusti 2021). I nästa fas i processen togs en granskningshandling fram. Denna skickades ut på remiss under december 2021. Efter granskningen skickades våren 2023 fastställelsehandlingen till Trafikverket. Siktet är nu inställt på byggstart, som beräknas att kunna ske under kommande år, 2024.

Vad är en vägplan?

Vägplanens syfte är se till att det som ska byggas ska fungera med övrig samhällsplanering och miljölagstiftningen. Processen för framtagandet och fastställelsen av vägplanen följer väglagen. De första stegen är ta fram ett samrådsunderlag och en samrådshandling. Tekniska nämnden har beslutat sända ut samrådshandlingen på remiss för att ge berörda och allmänheten möjlighet att ta del av samrådshandlingen och lämna synpunkter och yttranden.

Samrådsredogörelse 2021-10-28 Pdf, 957 kB.

Granskningshandling 20-10-28 Pdf, 3 MB.

Naturvärdesinventering vägplan Svenshögsvägen Pdf, 3 MB.

Planläggningsbeskrivning Svenshögsvägen 2021-10-28 Pdf, 432 kB.

Ritningar 1-4 Svenshögsvägen Pdf, 4 MB.

Profilritningar Svenshögsvägen Pdf, 605 kB.

Tvärsektioner Svenshögsvägen Pdf, 485 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?