Länk till startsidan

Lunds kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby. För att ge möjlighet till detta tas en vägplan fram.

En tidslinje som visar processen skeden från samråd till fastställelseprövning.

Aktuellt

2022-09-28
Synpunkterna som skickades in under granskningsskedet har behandlas och sammanställts i en fastställelsehandling. Tekniska nämnden beslutade att skicka in planen för fastställelse den 24 augusti 2022. Under förutsättning att inga överklaganden på vägplanen kommer in, kan arbetet med att bygga om Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby påbörjas tidigast hösten 2023.

Processen

Under vägplaneprocessen tas fyra handlingar fram:

  1. Samrådsunderlaget tas fram för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
  2. Samrådshandlingen beskriver alternativa lokaliseringar, planförslag samt miljökonsekvensbeskrivning.
  3. Granskningshandlingen innebär kungörelse och granskning.
  4. Fastställelsehandling

Trafikverkets information om vägplaneprocessen

Tidplan

Länsstyrelsen fattade under juni 2021 beslut om att vägplanens miljöpåverkan håller sig inom tillåtna ramar. Därefter gick samrådshandlingen ut på remiss och i samband med det hölls ett allmänt informationsmöte (augusti 2021). I nästa fas i processen tas en granskningshandling fram. Denna skickas ut på remiss under december 2021. Siktet är inställt på att vägplanen ska kunna fastställas under 2022 och eventuell byggstart kan då ske under 2023.

Vad är en vägplan?

Vägplanens syfte är se till att det som ska byggas ska fungera med övrig samhällsplanering och miljölagstiftningen. Processen för framtagandet och fastställelsen av vägplanen följer väglagen. De första stegen är ta fram ett samrådsunderlag och en samrådshandling. Tekniska nämnden har beslutat sända ut samrådshandlingen på remiss för att ge berörda och allmänheten möjlighet att ta del av samrådshandlingen och lämna synpunkter och yttranden.

Samrådsredogörelse 2021-10-28 Pdf, 957 kB.

Granskningshandling 20-10-28 Pdf, 3 MB.

Naturvärdesinventering vägplan Svenshögsvägen Pdf, 3 MB.

Planläggningsbeskrivning Svenshögsvägen 2021-10-28 Pdf, 432 kB.

Ritningar 1-4 Svenshögsvägen Pdf, 4 MB.

Profilritningar Svenshögsvägen Pdf, 605 kB.

Tvärsektioner Svenshögsvägen Pdf, 485 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?